PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

---> Strona główna ubezpieczeń

Zarządzenie nr 3/2005 z dnia 31 marca 2005 r.
Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego PTTK

w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z Grupowego Ubezpieczenia Członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

reklama
reklama

Na podstawie Umowy Generalnej Ubezpieczenia Nr 200552101282 zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeniowym SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. - wprowadza się w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym Grupowe Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (dalej: NNW) i ustala się następujące zasady korzystania z tego ubezpieczenia uzgodnione z Towarzystwem Ubezpieczeniowym i wynikające z podpisanej Umowy.

§ 1

 1. Ubezpieczenie obejmuje wszystkich członków PTTK posiadających legitymację PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską.
 2. Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia w trakcie imprez turystycznych organizowanych przez jednostki PTTK na terenie kraju, zgłoszonych i zarejestrowanych w zarządach oddziałów PTTK.

§ 2

 1. Ubezpieczeniem objęci są członkowie PTTK, w pierwszym roku umowy w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. W kolejnych latach ubezpieczenie będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia każdego roku do dnia 31 marca roku następnego.
 2. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia grupowego NNW jednostki PTTK zostaną o tym powiadomione z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym kontynuację ubezpieczenia NNW we własnym zakresie.

§ 3

Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia przez członka PTTK i prawa do korzystania ze świadczeń ubezpieczeniowych jest wklejony w legitymacji PTTK znaczek członkowski na dany rok kalendarzowy. W szczególnych przypadkach udokumentowaniem zawarcia umowy ubezpieczenia może być, za zgodą przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeniowego, potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej dokonane w kasie oddziału nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie imprezy turystycznej, w czasie której wydarzył się nieszczęśliwy wypadek; odpowiedzialność za takie potwierdzenie ponosi oddział, włącznie ze skutkami finansowymi. W przypadku członków PTTK zwolnionych z opłacania składek członkowskich ubezpieczenie rozpoczyna się od dnia wpływu do Biura ZG PTTK zamówienia oddziału PTTK.

§ 4

 1. Załącznikiem do zarządzenia jest Umowa Ubezpieczenia, zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeniowym oraz załączone do niej dokumenty stanowiące integralną część Umowy Ubezpieczenia. Zestaw tych dokumentów powinien znajdować się w każdym oddziale PTTK. Tekst Umowy Ubezpieczenia, zgodnie z ustaleniami Towarzystwa Ubezpieczeniowego, może być udostępniany wyłącznie do wglądu, tylko osobom zainteresowanym - członkom PTTK na ich wyraźne życzenie, bez prawa powielania i rozpowszechniania tekstu Umowy poza Biurem Oddziału. Ograniczenie to nie obejmuje załączników do Umowy Ubezpieczenia: załączniki niezbędne do zgłoszenia szkody, wyznaczenia osoby uposażonej (tj. osoby uprawnionej do świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego), ogólne warunki ubezpieczenia i odpowiednie do nich tabele powinny być powszechnie dostępne (w tym na stronie internetowej), a oddział udziela zainteresowanym pomocy w sporządzeniu formularza zgłoszenia szkody lub formularza wyznaczenia osoby uposażonej.
 2. Szczegółowe zasady zgłaszania nieszczęśliwych wypadków powstałych w czasie imprez turystycznych PTTK przedstawione są w załączniku do Umowy Ubezpieczenia "Procedura zgłoszenia szkody przez członków PTTK - posiadaczy legitymacji członkowskich PTTK".

§ 5

Każdy z członków PTTK powinien otrzymać w swojej podstawowej jednostce organizacyjnej (koło, klub, oddział) "Warunki objęcia ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków PTTK - posiadaczy legitymacji członkowskich PTTK". Dokument ten zawiera podstawowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia i uprawnień przysługujących członkom PTTK z tytułu ubezpieczenia grupowego, a także zasad postępowania przy występowaniu z roszczeniem o świadczenie ubezpieczeniowe; sporządzony on został przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe na podstawie postanowień Umowy Ubezpieczenia oraz Warunków Ogólnych Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

§ 6

 1. Zobowiązuje się Zarządy Oddziałów PTTK do niezwłocznego powiadomienia członków PTTK - zrzeszonych w jednostkach organizacyjnych PTTK - o zawartym ubezpieczeniu grupowym NNW oraz do przekazania dokumentu p.n. "Warunki objęcia ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków PTTK".
 2. Ośrodkiem dystrybucji tego dokumentu oraz miejscem przechowywania kompletu dokumentacji bieżącej związanej z ubezpieczeniem grupowym NNW - jest zarząd oddziału PTTK, niezależnie od lokalizacji biura oddziału. Zarząd Oddziału przechowuje także wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem umowy ubezpieczenia ( w szczególności związane z członkostwem w PTTK i organizacją imprez turystycznych PTTK) przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia umowy ubezpieczenia, a także udostępnia je przedstawicielowi Towarzystwa Ubezpieczeniowego na jego żądanie.
 3. Oddział PTTK, zgodnie z zawartą Umową Ubezpieczenia, prowadzi kalendarz-rejestr imprez, do którego wpisywane są imprezy turystyczne, organizowane przez jednostki organizacyjne zrzeszone w oddziale PTTK, przy czym imprezy te powinny zostać zarejestrowane przed ich rozpoczęciem. W kalendarzu - rejestrze powinny być wyszczególnione terminy, czas i miejsce rozpoczęcia i zakończenia imprezy , jej charakter, przewidywana liczba uczestników oraz proponowanego kierownika imprezy. Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma prawo wglądu do kalendarza-rejestru imprez turystycznych oraz do aktualnej listy członków PTTK zrzeszonych w Oddziale w celu potwierdzenia prawa do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu nieszczęśliwego wypadku. Postępowanie w razie powstania nieszczęśliwego wypadku i udział w tym postępowaniu oddziału PTTK określa "Procedura zgłoszenia szkody przez członków PTTK - posiadaczy legitymacji członkowskich PTTK".
 4. Zgodnie ze swoimi statutowymi obowiązkami oddział prowadzi kartotekę członków PTTK. Na potrzeby tego ubezpieczenia oddział prowadzi także listę członków PTTK z opłaconymi składkami członkowskimi za bieżący rok, zawierające imię i nazwisko, adres oraz datę opłacenia przez nich bieżącej składki. Na liście tej umieszczone są również nazwiska członków PTTK, którzy zostali zwolnieni z opłacania składki członkowskiej; w miejsce daty opłacenia składki wpisywana jest data wpływu zamówienia dla nich znaczka PTTK do Biura ZG PTTK.
 5. Zbieranie składek członkowskich należy do statutowych obowiązków zarządów kół, klubów i oddziałów PTTK. Nie przypominanie członkom PTTK o obowiązku i możliwości opłacenia składek członkowskich może spowodować odpowiedzialność tych zarządów za ewentualne skutki niewypłacenia świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu nieszczęśliwego wypadku ponieważ nie opłacenie składki za bieżący rok pozbawia członka PTTK prawa do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego.
 6. Oddział PTTK zamieści na swojej stronie internetowej:
  • "Warunki objęcia ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków PTTK",
  • Procedurę zgłoszenia szkody,
  • Formularz zgłoszenia szkody,
  • Formularz wyznaczenia osoby uposażonej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2005 r.

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.