Przejdź do treści

Regulamin Instruktora Opieki nad Zabytkami PTTK Regulamin Instruktora Opieki nad Zabytkami PTTK

Wyszukiwarka indeksująca

Regulamin niniejszy określa tryb uzyskiwania uprawnień Instruktora Opieki nad Zabytkami Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz jego prawa i obowiązki.

I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Instruktor Opieki nad Zabytkami Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (IOnZ PTTK), zwany dalej instruktorem, jest społecznym członkiem kadry programowej PTTK, popularyzatorem idei opieki nad zabytkami i ich ochrony oraz inicjatorem rozwoju krajoznawstwa i turystyki.
2. Uprawnienia instruktora, po ukończeniu szkolenia specjalistycznego i zdaniu egzaminu, nadaje Komisja Opieki nad Zabytkami Zarządu Głównego PTTK, zwana dalej KOnZ ZG PTTK.

II. Tryb i warunki nadawania uprawnień instruktora
§ 2
1. Instruktorem może zostać kandydat, który:
a) ukończył 21 lat,
b) należy do PTTK i posiada rekomendację macierzystego zarządu oddziału uwzględniającą doświadczenie w zakresie społecznej opieki nad zabytkami,
c) zna problemy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu,
d) posiada wykształcenie średnie,
e) posiada pełnię praw obywatelskich,
2. Pożądanym jest, by kandydat pełnił funkcję społecznego opiekuna zabytków.
3. W celu uzyskania uprawnień instruktora kandydat powinien:
a) pomyślnie ukończyć szkolenie ogólne PTTK oraz szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na IOnZ PTTK, ewentualnie w wyjątkowych wypadkach zaliczyć kolokwium sprawdzające wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami,
b) złożyć wniosek o nadanie uprawnień instruktora do KOnZ ZG PTTK (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu).
4. W szczególnych wypadkach, w stosunku do osób, których autorytet w opiece nad zabytkami jest niepodważalny lub posiadają kierunkowe wykształcenie, KOnZ ZG PTTK może przyznać uprawnienia IOnZ w trybie specjalnym bez konieczności zdawania egzaminu.
§ 3
1. Szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na IOnZ PTTK organizuje bezpośrednio KOnZ ZG PTTK lub jednostki organizacyjne PTTK, wyłącznie za zgodą KOnZ ZG PTTK.
2. Szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na IOnZ PTTK kończy się egzaminem ustnym lub pisemnym przed komisją egzaminacyjną. Zakres egzaminu obejmuje program szkolenia ogólnego PTTK i szkolenia specjalistycznego.
3. Komisje egzaminacyjne są powoływane przez KOnZ ZG PTTK.
§ 4
1. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia instruktora jest legitymacja wystawiona przez KOnZ ZG PTTK. Legitymacja po wystawieniu jest ważna 4 lata (do końca roku kalendarzowego). Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Przedłużenia ważności legitymacji na kolejne okresy czteroletnie, dokonuje wyłącznie KOnZ ZG PTTK na pisemny wniosek instruktora po złożeniu sprawozdania z działalności.
2. Ewidencję instruktorów prowadzi KOnZ ZG PTTK.

III. Prawa i obowiązki instruktora
§ 5
1. Instruktor ma obowiązek:
a) realizowania celów PTTK, szczególnie w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami,
b) współdziałania z właściwą oddziałową lub regionalną komisją opieki nad zabytkami,
c) kształcenia członków PTTK na szkoleniu podstawowym, szkoleniu ogólnym i szkoleniach specjalistycznych: kandydatów na społecznych opiekunów zabytków, kandydatów na instruktorów opieki nad zabytkami PTTK,
d) organizowania i prowadzenia zajęć popularyzujących zabytki i ich ochronę oraz opiekę nad nimi.
§ 6
1. Instruktor ma prawo do:
a) noszenia odznaki instruktora (wzór odznaki stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu),
b) posługiwania się pieczątką (wzór pieczątki stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu),
c) organizowania i prowadzenia szkoleń dla społecznych opiekunów zabytków,
d) prowadzenia niekomercyjnych wycieczek tematycznych dotyczących opieki nad zabytkami i popularyzacji zabytków,
e) pierwszeństwa przy zgłoszeniach na imprezy turystyki kwalifikowanej,
f) otrzymywania stałych informacji organizacyjnych z KOnZ ZG PTTK oraz macierzystych oddziałów PTTK,
g) potwierdzania zwiedzenia obiektów zabytkowych, obiektów przyrodniczych itp. zaliczanych na odznaki krajoznawcze i turystyki kwalifikowanej, uczestnikom prowadzonej przez siebie wycieczki, jak również innym turystom zwiedzającym w tym czasie a nie będącym uczestnikami tej wycieczki,
h) korzystania z przywilejów i uprawnień przysługujących członkom, PTTK korzystania z rabatów organizacyjnych PTTK wg obowiązujących przepisów.
§ 7
1. Instruktor może utracić uprawnienia i być skreślony przez KOnZ ZG PTTK z listy instruktorów w przypadku:
a) własnej rezygnacji,
b) utraty członkostwa PTTK,
c) pozbawienia uprawnień kadry PTTK orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego PTTK,
d) rażących uchybień w pracy instruktora m.in. świadomego poświadczenia nieprawdziwych danych w książeczkach odznak, naruszenia zasad ochrony i opieki nad zabytkami, lekceważenia lub niewypełnienia przez dłuższy czas obowiązków wynikających z działalności instruktora, naruszenia zasad kultury turystycznej.
2. W przypadkach określonych w ust.1 pkt. d), pozbawienia uprawnień IOnZ PTTK dokonuje KOnZ ZG PTTK podejmując stosowną decyzję na wniosek zarządu oddziału, właściwej oddziałowej lub regionalnej komisji opieki nad zabytkami po zapoznaniu się z argumentacją instruktora lub odmowie złożenia przez niego wyjaśnień.

IV. Postanowienia końcowe
§ 8
1. Dotychczas zdobyte uprawnienia instruktora zachowują swoją ważność.
2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do KOnZ ZG PTTK.
3. Regulamin został przyjęty przez KOnZ ZG PTTK na posiedzeniu w dniu 17 października 2012 roku.
4. Regulamin niniejszy zatwierdzony uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 7/XVII/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 Pliki do pobrania:

Uchwała nr 7/XVII/2012 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu Instruktora Opieki nad Zabytkami PTTK i Ramowego programu szkolenia specjalistycznego dla kandydatów na Instruktorów Opieki nad Zabytkami PTTK

Wniosek o nadanie uprawnień Instruktora Opieki nad Zabytkami

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram