Przejdź do treści

Ankieta członka PTTK dla potrzeb wykonywania prawa wyborczego Ankieta członka PTTK dla potrzeb wykonywania prawa wyborczego

Wyszukiwarka indeksująca

Załącznik nr 1 do Ordynacji Wyborczej

 

Ankieta członka PTTK dla potrzeb wykonywania prawa wyborczego

 

 1. Imię i nazwisko .................................................................................................................................................
 2. Wiek ..................................................... staż w PTTK ........................... (liczba lat)
 3. Adres zamieszkania (z kodem pocztowym) ......................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

 1. Telefon ……………………………………………………….. e-mail ……………………………….………………………………………………..
 2. Legitymacja członkowska PTTK nr ....................................... wystawiona przez Oddział PTTK ...........................................................................................................................................................................
 3. Pełnione funkcje w PTTK (kiedy) .......................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

 1. Posiadane odznaczenia państwowe i resortowe .............................................................................................

...........................................................................................................................................................................

 1. Posiadane odznaczenia i wyróżnienia PTTK ......................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

 1. Posiadane uprawnienia kadry PTTK ..................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

 1. Dodatkowe informacje o przebiegu działalności w PTTK ..................................................................................

...........................................................................................................................................................................

 1. Oświadczenia kandydata:
 • Wyrażam zgodę na kandydowanie do/na delegata na ....................................................……………………….

(wpisać odpowiedni rodzaj władzy lub regionalną konferencję oddziałów)

 • Oświadczam, że zgodnie z art. 20 ust. 3 i 4, art. 53 ust. 3 i 4, art. 81 ust. 3 Statutu PTTK:
  1. nie będę łączyć funkcji we władzach PTTK z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o majątek Oddziału PTTK lub PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK
  2. prowadzę działalność gospodarczą w oparciu o majątek Oddziału PTTK lub PTTK tj. ..............................................................................................................................................................

(określić rodzaj prowadzonej działalności)

 1. prowadzę działalność gospodarczą mającą znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK, tj. ................................................................................................................................................

(określić rodzaj prowadzonej działalności)

 • Oświadczam, że nie jestem skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej.
 • Oświadczam, że zapoznałem się z „Klauzulą informacyjną” do Ankiety.
   

(miejscowość, data)

(podpis kandydata)

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram