Przejdź do treści

Ordynacja wyborcza Ordynacja wyborcza

Wyszukiwarka indeksująca

Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 171 /XIX/2020

z 4 lipca 2020 r. w sprawie Ordynacji Wyborczej

Ordynacja Wyborcza

                                                                                         

   I.          Zasady ogólne

 1. Ordynacja Wyborcza określa:
 2. zasady organizacji walnych zebrań kół i klubów, zjazdów oddziałów PTTK, jednostek regionalnych z osobowością prawną i Regionalnych Konferencji Oddziałów oraz Walnego Zjazdu,
 3. zasady i tryb wyboru władz kół i klubów, oddziałów PTTK, jednostek regionalnych z osobowością prawną, władz naczelnych PTTK,
 4. zasady i tryb wyboru delegatów na zjazdy oddziałów PTTK, Regionalne Konferencje Oddziałów, Walny Zjazd.
 5. Zasady członkostwa w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym oraz prawa i obowiązki członków regulują art. 10-18 Statutu PTTK.
 6. Załącznikami do Ordynacji Wyborczej są:
 7. „Ankieta członka PTTK dla potrzeb wykonywania prawa wyborczego”,
 8. „Klauzula informacyjna”.

 

  II.          Jednostki organizacyjne oddziałów – koła i kluby

§ 1

 1. Najwyższą władzą koła lub klubu jest walne zebranie koła lub klubu.
 2. Władzami koła lub klubu są:
 3. zarząd koła lub klubu,
 4. komisja rewizyjna koła lub klubu, o ile walne zebranie podejmie uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej koła lub klubu.

§ 2

 1. Walne zebranie koła lub klubu odbywa się raz na cztery lata, chyba że uchwałą walnego zebrania koła lub klubu kadencja władz została skrócona.
 2. Walne zebranie koła lub klubu zwołuje zarząd, zawiadamiając członków o miejscu, terminie i porządku obrad zebrania, co najmniej 7 dni przed terminem.
 3. Walne zebranie koła lub klubu może być zwołane przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu zebrania musi być określony pierwszy i drugi termin, proponowane porządek i regulamin obrad oraz przywołany zapis § 4 ust. 3-4 Ordynacji Wyborczej.

§ 3

 1. Prawo uczestnictwa w walnym zebraniu koła lub klubu z głosem decydującym mają wszyscy członkowie danej jednostki, którzy okażą się ważną legitymacją członka PTTK, z opłaconą składką członkowską za bieżący rok lub potwierdzeniem zwolnienia z jej opłaty, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2-4 Statutu PTTK.
 2. Z głosem doradczym w walnym zebraniu koła lub klubu mogą brać udział:
 3. Członkowie Honorowi PTTK,
 4. członkowie władz PTTK,
 5. osoby zaproszone.

§ 4

 1. Ważność walnego zebrania koła lub klubu stwierdza wybrana przez zebranie komisja mandatowa lub prezydium zebrania, jeżeli taki zapis zawiera regulamin obrad.
 2. Walne zebranie koła lub klubu jest ważne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa uprawnionych członków danej jednostki.
 3. Walne zebranie koła lub klubu obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
 4. Walne zebranie odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.

§ 5

 1. Sposób przeprowadzenia obrad walnego zebrania koła lub klubu określa szczegółowo regulamin obrad uchwalony przez zebranie.
 2. Liczbę delegatów wybieranych na Zjazd Oddziału określa § 16 ust. 1 pkt 2) Ordynacji Wyborczej.

§ 6

 1. Wybory do władz koła, klubu oraz delegatów na zjazd oddziału odbywają się w głosowaniu tajnym z zachowaniem zasady powszechności i równości.
 2. Prawo kandydowania do władz koła, klubu oraz na delegatów przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym PTTK, którzy posiadają ważną legitymację członka PTTK, z opłaconą składką członkowską za bieżący rok lub potwierdzeniem zwolnienia z jej opłaty i na których nie nałożono prawomocnym postanowieniem sądu koleżeńskiego PTTK kary zawieszenia w prawach członkowskich na czas obejmujący okres wyborów z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2-4 Statutu PTTK. Członkowie zwyczajni PTTK realizują prawa wyborcze w macierzystym oddziale PTTK, w którym znajduje się ich deklaracja członkowska w chwili podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej.
 3. Kandydatów do władz koła, klubu oraz na delegatów na zjazd oddziału mają prawo zgłaszać do komisji wyborczej członkowie koła, klubu biorący udział w obradach z głosem decydującym.
 4. Nie mogą kandydować do władz koła, klubu na okres najbliższej kadencji członkowie zarządu koła, klubu, którzy nie uzyskali absolutorium.
 5. Nie można łączyć funkcji we władzach wymienionych w § 1 ust. 2 Ordynacji Wyborczej.
 6. Nie można łączyć funkcji we władzach, z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o majątek PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK.
 7. Członkiem władz nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej.

§ 7

 1. Zebranie koła, klubu ustala według własnych potrzeb liczbę wybieranych członków do władz koła, klubu.
 2. Wybory do władz koła, klubu oraz delegatów na zjazd oddziału przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez zebranie.
 3. Komisja skrutacyjna przeprowadza wybory, o których mowa w ust. 2, zgodnie z regulaminem przyjętym na zebraniu.
 4. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do władz i na delegatów.

§ 8

 1. Wybory do władz koła, klubu oraz wybory delegatów na zjazd oddziału odbywają się przy pomocy oddzielnych kart wyborczych przygotowanych przez komisję skrutacyjną.
 2. Na karcie wyborczej (kartach wyborczych) do władz komisja skrutacyjna umieszcza listę kandydatów zawierającą nazwiska i imiona kandydatów w porządku alfabetycznym z podziałem na rodzaje wybieranych władz oraz liczbę osób wybieranych do danego rodzaju władzy.
 3. Na karcie wyborczej zawierającej listę kandydatów na delegatów komisja skrutacyjna umieszcza nazwiska i imiona kandydatów w porządku alfabetycznym oraz liczbę osób wybieranych.

§ 9

 1. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa osób uprawnionych do głosowania spośród obecnych na zebraniu według listy obecności.
 2. Głos na danego kandydata oddawany jest przez pozostawienie nieskreślonego nazwiska i imienia na karcie wyborczej.
 3. Głos w głosowaniu jest ważny, jeżeli został oddany przy pomocy karty wyborczej oraz liczba nieskreślonych kandydatów na karcie wyborczej jest równa lub mniejsza od liczby określonej dla wybieranego rodzaju władzy lub liczby delegatów.

§ 10

 1. Za wybranych do władz lub delegatów uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów i więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
 2. Jeżeli w wyborach do władz lub delegatów nie wybrano pełnej liczby członków władz lub delegatów, przeprowadza się wybory uzupełniające, w których biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy nie zostali wybrani w pierwszym głosowaniu.
 3. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów, wynikających z kolejności, uzyskało równą liczbę głosów na brakujące miejsce lub miejsca, a jednocześnie więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, przeprowadza się wybory między tymi kandydatami.
 4. W przypadku braku kandydatów z odpowiednią większością głosów, do wyborów dopuszcza się tylko kandydatów, którzy nie zostali wybrani w pierwszym głosowaniu.
 5. O wyborze w wyborach uzupełniających decyduje zwykła większość głosów.
 6. Jeżeli liczba osób wybranych na zasadach określonych w ust. 2 jest mniejsza niż liczba osób wybieranych w skład danej władzy, przeprowadza się wybory dodatkowe. O wyborze w wyborach dodatkowych decyduje zwykła większość głosów.

§ 11

 1. Zebrania konstytuujące władze koła, klubu powinny się odbyć po zakończeniu wyborów w dniu obrad zebrania. W przypadkach wyjątkowych zebrania te mogą się odbyć w terminie późniejszym, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia zebrania.
 2. Zebraniu konstytuującemu przewodniczy członek prezydium obrad zebrania.

§ 12

 1. Wybory prezesa zarządu koła, klubu odbywają się w głosowaniu tajnym za pomocą kart do głosowania.
 2. Wybory prezesa zarządu przeprowadza komisja skrutacyjna składająca się z członków komisji skrutacyjnej zebrania.
 3. Prezesem zarządu koła, klubu może być każdy z członków nowo wybranego zarządu koła, klubu.
 4. Po rozdaniu przez komisję, o której mowa w ust. 2, kart do głosowania zawierających nazwiska i imiona wszystkich wybranych członków zarządu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, uprawnieni do głosowania dokonują wyboru prezesa zarządu przez pozostawienie na karcie nieskreślonego nazwiska i imienia osoby, na którą oddają swój głos.
 5. Prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę głosów obecnych członków nowo wybranego zarządu.
 6. Jeżeli w wyborach żaden z kandydatów nie otrzymał co najmniej połowy głosów, zarządza się wybory uzupełniające. W takim przypadku prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.
 7. Podział funkcji wśród członków zarządu następuje w głosowaniu tajnym na wniosek nowo wybranego prezesa według zasad określonych w ust. 4- 6.
 8. Postanowienia ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do ukonstytuowania komisji rewizyjnej.

§ 13

Dokumentami zebrania koła, klubu są:

 • porządek i regulamin obrad uchwalone przez zebranie,
 • uchwała zarządu oddziału w sprawie klucza wyborczego i rozdzielnika mandatów dla kół i klubów na zjazd oddziału,
 • lista obecności osób uprawnionych do głosowania,
 • protokół zebrania podpisany przez przewodniczącego obrad i sekretarza,
 • uchwały, wnioski i postulaty zebrania,
 • protokoły komisji mandatowej lub prezydium obrad dotyczące ważności zebrania,
 • protokoły komisji skrutacyjnej z wyborów władz i delegatów,
 • protokoły komisji skrutacyjnej z zebrań konstytuujących nowo wybranych władz,
 • zaświadczenia wyboru delegata (delegatów) koła lub klubu na zjazd oddziału,
 • podstawowe informacje o wybranych członkach władz koła, klubu.

 

   III.          Jednostki organizacyjne PTTK – oddziały

§ 14

 1. Najwyższą władzą oddziału jest zjazd oddziału.
 2. Władzami oddziału są:
 3. zarząd oddziału,
 4. komisja rewizyjna oddziału,
 5. sąd koleżeński oddziału, o ile zjazd oddziału podejmie uchwałę o wyborze sądu koleżeńskiego oddziału.
 6. Władze oddziału pochodzą z wyboru. Kadencja władz oddziału trwa cztery lata i może być skrócona do dwóch lat uchwałą zjazdu oddziału.
 7. Prawo kandydowania do władz oddziału oraz na delegata na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK mają wszyscy członkowie danego oddziału z ważną legitymacją członkowską, z opłaconą składką członkowską za bieżący rok lub potwierdzeniem zwolnienia z jej opłaty, którzy ukończyli 16 lat, niezależnie od tego czy posiadają mandat delegata na Zjazd Oddziału.
 8. Kandydatów do władz oddziału oraz na delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK mają prawo zgłaszać do komisji wyborczej delegaci biorący udział w obradach zjazdu z głosem decydującym.
 9. Głosowania odbywające się na zjeździe oddziału, w tym wybory, mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technik elektronicznych według zasad przyjętych w regulaminie obrad.

