Projekt "My też zwiedzamy (z PTTK)"

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze realizuje w listopadzie projekt  "My też zwiedzamy (z PTTK)" w ramach programu rozwoju turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa - upowszechnianie turystyki osób starczych, dzieci z domów dziecka oraz dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów oraz szkolenia dla osób pracujących w turystystyce z osobami ze szczególnymi potrzebami finansowanego w 2023 r. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Celem Programu jest zwiększenie możliwości uprawiania turystyki aktywnej w Polsce przez grupy społeczne podlegające potencjalnemu wykluczeniu, które może dotyczyć w szczególności osób starszych, dzieci z domów dziecka oraz dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów (osób ze szczególnymi potrzebami) będących adresatami Programu, zwanymi dalej również „beneficjentami turystyki społecznej”. Realizacja celu będzie następować poprzez dofinansowanie krajoznawczych wyjazdów turystycznych połączonych z kampanią medialną turystyki społecznej aktywizującą

w szczególności osoby starsze oraz poprzez szkolenie kadr branży turystycznej wraz z promowaniem aktywizacji turystycznej ww. grup społecznych. Powyższe działania będą mieć na celu wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze turystyki.

Projekt PTTK realizowany jest w ramach Zadania 1 – „My też zwiedzamy”. Obejmuje on:

  • obozy/wycieczki/wyjazdy turystyczne dla dzieci z domów dziecka oraz dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów,
  • obozy/wycieczki/wyjazdy turystyczne dla osób starszych,
  • inne działania – za zgodą ministra.

Zadanie polega na tworzeniu alternatywnej, opartej na krajoznawstwie, formy spędzania wolnego czasu dla beneficjentów turystyki społecznej, w szczególności, osób starszych, dzieci z domów dziecka oraz dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Założenia projektu "My też zwiedzamy (z PTTK)"

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za pośrednictwem jednostek organizacyjnych i kadry programowej podejmuje się przeprowadzenia cyklu jednodniowych, opartych na krajoznawstwie wycieczek turystycznych dla beneficjentów turystyki społecznej określonych w Programie, tj. osób starszych, dzieci z domów dziecka, dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. W realizacji projektu zaangażowane będą jednostki organizacyjne Towarzystwa wraz z kadrą programową PTTK posiadającą doświadczenie i wiedzę merytoryczną w zakresie prowadzenia działań skierowanych dla zorganizowanych grup, w szczególności złożonych z osób starszych, dzieci (w tym z niepełnosprawnościami z opiekunami), osób ze szczególnymi potrzebami oraz osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu PTTK w listopadzie br. zorganizuje dla 2000 w/w uczestników bezpłatne, jednodniowe wycieczki krajoznawczo-turystyczne. W realizację zadania zaangażowanych jest 28 oddziałów PTTK. Akcja odbywa się na terenie całej Polski.

Projekt współfinansowany jest przez Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

Informacje dla oddziałów realizujących wycieczki

 

Często zadawane pytania:

 

P: Do kogo skierowany jest projekt, kto może wziąć udział w wycieczce?

O: Zgodnie z przyjętymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki definicjami, beneficjentami projektu są dzieci z domów dziecka, dzieci niepełnosprawne z opiekunami, osoby starsze w wieku 60 lat i więcej. Użyte w Programie definicje należy rozumieć jak poniżej (wg. informacji MSiT):

a) dom dziecka – działający na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1429, z późn. zm.);

b) dziecko niepełnosprawne - zgodnie z definicją zawartą w art. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dzieckiem niepełnosprawnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - osoba, która ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne w danym wieku;

c) osoba starsza – zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz.U. 2015 poz. 1705), jest to osoba, która ukończyła 60 rok życia;

d) osoba ze szczególnymi potrzebami – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) oznacza osobę, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

 

P: Jak informować o zewnętrznym dofinansowaniu projektu?

O: Zarząd Główny jako Zleceniobiorca oraz Oddziały realizujące zlecenia wycieczek, jako Podwykonawcy, zobowiązani są do umieszczenia przy informacji o organizacji wydarzenia lub w mediach społecznościowych zapisu: "Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki" oraz logotypu Ministerstwa Sportu i Turystyki, zgodnie z wytycznymi, udostępnionymi pod adresem: http://www.gov.pl/web/sport/logotypy-msit

 

P: Jakie są ramy czasowe projektu?

O. Projekt realizowany jest od 16 października do 31 grudnia, natomiast wycieczki realizowane są w okresie od 2 do 30 listopada.

 

P: Jakie koszty można uznać za kwalifikowane?

O: Koszty kwalifikowane ujęte jako koszty bezpośrednie projektu dofinansowane ze środków FRKF to: wyżywienie, transport uczestników, transport sprzętu, ubezpieczenie uczestników, obsługa przewodnicka, obsługa techniczna, bilety wstępu, koszty warsztatów. 

 

P: Czy faktury na wycieczce mają być brane na Zarząd Główny PTTK czy na Oddział?

O: Oddział jako podwykonawca bierze faktury na siebie i opłaca sam i rozlicza się na podstawie tych dokumentów ze Zleceniobiorcą projektu, czyli Zarządem Głównym PTTK w ramach zakontraktowanej w zleceniu kwoty. Fakturę za zlecenie wycieczki wystawić należy niezwłocznie po przeprowadzeniu usługi na dane:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny

ul. Senatorska 11 

00-075 Warszawa

NIP 5260010044

ROZLICZENIE

 

W celu rozliczenia realizacji wycieczki BIuro Zarządu Głównego PTTK potrzebować będzie następujące dokumenty:

 

  1. Oryginał faktury elektronicznej przesłany mailem na adres program@pttk.pl lub oryginał faktury tradycyjnej, podpisany i wysłany pocztą na adres: PTTK Zarząd Główny, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa z dop. "My też zwiedzamy (z PTTK)",
  2. Oryginały listy obecności z podpisami wszystkich uczestników, a w przypadku dzieci z placówek opiekuńczych z pieczątką i podpisem osoby reprezentującej placówkę, na podstawie czego można stwierdzić że jest to ośrodek danego typu - kopie poświadczone "za zgodność z oryginałem" zostają u realizatora (Oddziału)
  3. Opisowe sprawozdanie merytoryczne z przebiegu wycieczki i realizacji zlecenia, z uwzględnieniem informacji ilu było uczestników w poszczególnej kategorii: dzieci z domów dziecka, dzieci niepełnosprawne, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych, seniorzy 60+. Ważna jest też informacja czy wszystkie z zamierzonych celów zostały zrealizowane, a jeżeli nie to z jakiego powodu oraz w przypadku gdy doszło do zmian w programie, to jakie było ich uzasadnienie. Sprawozdanie musi posiadać podpis i pieczątkę osoby reprezentującej Oddział. Przykładowy szablon sprawozdania jest do pobrania na dole strony.

Cyfrowe materiały dokumentujące wycieczkę - zdjęcia i filmy - proszę przesyłać mailem na adres: program@pttk.pl - może być też link do pobrania lub do galerii.Licznik: dziś: 839 ; od 22 stycznia: 161938

© copyright 2024 PTTK Zarząd Główny

Jerzy Kapłon

  • Zarządu Głównego PTTK we współdziałaniu z innymi członkami ZG PTTK,
  • reprezentowanie ZG PTTK w kontaktach z Główną Komisją Rewizyjną PTTK i Głównym Sądem Koleżeńskim PTTK, 
  • współdziałanie z Komisją Działalności Podwodnej ZG PTTK,
  • członek Zespołu ds. wspierania działalności oddziałów i spraw członkowskich.


+ 48 609 609 609

Skip to content