PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

---> Strona główna ubezpieczeń

Wstęp

reklama
reklama

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Na niniejszych stronach znajdziecie najbardziej aktualne materiały dotyczące ubezpieczenia członków PTTK od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na imprezach turystycznych organizowanych przez PTTK. Znajdują się tu:

W przesyłanym listownie do Oddziałów pliku jest także obszerny wyciąg z tekstu Umowy Generalnej z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, jednakże - zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi z tym Towarzystwem - umowa ta nie może być upowszechniania (publikowana, rozdawana członkom PTTK lub innym osobom albo organizacjom), ponieważ jest wewnętrznym, poufnym dokumentem, zawierającym specjalne warunki, jakie otrzymało PTTK w ramach umowy ubezpieczenia i w związku z tym stanowi to tajemnicę handlową; tekst ten otrzymują tylko Zarządy Oddziałów, przede wszystkim w celu udzielania bardziej wszechstronnej pomocy członkom PTTK w razie nieszczęśliwego wypadku i w tych Zarządach powinna być pieczołowicie przechowywana.

Przypominam, że w Oddziałach powinny znajdować się obligatoryjnie:

  • listy (aktualne i systematycznie uaktualniane) członków PTTK, którzy opłacili składką członkowską lub zostali zwolnieni uchwałą Zarządu z opłacania składek (legitymacja z potwierdzeniem opłaconej składki członkowskiej PTTK jest jednocześnie dokumentem potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia, za które opłatę ubezpieczeniową z tyt. NNW wniósł już Zarząd Główny PTTK; dla członków zwolnionych z opłat potwierdzeniem jest wklejony znaczek członkowski, a początkiem ubezpieczenia dzień złożenia zamówienia na znaczek członkowski w ZG PTTK). Osoby odpowiedzialne w Oddziałach za ewidencjonowanie członków PTTK, a także za zbieranie składek członkowskich proszę o dołożenie szczególnej staranności przy ewidencjonowaniu tych składek i niezwłoczne zamawianie znaczków członkowskich, aby uniknąć takiej sytuacji, iż - przez nieuwagę lub niedopatrzenie - osoba, której wydarzył się nieszczęśliwy wypadek, byłaby pozbawiona świadczenia ubezpieczeniowego; przedstawiciel Towarzystwa Ubezpieczeniowego będzie sprawdzał - przed każdą wypłatą świadczenia powypadkowego - czy osoba, która wystąpiła o taką wypłatę świadczenia, jest na liście członków PTTK i czy ma opłaconą bieżącą składkę członkowską (warunkiem wypłaty świadczenia jest spełnienie tych warunków);
  • rejestry imprez PTTK, do których wpisywane są imprezy turystyczne organizowane przez jednostki organizacyjne zrzeszone w Oddziale, przy czym imprezy te muszą być zarejestrowane przed ich rozpoczęciem. Impreza powinna mieć swojego kierownika (to on potwierdza powstanie nieszczęśliwego wypadku i jego okoliczności), określoną datę jej rozpoczęcia i zakończenia, ustaloną trasę lub miejsce jej odbywania, listę uczestników składaną w Oddziale po imprezie niezwłocznie np. wraz ze sprawozdaniem z tej imprezy (lista uczestników powinna być sporządzona przed imprezą przez jej organizatora, zaktualizowana w trakcie imprezy do rzeczywistej liczby uczestników i zamknięta po zakończeniu podpisem jej organizatora - będzie ona udostępniana Towarzystwu Ubezpieczeniowemu przez Oddział w razie powstania nieszczęśliwego wypadku w celu udokumentowania uczestnictwa w imprezie osoby, która uległa nieszczęśliwemu wypadkowi). Przypominam, że członkowie PTTK przygotowujący tę imprezę PTTK np. w przeddzień i potem ją likwidujący po zakończeniu - także są objęci tym ubezpieczeniem w czasie wykonywania w/w czynności, przy czym prace te powinny zostać również zgłoszone do rejestru imprez PTTK w Oddziale na tych samych zasadach jak impreza).

Po opublikowaniu na naszej stronie materiałów, związanych z ubezpieczeniem NNW członków PTTK, kierowane były do ZG PTTK pytania o wyjaśnienie różnych wątpliwości. Dotyczyły one przede wszystkim tekstu Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia NNW (w skrócie: OWU) i zapisanych tam ograniczeń w realizacji świadczeń. Wyjaśniam, że udostępniony tekst OWU nie mógł być zmieniany stosownie do uzyskanych przez PTTK warunków szczególnych ubezpieczenia, natomiast należy go czytać łącznie z następującymi uzupełnieniami, zapisanymi w umowie ubezpieczenia:

  • nie stosuje się zapisów OWU zawartych w: § 2 ust. 3, ust. 4, ust. 5 pkt 3-6; § 3; § 4 ust. 3; § 5; § 7 ust. 9; § 9; § 10; § 11; § 14 OWU Grupowego Ubezpieczenia NNW;
  • nie ma zastosowania w zakresie wypadków podczas imprez organizowanych przez PTTK wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela określone w: § 12 ust. 1 pkt 9 i 10;
  • § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "W odniesieniu do świadczeń z tytułu udokumentowanych kosztów pogrzebu, o których mowa w § 8 ust. 4, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wypłaca świadczenia tylko w zakresie, w jakim koszty z tego tytułu nie są refundowane przez powszechny system ubezpieczeń społecznych lub powszechne ubezpieczenie zdrowotne".

Uważne zapoznanie się z tekstem: "Warunki objęcia ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków PTTK - posiadaczy legitymacji członkowskich PTTK na podstawie OWU Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i Umowy Generalnej nr 200552101282" powinno wyjaśnić pozostałe wątpliwości interpretacyjne dot. ubezpieczenia (tekst ten został sporządzony przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe na podstawie OWU Grupowego Ubezpieczenia oraz tekstu zawartej umowy o ubezpieczeniu członków PTTK). Jeśli mimo to pojawią się jakiekolwiek istotne wątpliwości, proszę o telefon na numer centrali ZG PTTK [(22) 826-22-51], skąd nastąpi przełączenie rozmowy do osoby, która udzieli wyjaśnień. Wszelkie informacje oraz uzupełnienia i zmiany interpretacyjne zamieszczane będą w pierwszym rzędzie na niniejszej stronie internetowej.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Sekretarz Generalny ZG PTTK
Andrzej Gordon

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.