Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla

dzieci i młodzieży

„Wędruj z nami”

Młodzi turyści!


„Wędruj z nami” to tegoroczne zaproszenie ze strony Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – może będziecie mogli dołączyć? Jak zwykle zachęcamy do rodzinnych wędrówek po naszym pięknym kraju. Mamy tak wiele wspaniałych krajobrazów. Po wędrówkach mogą pozostać pamiątki w postaci Waszych prac plastycznych.


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie – nagrody czekają!

 


Organizatorzy konkursu:


 • Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego - Komisja Środowiskowa,
 • Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

 

II. Cele konkursu:

 1. Rozbudzanie zainteresowań turystycznych i krajoznawczych.
 2. Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.
 3. Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży twórczością plastyczną.

III. Założenia organizacyjne:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, członków oddziałów i kół PTTK oraz innych osób zajmujących się artystyczną działalnością nieprofesjonalną.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

a) dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej,

b) dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej.

3. Szkoła, oddział, koło PTTK lub inny podmiot może przesłać na konkurs maksymalnie 10 prac od 10 osób w każdej kategorii (ogółem do 20 prac). Dopuszczalne jest również przesyłanie zgłoszeń indywidualnych tj. jednej pracy od jednej osoby. Prace w imieniu niepełnoletnich uczestników mogą składać przedstawiciele ustawowi uczestnika (rodzice/opiekunowie prawni).

4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom, co jest jednoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatorów prawa własności prac.

5. Prace wyłącznie w formacie A3 mogą być wykonane w technice rysunkowej, malarskiej lub graficznej w formie płaskiej, z wyłączeniem kruchych elementów sypkich i plasteliny. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny.

6. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach. Prace niespełniające zasad regulaminu oraz dostarczone po wyznaczonym terminie nie wezmą udziału w konkursie.

7. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:


Biuro Zarządu Głównego PTTK

ul. Senatorska 11

00-075 Warszawa

z dopiskiem:

Konkurs plastyczny „Wędruj z nami”

W kopercie należy umieścić:

a) pracę opisaną wg następującego wzoru: imię i nazwisko autora, klasa, telefon kontaktowy, adres e-mail, tytuł i krótki opis pracy (technika wykonania, koncepcja), nazwa i adres jednostki przekazującej pracę;

b) klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wraz z datą i własnoręcznym podpisem przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu oraz oświadczenie dotyczące praw autorskich do pracy plastycznej wraz z datą i własnoręcznym podpisem przedstawiciela ustawowego, będące załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

IV. Ocena prac, ogłoszenie wyników konkursu oraz nagrody:

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatorów.

Kryteria oceny uwzględniać będą:

 • zgodność pracy z tematem,
 • jakość wykonania,
 • oryginalność i pomysłowość,
 • walory artystyczne takie jak: kompozycja, gama
 • kolorystyczna, technika wykonania,
 • stopień trudności wykonania.

2.Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się do 20 listopada 2024 r.

3.Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

4.Za zajęcie I, II i III miejsca w każdej kategorii przyznane zostaną nagrody rzeczowe i dyplomy.

5.Komisja konkursowa może przyznać również wyróżnienia.

6.Żadna z nagród nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

7.Zwycięzcy nie mogą zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.

8.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników i innych działań w tym zakresie.


V. Ochrona danych osobowych:

1.Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.

2.Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, którego dane dotyczące ww. przepisów znajdują się na stronie www.pttk.pl

3.Uczestnicy mają prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

4.Uczestnik ma możliwość realizacji praw wymienionych w powyższym punkcie poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres internetowy: konkurs@ks.pttk.pl

5.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji zwycięskich prac, danych laureatów, tj. imienia, nazwiska i miejscowości, oraz ich wizerunku na stronie

internetowej i portalach społecznościowych organizatorów, a także w czasopismach i w innych wydawnictwach oraz na wystawach Polskiego Towarzystwa

Turystyczno-Krajoznawczego i Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wyłącznie w celu informowania o przeprowadzonym konkursie oraz jego rezultatach.

 

VI. Postanowienia ogólne:

1.Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i

warunki prowadzenia konkursu.

2.Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego www.pttk.pl oraz na stronie internetowej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.ksm.katowice.pl przez cały okres trwania konkursu. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: konkurs@ks.pttk.pl

3.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubione lub uszkodzone prace konkursowe.

4.Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie przedstawiciel ustawowy uczestnika konkursu.

5.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.

6.Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane.

7.Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorom prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

8.Uczestnik, przystępując do konkursu, akceptuje tym samym wszystkie zawarte w regulaminie postanowienia.

9.Ewentualne spory między organizatorami, a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte polubownie.

10. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, a sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.


Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Wędruj z nami”


Licznik: dziś: 764 ; od 22 stycznia: 161863

© copyright 2024 PTTK Zarząd Główny

Jerzy Kapłon

 • Zarządu Głównego PTTK we współdziałaniu z innymi członkami ZG PTTK,
 • reprezentowanie ZG PTTK w kontaktach z Główną Komisją Rewizyjną PTTK i Głównym Sądem Koleżeńskim PTTK, 
 • współdziałanie z Komisją Działalności Podwodnej ZG PTTK,
 • członek Zespołu ds. wspierania działalności oddziałów i spraw członkowskich.


+ 48 609 609 609

Skip to content