§ 15

 1. Zjazd oddziału odbywa się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na cztery lata.
 2. Nadzwyczajny zjazd oddziału zwołuje zarząd oddziału zgodnie z art. 58 Statutu PTTK. Postanowienia Ordynacji Wyborczej odnoszące się do zjazdu oddziału stosuje się odpowiednio do nadzwyczajnego zjazdu oddziału.
 3. Zjazd oddziału zwołuje zarząd oddziału określając w swojej uchwale termin, miejsce i proponowany porządek obrad zjazdu, zawiadamiając członków lub delegatów co najmniej 14 dni przed terminem zjazdu, załączając projekt regulaminu obrad oraz swoje sprawozdanie lub wskazując termin i miejsce jego wyłożenia do wglądu.
 4. Zjazd oddziału może być zwołany przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu zjazdu musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.
 5. Zjazd oddziału odbywający się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.

§ 16

 1. W zjeździe oddziału udział biorą z głosem decydującym:
 2. w przypadku oddziału liczącego nie więcej niż dwa koła lub kluby lub mniej niż 50 członków zwyczajnych – wszyscy członkowie zwyczajni oddziału z ważną legitymacją członkowską PTTK, z opłaconą składką członkowską za bieżący rok lub potwierdzeniem zwolnienia z jej opłaty, z zastrzeżeniem art. 13, ustęp 2-4 Statutu PTTK.
 3. w przypadku oddziału liczącego co najmniej trzy koła lub kluby lub co najmniej 50 członków – delegaci z ważną legitymacją członkowską PTTK, z opłaconą składką członkowską za bieżący rok lub potwierdzeniem zwolnienia z jej opłaty, wybrani wyłącznie na walnych zebraniach kół i klubów według rozdzielnika uchwalonego przez zarząd oddziału, zgodnie z kluczem wyborczym określonym w § 17 Ordynacji Wyborczej albo wszyscy członkowie oddziału, z zastrzeżeniem art. 13, ustęp 2-4 Statutu PTTK.
 4. W zjeździe oddziału udział biorą z głosem doradczym Członkowie Honorowi PTTK, przedstawiciele członków wspierających oddziału, przedstawiciele władz naczelnych PTTK, członkowie ustępujących władz oddziału, przewodniczący komisji i zespołów zarządu oddziału, opiekunowie szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych oraz inne osoby zaproszone, o ile nie są delegatami.
 5. Delegaci na zjazd oddziału zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego zwyczajnego zjazdu oddziału, z uwzględnieniem przepisu art. 58 ust. 4 Statutu PTTK.

§ 17

Delegaci na zjazdy oddziałów wybierani są na walnych zebraniach kół i klubów wg następującego klucza wyborczego:

 • w oddziałach z liczbą od 51 do 100 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską – 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 3 członków zwyczajnych,
 • w oddziałach z liczbą od 101 do 150 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską – 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 5 członków zwyczajnych,
 • w oddziałach z liczbą od 151 do 300 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską – 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 8 członków zwyczajnych,
 • w oddziałach z liczbą od 301 do 500 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską – 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 10 członków zwyczajnych,
 • w oddziałach z liczbą od 501 do 700 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską – 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 15 członków zwyczajnych,
 • w oddziałach z liczbą od 701 do 900 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską – 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 20 członków zwyczajnych,
 • w oddziałach z liczbą od 901 do 1200 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską – 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 25 członków zwyczajnych,
 • w oddziałach z liczbą od 1201 do 1500 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską – 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 30 członków zwyczajnych,
 • w oddziałach z liczbą od 1501 do 2000 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską – 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 35 członków zwyczajnych,
 • w oddziałach z liczbą od 2001 do 3000 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską – 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 40 członków zwyczajnych.
 • w oddziałach z liczbą powyżej 3000 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską – 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 50 członków zwyczajnych.

§ 18

 1. W skład zarządu oddziału wchodzi co najmniej pięciu członków wybranych przez zjazd oddziału.
 2. Zarząd oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 3. W skład zarządu oddziału może wchodzić urzędujący członek zarządu oddziału powołany przez zarząd oddziału, jeśli nie został wybrany przez zjazd oddziału.

§ 19

 1. Do zjazdów oddziałów mają zastosowanie odpowiednio § 4-13 Ordynacji Wyborczej.
 2. Dokumentację ze zjazdu oddziału oprócz wymienionej w § 13 stanowi również:
 3. opinia zjazdu w sprawach przekazanych do zaopiniowania przez Zarząd Główny PTTK,
 4. protokół komisji wyborczej, jeżeli regulamin obrad przewidywał jej wybranie.

                                

   IV.          Jednostki regionalne posiadające osobowość prawną

§ 20

 1. Najwyższą władzą jednostki regionalnej posiadającej osobowość prawną jest Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK.
 2. Władzami jednostki regionalnej posiadającej osobowość prawną są:
 3. zarząd jednostki regionalnej,
 4. komisja rewizyjna jednostki regionalnej.

§ 21

 1. Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK mające charakter sprawozdawczo-wyborczy odbywa się co cztery lata, chyba że regulamin stanowi inaczej.
 2. Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK zwołuje zarząd jednostki zawiadamiając oddziały o miejscu, terminie, proponowanym porządku i regulaminie obrad zgromadzenia co najmniej 21 dni przed terminem.

§ 22

 1. Zasady zwoływania, przebieg obrad, prawomocność zgromadzeń jednostek regionalnych posiadających osobowość prawną określają regulaminy tych jednostek zatwierdzone przez Zarząd Główny.
 2. Do jednostki regionalnej posiadającej osobowość prawną mają zastosowanie odpowiednio § 4-13 Ordynacji Wyborczej.

                                                      

V.          Regionalne konferencje oddziałów PTTK

§ 23

 1. Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK (dalej RKO PTTK) jest zebraniem przedstawicieli wszystkich oddziałów z danego województwa wybranych na zjazdach oddziałów, według klucza określonego w § 24 Ordynacji Wyborczej i rozdzielnika mandatów uchwalonego przez Zarząd Główny, przy zachowaniu zasad określonych w art. 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu PTTK.
 2. RKO PTTK zwołuje Zarząd Główny podejmując po konsultacji z władzami jednostki regionalnej stosowną uchwałę, określając w niej miejsce i termin konferencji. Uchwała winna być podjęta przynajmniej na 28 dni przed terminem konferencji.
 3. Projekt porządku oraz projekt regulaminu obrad RKO PTTK przygotowują władze jednostki regionalnej i dostarczają delegatom wraz z zaproszeniem nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem konferencji. Do zaproszenia należy dołączyć również uchwały Zarządu Głównego PTTK, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 24

Delegaci na regionalne konferencje wybierani są na zjazdach oddziałów, przy czym na każdy oddział przypada jeden delegat plus jeden delegat na każdą rozpoczętą liczbę stu członków zwyczajnych przy liczebności oddziału powyżej stu członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską za rok poprzedzający rok, w którym ma się obyć RKO PTTK.

§ 25

 1. Prawo uczestnictwa w RKO PTTK z głosem decydującym mają delegaci wybrani na zjazdach oddziałów z danego województwa, zgodnie z postanowieniami § 24 Ordynacji Wyborczej.
 2. Z głosem doradczym w RKO PTTK mogą brać udział:
 3. Członkowie Honorowi PTTK,
 4. członkowie lub przedstawiciele członków wspierających,
 5. członkowie władz naczelnych PTTK,
 6. osoby zaproszone.
 7. Delegaci na RKO PTTK zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnej RKO PTTK. Obsadzenie zwolnionego w czasie kadencji mandatu delegata następuje w drodze wyborów uzupełniających.

§ 26

 1. Dokumentami uprawniającymi do uczestnictwa w RKO PTTK z głosem decydującym są: protokoły ze zjazdów oddziałów, ważna legitymacja członka PTTK oraz zaproszenie.
 2. Mandaty delegatów na RKO PTTK wydają organizatorzy w dniu konferencji na podstawie list delegatów sporządzonych w oparciu o odpowiednie protokoły wyboru po podpisaniu listy obecności delegatów oraz okazaniu ważnej legitymacji członka PTTK z opłaconą składką członkowską za bieżący rok lub potwierdzeniem zwolnienia z jej opłaty.

§ 27

 1. Sposób przeprowadzenia obrad, podejmowania uchwał, wyboru delegatów określa regulamin obrad uchwalony przez RKO PTTK.
 2. Ważność RKO PTTK stwierdza komisja mandatowa wybrana przez konferencję. RKO PTTK jest ważna, jeżeli bierze w niej udział co najmniej połowa delegatów na RKO PTTK wybranych na zjazdach oddziałów.
 3. Uchwały RKO PTTK zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania.

§ 28

 1. Prawo kandydowania na delegata na Walny Zjazd mają wszyscy członkowie PTTK, niezależnie od tego czy są delegatami na RKO PTTK, którzy posiadają ważną legitymację członka PTTK, z opłaconą składką członkowską za bieżący rok lub potwierdzeniem zwolnienia z jej opłaty, na których nie nałożono prawomocnym postanowieniem sądu koleżeńskiego PTTK kary zawieszenia w prawach członkowskich.
 2. Kandydatów na delegatów na Walny Zjazd mają prawo zgłaszać do komisji wyborczej RKO PTTK delegaci biorący udział w obradach RKO PTTK z głosem decydującym.
 3. Listę kandydatów, o których mowa w ust. 1-2 komisja wyborcza tworzy na podstawie zgłoszeń delegatów.

§ 29

 1. Do przebiegu wyborów na RKO PTTK mają zastosowanie odpowiednio § 6-10 Ordynacji Wyborczej.
 2. Dokumentami RKO PTTK są:
 3. regulamin i porządek obrad uchwalone przez konferencję,
 4. protokół z obrad konferencji podpisany przez przewodniczącego obrad i sekretarza,
 5. uchwała Zarządu Głównego w sprawie klucza wyborczego i rozdzielnika mandatów dla zjazdów oddziałów,
 6. lista obecności osób uprawnionych do głosowania,
 7. uchwały, wnioski i postulaty konferencji kierowane do Walnego Zjazdu,
 8. stanowisko konferencji w sprawach przedstawionych przez Zarząd Główny,
 9. protokoły komisji mandatowej dotyczące ważności konferencji,
 10. protokół komisji wyborczej,
 11. protokoły komisji skrutacyjnej dotyczące wyboru delegatów na Walny Zjazd,
 12. zaświadczenia wyboru delegatów na Walny Zjazd.

                                                           

  VI.          Najwyższe i naczelne władze PTTK

§ 30

 1. Najwyższą władzą PTTK jest Walny Zjazd.
 2. Władzami naczelnymi PTTK są:
 3. Zarząd Główny,
 4. Główna Komisja Rewizyjna,
 5. Główny Sąd Koleżeński.
 6. Kadencja władz naczelnych PTTK trwa cztery lata.
 7. Nie można łączyć funkcji we władzach naczelnych wymienionych w ust. 2.

§ 31

 1. Walny Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Zwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd Główny raz na cztery lata.
 3. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd Główny zgodnie z art. 26 Statutu PTTK. Postanowienia Ordynacji Wyborczej odnoszące się do Walnego Zjazdu stosuje się odpowiednio do Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu.
 4. Walny Zjazd zwołuje Zarząd Główny, zawiadamiając wybranych delegatów oraz osoby zaproszone o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Zjazdu co najmniej 30 dni przed terminem Zjazdu. Do zaproszenia należy dołączyć projekt regulaminu obrad oraz materiały stanowiące przedmiot obrad.
 5. Walny Zjazd obraduje na podstawie uchwalonych przez siebie porządku i regulaminu obrad, których projekt przedstawia Zarząd Główny.

