Rozwój misyjny i instytucjonalny PTTK

jako głównego kreatora turystyki społecznej i aktywnej w Polsce,

realizowanym w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a.

 

PROJEKT

Tytuł zadania: Rozwój misyjny i instytucjonalny PTTK jako głównego kreatora turystyki społecznej i aktywnej w Polsce

Program: Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a.

Okres realizacji: od 2023–05–15 do 2025–11–30

Celem zadania jest strategiczne ukierunkowanie, uatrakcyjnienie i unowocześnienie działalności, stworzenie podstaw pod nowe źródła przychodów, tak, aby w lepszy niż dotychczas sposób odpowiedzieć na potrzeby członków, interesariuszy i adresatów działań, którzy nie są członkami organizacji, szczególnie młodzieży, tysięcy turystów, przewodników i instruktorów, pasjonatów-krajoznawców itp.

W ramach zadania zostaną zrealizowane różnorodne działania, którym jednak będzie przyświecał wspólny cel:

Zostanie opracowana strategia rozwoju organizacji, regulaminy wybranych odznak zostaną dostoswane w sposób umożliwiający zdalny sposób weryfikacji punktów do zdobycia wybranych odznak, a dalej zostanie stworzona aplikacja mobilna do zdobywania odznak turystycznych i krajoznawczych PTTK.

Rozwinięta będzie współpraca z samorządami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Dzięki realizacji zadania numer 1, czyli opracowaniu strategii rozwoju organizacji środowisko PTTK zyska uzgodnioną wewnętrznie, spójną wizję funkcjonowania i prowadzenia działalności programowej w najbliższych latach. Będą to jasne wytyczne do wspólnego, skoordynowanego działania, oraz podejmowania działań zarządczych przez władze PTTK

Działanie numer 2, czyli dostosowanie regulaminów PTTK do zbierania odznak w formie cyfrowej rozwinie ofertę cyfrową PTTK poprzez dostarczenie zaktualizowanych, wysokich jakościowo materiałów merytorycznych (m.in. opisów miejsc ujętych na liście Odznaki Turystyki Pieszej) i technicznych (regulamin odznaki) do obsługi w aplikacji odznakowej i innych cyfrowych zastosowań

Powiązane z nim działanie numer 3, czyli stworzenie darmowej aplikacji mobilnej na system Android i iOS do zdobywania odznak turystycznych i krajoznawczych PTTK zwiększy zasób odbiorców odznak, zwiększy popularność odznak, szczególnie wśród młodzieży: powstanie narzędzie odpowiednie do jej potrzeb. Pojawienie się aplikacji zwiększy zainteresowanie i ułatwieni proces pozyskiwania odznaki, co da w efekcie zwiększenie liczby ich zdobywców;

Działanie numer 4 ma służyć rozwinięciu współpracy z samorządami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, przy wykorzystaniu posiadanych i nabytych nowych kompetencji i doświadczeń w zakresie współpracy z lokalnymi środowiskami samorządowymi i społecznymi. Kadra PTTK, pracując wraz z ekspertami zdobędzie nowe praktyczne doświadczenie w jaki sposób planować i realizować współpracę ze środowiskami lokalnymi, tak, aby jak najlepiej wpisywać się z posiadanymi przez PTTK zasobami i kompetencjami w potrzeby lokalne, a jednocześnie możliwie jak najlepiej wykorzystać kompetencje swoich członków/kadry.

Informacja o realizacji zadania odzwierciedla jedynie opinie ich autorów. NIW-CRSO nie jest odpowiedzialny za sposób wykorzystania informacji.

 

 

DZIAŁANIE I STRATEGIA

 

Działanie: Opracowanie strategii rozwoju organizacji

Realizacja działania nr 1 Opracowanie strategii rozwoju organizacji w ramach zadania pod tytułem: Rozwój misyjny i instytucjonalny PTTK jako głównego kreatora turystyki społecznej i aktywnej w Polsce, realizowanym w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a, pozwoli na opracowanie strategii rozwoju organizacji. Dzięki wypracowaniu w angażującym członków procesie i przyjęciu przez władze PTTK nowej, pierwszej, strategii rozwoju organizacji członkowie zyskają jasną wytyczną do wspólnego, skoordynowanego działania, a władze PTTK narzędzie wspomagające zarządzanie. PTTK zyska uzgodnioną wewnętrznie, spójną wizję funkcjonowania i prowadzenia działalności programowej w najbliższych latach.

Działania zgodne z opracowaną strategią pozwolą ukierunkować działania i poprawić ich koordynację co przełoży się na wzrost efektywności także w aspekcie finansowym.

Wdrażanie opracowanej strategii wspomoże budowanie marki PTTK jako atrakcyjnego partnera dla wspólnych przedsięwzięć.

Dla opracowania strategii zostanie przeprowadzona diagnoza PTTK i otoczenia z wykorzystaniem techniki wieloczynnikowej badającej związki przyczynowo-skutkowe, wskazująca problemy kluczowe, które mogą mieć istotny wpływ na misyjność i aktywność organizacji [Społeczne (Social), Technologiczne (Technological), Ekonomiczne (Economic), Ekologiczne, (Ecological), Polityczne (Political), Prawne (Legal)].

Elementami procesu opracowania strategii będą także identyfikacja kapitału marki PTTK, grup interesariuszy posiadających potencjalną siłę wpływu oraz poziom zainteresowania organizacją. Całość analiz ma ocenić zdolność organizacji do reform i zarekomendowania ich kierunków.

Działania związane z realizacją powstania strategii obejmą także analizy trendów turystyki społecznej oraz postaw społeczne wobec organizacji pozarządowych, diagnozy stanu organizacyjnego i finansowego oraz analizy 33 celów statutowych, badania wizerunku PTTK wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Informacja o realizacji zadania odzwierciedla jedynie opinie ich autorów. NIW-CRSO nie jest odpowiedzialny za sposób wykorzystania informacji.


Licznik: dziś: 40 razem: 192425

© copyright 2024 PTTK Zarząd Główny

Jerzy Kapłon

  • Zarządu Głównego PTTK we współdziałaniu z innymi członkami ZG PTTK,
  • reprezentowanie ZG PTTK w kontaktach z Główną Komisją Rewizyjną PTTK i Głównym Sądem Koleżeńskim PTTK, 
  • współdziałanie z Komisją Działalności Podwodnej ZG PTTK,
  • członek Zespołu ds. wspierania działalności oddziałów i spraw członkowskich.


+ 48 609 609 609

Skip to content