Uchwała nr 171/XIX/2020

Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 lipca 2020 r.

 

w sprawie Ordynacji Wyborczej

 

Na podstawie Art.30 ust. 2 pkt. 2 Statutu PTTK, Zarząd Główny PTTK postanawia:

  • 1

Uchylić uchwałę ZG PTTK nr 104a/XIX/2019 z 3 marca 2019 roku w sprawie Ordynacji Wyborczej PTTK.

  • 2

Uchwalić Ordynację Wyborczą, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

  • 3
  1. Zobowiązać Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego PTTK do upowszechnienia Ordynacji Wyborczej, w tym zamieszczenia jej na stronie internetowej PTTK oraz przekazania do stosowania wszystkim jednostkom organizacyjnym Towarzystwa.
  2. Zobowiązać Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego PTTK do:
  3. zwrócenia oddziałom PTTK szczególnej uwagi na aktualnie obowiązujące przepisy Statutu PTTK dotyczące realizacji praw wyborczych członków PTTK,
  4. przygotowania druków pomocniczych niezbędnych do stosowania przepisów Ordynacji Wyborczej.
  • 4

Zobowiązać wszystkie jednostki organizacyjne Towarzystwa do stosowania i przestrzegania postanowień Ordynacji Wyborczej.

  • 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Główny PTTK