§ 32

 1. W Walnym Zjeździe udział biorą:
 2. z głosem decydującym delegaci z ważną legitymacją członkowską, z opłaconą składką członkowską za bieżący rok lub potwierdzeniem zwolnienia z jej opłaty, wybrani na Regionalnych Konferencjach Oddziałów PTTK, obejmujących wszystkie oddziały z danego województwa, przy czym jeden delegat na Walny Zjazd przypada na każdą rozpoczętą liczbę czterystu pięćdziesięciu członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską w roku poprzedzającym podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zjazdu, zrzeszonych łącznie we wszystkich oddziałach, których delegaci mają prawo uczestnictwa w RKO PTTK. Uchwała o zwołaniu Walnego Zjazdu określa rozdzielnik mandatów dla poszczególnych RKO PTTK.
 3. z głosem doradczym – osoby niebędące delegatami: członkowie władz naczelnych, Członkowie Honorowi PTTK, przedstawiciele członków wspierających oraz osoby zaproszone.
 4. Delegaci na Walny Zjazd zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego Zwyczajnego Walnego Zjazdu. Obsadzenie zwolnionego w czasie kadencji mandatu delegata następuje w drodze wyborów uzupełniających.

§ 33

 1. Regulamin obrad, uchwalony przez Walny Zjazd określa sposób przeprowadzenia obrad, podejmowania uchwał, wyboru władz naczelnych.
 2. Ważność Walnego Zjazdu stwierdza komisja mandatowa wybrana przez Walny Zjazd.
 3. Walny Zjazd jest ważny, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa delegatów, wybranych na Regionalnych Konferencjach Oddziałów PTTK.
 4. Uchwały Walnego Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej.
 5. Głosowania odbywające się na Walnym Zjeździe, w tym wybory, mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technik elektronicznych, według zasad określonych w regulaminie obrad.

§ 34

 1. Władze naczelne PTTK pochodzą z wyboru.
 2. Wybory władz naczelnych PTTK odbywają się w głosowaniu tajnym z zachowaniem zasady powszechności i równości.
 3. Prawo kandydowania do władz naczelnych PTTK przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym PTTK, którzy:
 4. posiadają ważną legitymację członka PTTK z opłaconą składką członkowską za bieżący rok lub potwierdzeniem zwolnienia z jej opłaty;
 5. nie są skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej;
 6. nie mają nałożonej prawomocnym postanowieniem sądu koleżeńskiego PTTK kary zawieszenia w prawach członkowskich na czas obejmujący okres wyborów.
 7. Nie można łączyć funkcji we władzach naczelnych PTTK z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o majątek PTTK lub mającą znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK.
 8. Nie mogą kandydować do Zarządu Głównego na okres najbliższej kadencji członkowie Zarządu Głównego, którzy nie uzyskali absolutorium Zjazdu.
 9. Nie mogą kandydować do Głównej Komisji Rewizyjnej osoby pozostające z osobą będącą członkiem Zarządu Głównego w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa lub podległości służbowej.

§ 35

 1. Walny Zjazd podejmuje uchwały w sprawie określenia liczebności składów władz naczelnych PTTK.
 2. Wybory władz naczelnych PTTK przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez Walny Zjazd.
 3. Komisja skrutacyjna przeprowadza wybory, o których mowa w ust. 2 zgodnie z Ordynacją Wyborczą, regulaminem obrad oraz uchwałami Walnego Zjazdu.
 4. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do władz naczelnych PTTK.

§ 36

 1. Do wyborów na Walnym Zjeździe mają zastosowanie odpowiednio § 8-11 Ordynacji Wyborczej.
 2. Prezesi władz naczelnych PTTK mogą pełnić funkcje nie dłużej niż dwie kolejne kadencje.

§ 37

 1. Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium, w tym prezesa, wiceprezesów i skarbnika oraz powołuje sekretarza generalnego, który wchodzi w skład Prezydium.
 2. Wybory, o których mowa w ust. 1, odbywają się w głosowaniu tajnym przy pomocy kart do głosowania.
 3. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna składająca się z minimum trzech członków komisji skrutacyjnej Walnego Zjazdu.
 4. Ukonstytuowanie Prezydium Zarządu Głównego odbywa się następująco:
 5. Po rozdaniu przez komisję, o której mowa w ust. 3, kart do głosowania zawierających nazwiska i imiona wszystkich wybranych członków zarządu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, uprawnieni do głosowania dokonują wyboru prezesa zarządu poprzez pozostawienie na karcie nieskreślonego nazwiska i imienia osoby, na którą oddają swój głos.
 6. Prezesem zarządu może być każdy z członków nowo wybranego zarządu z wyłączeniem osób, o których mowa w § 36 ust. 2.
 7. Prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę głosów obecnych członków nowo wybranego zarządu.
 8. Jeżeli w wyborach kandydat na prezesa nie otrzymał co najmniej połowy głosów, zarządza się wybory uzupełniające. W takim przypadku prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.
 9. Członkowie zarządu w głosowaniu jawnym określają liczbę wiceprezesów.
 10. Prezes zarządu proponuje członkom zarządu kandydatów do Prezydium ze wskazaniem ich funkcji.
 11. Komisja skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania i zarządza głosowanie.
 12. Wiceprezesami i skarbnikiem Zarządu Głównego zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę głosów obecnych członków nowo wybranego zarządu.
 13. Zarząd Główny powołuje sekretarza generalnego, który wchodzi w skład Prezydium.
 14. Jeżeli w wyborach kandydat na funkcję w Prezydium nie otrzymał co najmniej połowy głosów, zarządza się wybory uzupełniające. W takim przypadku członkiem Prezydium zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.

§ 38

Postanowienia § 37 stosuje się odpowiednio do ukonstytuowania Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK i Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK.

§ 39

 1. Dokumentami Walnego Zjazdu są:
 2. porządek i regulamin obrad uchwalone przez zjazd,
 3. uchwały Zarządu Głównego w sprawie klucza wyborczego i rozdzielnika mandatów dla regionalnych konferencji,
 4. lista obecności osób uprawnionych do głosowania,
 5. protokół zjazdu, podpisany przez przewodniczącego obrad i sekretarza,
 6. uchwały, wnioski i postulaty zjazdu,
 7. protokoły komisji mandatowej dotyczące ważności zjazdu,
 8. protokoły komisji wyborczej,
 9. protokoły komisji skrutacyjnej z wyboru władz naczelnych PTTK,
 10. protokoły komisji skrutacyjnej z zebrań konstytuujących nowo wybranych władz,
 11. podstawowe informacje o nowo wybranych członkach władz naczelnych PTTK.

                                                                                 

VII.          Przepisy końcowe

§ 40

 1. Koło, klub przesyła do zarządu oddziału dokumentację zebrania, o której mowa w § 13, w terminie do 10 dni od daty jego zakończenia.
 2. Zarząd oddziału przesyła do Zarządu Głównego dokumentację ze zjazdu oddziału, o której mowa w § 19 ust. 2, w terminie 14 dni od daty jego zakończenia.
 3. Zarząd jednostki regionalnej przesyła do Zarządu Głównego dokumentację z RKO PTTK, o której mowa w § 29 ust. 2 i ze zgromadzenia przedstawicieli oddziałów, o której mowa w § 13, w terminie 14 dni od daty ich zakończenia.

§ 41

 1. O zmianach we władzach oddziału, zgodnie z art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami), zarząd oddziału jest obowiązany zawiadomić:
 2. niezwłocznie po zjeździe sąd rejestrowy,
 3. w terminie 14 dni od zakończenia zjazdu organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę oddziału.
 4. Zapisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do jednostek regionalnych posiadających osobowość prawną i Zarządu Głównego.

§ 42

Organizatorzy walnych zebrań kół lub klubów, zjazdów oddziałów, RKO PTTK, zgromadzeń przedstawicieli oddziałów PTTK oraz Walnego Zjazdu zobowiązani są do stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram