Przejdź do treści

Wykaz obowiązujących ustaw sejmowych i rozporządzeń dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami Wykaz obowiązujących ustaw sejmowych i rozporządzeń dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

Wyszukiwarka indeksująca

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2014, poz. 1446)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach
(Dz.U. z 2012 r. poz. 987)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
(Dz.U. z 2004 r. Nr 30 poz. 259)

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych
(Dz.U. z 2004 r. Nr 71 poz. 650)

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2073)

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
(Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 940 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie udzielania dotacji na badania archeologiczne
(Dz.U. z 2010 r. Nr 64 poz. 396)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie wywozu zabytków za granicę
(Dz.U. z 2011 r. Nr 89 poz. 510)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r.
w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem
(Dz.U. z 2011 r. Nr 113 poz. 661)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych
(Dz.U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987)

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram