Przejdź do treści

Komunikaty Komunikaty

Wyszukiwarka indeksująca

Komunikaty

NIKZ PTTK

Uchwała nr 171/XIX/2020

Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 lipca 2020 r.

 

w sprawie Ordynacji Wyborczej

 

Na podstawie Art.30 ust. 2 pkt. 2 Statutu PTTK, Zarząd Główny PTTK postanawia:

 • 1

Uchylić uchwałę ZG PTTK nr 104a/XIX/2019 z 3 marca 2019 roku w sprawie Ordynacji Wyborczej PTTK.

 • 2

Uchwalić Ordynację Wyborczą, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 • 3
 1. Zobowiązać Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego PTTK do upowszechnienia Ordynacji Wyborczej, w tym zamieszczenia jej na stronie internetowej PTTK oraz przekazania do stosowania wszystkim jednostkom organizacyjnym Towarzystwa.
 2. Zobowiązać Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego PTTK do:
 3. zwrócenia oddziałom PTTK szczególnej uwagi na aktualnie obowiązujące przepisy Statutu PTTK dotyczące realizacji praw wyborczych członków PTTK,
 4. przygotowania druków pomocniczych niezbędnych do stosowania przepisów Ordynacji Wyborczej.
 • 4

Zobowiązać wszystkie jednostki organizacyjne Towarzystwa do stosowania i przestrzegania postanowień Ordynacji Wyborczej.

 • 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Główny PTTK

Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 171 /XIX/2020

z 4 lipca 2020 r. w sprawie Ordynacji Wyborczej

Ordynacja Wyborcza

                                                                                         

   I.          Zasady ogólne

 1. Ordynacja Wyborcza określa:
 2. zasady organizacji walnych zebrań kół i klubów, zjazdów oddziałów PTTK, jednostek regionalnych z osobowością prawną i Regionalnych Konferencji Oddziałów oraz Walnego Zjazdu,
 3. zasady i tryb wyboru władz kół i klubów, oddziałów PTTK, jednostek regionalnych z osobowością prawną, władz naczelnych PTTK,
 4. zasady i tryb wyboru delegatów na zjazdy oddziałów PTTK, Regionalne Konferencje Oddziałów, Walny Zjazd.
 5. Zasady członkostwa w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym oraz prawa i obowiązki członków regulują art. 10-18 Statutu PTTK.
 6. Załącznikami do Ordynacji Wyborczej są:
 7. „Ankieta członka PTTK dla potrzeb wykonywania prawa wyborczego”,
 8. „Klauzula informacyjna”.

 

  II.          Jednostki organizacyjne oddziałów – koła i kluby

§ 1

 1. Najwyższą władzą koła lub klubu jest walne zebranie koła lub klubu.
 2. Władzami koła lub klubu są:
 3. zarząd koła lub klubu,
 4. komisja rewizyjna koła lub klubu, o ile walne zebranie podejmie uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej koła lub klubu.

§ 2

 1. Walne zebranie koła lub klubu odbywa się raz na cztery lata, chyba że uchwałą walnego zebrania koła lub klubu kadencja władz została skrócona.
 2. Walne zebranie koła lub klubu zwołuje zarząd, zawiadamiając członków o miejscu, terminie i porządku obrad zebrania, co najmniej 7 dni przed terminem.
 3. Walne zebranie koła lub klubu może być zwołane przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu zebrania musi być określony pierwszy i drugi termin, proponowane porządek i regulamin obrad oraz przywołany zapis § 4 ust. 3-4 Ordynacji Wyborczej.

§ 3

 1. Prawo uczestnictwa w walnym zebraniu koła lub klubu z głosem decydującym mają wszyscy członkowie danej jednostki, którzy okażą się ważną legitymacją członka PTTK, z opłaconą składką członkowską za bieżący rok lub potwierdzeniem zwolnienia z jej opłaty, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2-4 Statutu PTTK.
 2. Z głosem doradczym w walnym zebraniu koła lub klubu mogą brać udział:
 3. Członkowie Honorowi PTTK,
 4. członkowie władz PTTK,
 5. osoby zaproszone.

§ 4

 1. Ważność walnego zebrania koła lub klubu stwierdza wybrana przez zebranie komisja mandatowa lub prezydium zebrania, jeżeli taki zapis zawiera regulamin obrad.
 2. Walne zebranie koła lub klubu jest ważne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa uprawnionych członków danej jednostki.
 3. Walne zebranie koła lub klubu obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
 4. Walne zebranie odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.

§ 5

 1. Sposób przeprowadzenia obrad walnego zebrania koła lub klubu określa szczegółowo regulamin obrad uchwalony przez zebranie.
 2. Liczbę delegatów wybieranych na Zjazd Oddziału określa § 16 ust. 1 pkt 2) Ordynacji Wyborczej.

§ 6

 1. Wybory do władz koła, klubu oraz delegatów na zjazd oddziału odbywają się w głosowaniu tajnym z zachowaniem zasady powszechności i równości.
 2. Prawo kandydowania do władz koła, klubu oraz na delegatów przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym PTTK, którzy posiadają ważną legitymację członka PTTK, z opłaconą składką członkowską za bieżący rok lub potwierdzeniem zwolnienia z jej opłaty i na których nie nałożono prawomocnym postanowieniem sądu koleżeńskiego PTTK kary zawieszenia w prawach członkowskich na czas obejmujący okres wyborów z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2-4 Statutu PTTK. Członkowie zwyczajni PTTK realizują prawa wyborcze w macierzystym oddziale PTTK, w którym znajduje się ich deklaracja członkowska w chwili podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej.
 3. Kandydatów do władz koła, klubu oraz na delegatów na zjazd oddziału mają prawo zgłaszać do komisji wyborczej członkowie koła, klubu biorący udział w obradach z głosem decydującym.
 4. Nie mogą kandydować do władz koła, klubu na okres najbliższej kadencji członkowie zarządu koła, klubu, którzy nie uzyskali absolutorium.
 5. Nie można łączyć funkcji we władzach wymienionych w § 1 ust. 2 Ordynacji Wyborczej.
 6. Nie można łączyć funkcji we władzach, z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o majątek PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK.
 7. Członkiem władz nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej.

§ 7

 1. Zebranie koła, klubu ustala według własnych potrzeb liczbę wybieranych członków do władz koła, klubu.
 2. Wybory do władz koła, klubu oraz delegatów na zjazd oddziału przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez zebranie.
 3. Komisja skrutacyjna przeprowadza wybory, o których mowa w ust. 2, zgodnie z regulaminem przyjętym na zebraniu.
 4. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do władz i na delegatów.

§ 8

 1. Wybory do władz koła, klubu oraz wybory delegatów na zjazd oddziału odbywają się przy pomocy oddzielnych kart wyborczych przygotowanych przez komisję skrutacyjną.
 2. Na karcie wyborczej (kartach wyborczych) do władz komisja skrutacyjna umieszcza listę kandydatów zawierającą nazwiska i imiona kandydatów w porządku alfabetycznym z podziałem na rodzaje wybieranych władz oraz liczbę osób wybieranych do danego rodzaju władzy.
 3. Na karcie wyborczej zawierającej listę kandydatów na delegatów komisja skrutacyjna umieszcza nazwiska i imiona kandydatów w porządku alfabetycznym oraz liczbę osób wybieranych.

§ 9

 1. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa osób uprawnionych do głosowania spośród obecnych na zebraniu według listy obecności.
 2. Głos na danego kandydata oddawany jest przez pozostawienie nieskreślonego nazwiska i imienia na karcie wyborczej.
 3. Głos w głosowaniu jest ważny, jeżeli został oddany przy pomocy karty wyborczej oraz liczba nieskreślonych kandydatów na karcie wyborczej jest równa lub mniejsza od liczby określonej dla wybieranego rodzaju władzy lub liczby delegatów.

§ 10

 1. Za wybranych do władz lub delegatów uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów i więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
 2. Jeżeli w wyborach do władz lub delegatów nie wybrano pełnej liczby członków władz lub delegatów, przeprowadza się wybory uzupełniające, w których biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy nie zostali wybrani w pierwszym głosowaniu.
 3. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów, wynikających z kolejności, uzyskało równą liczbę głosów na brakujące miejsce lub miejsca, a jednocześnie więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, przeprowadza się wybory między tymi kandydatami.
 4. W przypadku braku kandydatów z odpowiednią większością głosów, do wyborów dopuszcza się tylko kandydatów, którzy nie zostali wybrani w pierwszym głosowaniu.
 5. O wyborze w wyborach uzupełniających decyduje zwykła większość głosów.
 6. Jeżeli liczba osób wybranych na zasadach określonych w ust. 2 jest mniejsza niż liczba osób wybieranych w skład danej władzy, przeprowadza się wybory dodatkowe. O wyborze w wyborach dodatkowych decyduje zwykła większość głosów.

§ 11

 1. Zebrania konstytuujące władze koła, klubu powinny się odbyć po zakończeniu wyborów w dniu obrad zebrania. W przypadkach wyjątkowych zebrania te mogą się odbyć w terminie późniejszym, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia zebrania.
 2. Zebraniu konstytuującemu przewodniczy członek prezydium obrad zebrania.

§ 12

 1. Wybory prezesa zarządu koła, klubu odbywają się w głosowaniu tajnym za pomocą kart do głosowania.
 2. Wybory prezesa zarządu przeprowadza komisja skrutacyjna składająca się z członków komisji skrutacyjnej zebrania.
 3. Prezesem zarządu koła, klubu może być każdy z członków nowo wybranego zarządu koła, klubu.
 4. Po rozdaniu przez komisję, o której mowa w ust. 2, kart do głosowania zawierających nazwiska i imiona wszystkich wybranych członków zarządu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, uprawnieni do głosowania dokonują wyboru prezesa zarządu przez pozostawienie na karcie nieskreślonego nazwiska i imienia osoby, na którą oddają swój głos.
 5. Prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę głosów obecnych członków nowo wybranego zarządu.
 6. Jeżeli w wyborach żaden z kandydatów nie otrzymał co najmniej połowy głosów, zarządza się wybory uzupełniające. W takim przypadku prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.
 7. Podział funkcji wśród członków zarządu następuje w głosowaniu tajnym na wniosek nowo wybranego prezesa według zasad określonych w ust. 4- 6.
 8. Postanowienia ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do ukonstytuowania komisji rewizyjnej.

§ 13

Dokumentami zebrania koła, klubu są:

 • porządek i regulamin obrad uchwalone przez zebranie,
 • uchwała zarządu oddziału w sprawie klucza wyborczego i rozdzielnika mandatów dla kół i klubów na zjazd oddziału,
 • lista obecności osób uprawnionych do głosowania,
 • protokół zebrania podpisany przez przewodniczącego obrad i sekretarza,
 • uchwały, wnioski i postulaty zebrania,
 • protokoły komisji mandatowej lub prezydium obrad dotyczące ważności zebrania,
 • protokoły komisji skrutacyjnej z wyborów władz i delegatów,
 • protokoły komisji skrutacyjnej z zebrań konstytuujących nowo wybranych władz,
 • zaświadczenia wyboru delegata (delegatów) koła lub klubu na zjazd oddziału,
 • podstawowe informacje o wybranych członkach władz koła, klubu.

 

   III.          Jednostki organizacyjne PTTK – oddziały

§ 14

 1. Najwyższą władzą oddziału jest zjazd oddziału.
 2. Władzami oddziału są:
 3. zarząd oddziału,
 4. komisja rewizyjna oddziału,
 5. sąd koleżeński oddziału, o ile zjazd oddziału podejmie uchwałę o wyborze sądu koleżeńskiego oddziału.
 6. Władze oddziału pochodzą z wyboru. Kadencja władz oddziału trwa cztery lata i może być skrócona do dwóch lat uchwałą zjazdu oddziału.
 7. Prawo kandydowania do władz oddziału oraz na delegata na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK mają wszyscy członkowie danego oddziału z ważną legitymacją członkowską, z opłaconą składką członkowską za bieżący rok lub potwierdzeniem zwolnienia z jej opłaty, którzy ukończyli 16 lat, niezależnie od tego czy posiadają mandat delegata na Zjazd Oddziału.
 8. Kandydatów do władz oddziału oraz na delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK mają prawo zgłaszać do komisji wyborczej delegaci biorący udział w obradach zjazdu z głosem decydującym.
 9. Głosowania odbywające się na zjeździe oddziału, w tym wybory, mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technik elektronicznych według zasad przyjętych w regulaminie obrad.

§ 15

 1. Zjazd oddziału odbywa się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na cztery lata.
 2. Nadzwyczajny zjazd oddziału zwołuje zarząd oddziału zgodnie z art. 58 Statutu PTTK. Postanowienia Ordynacji Wyborczej odnoszące się do zjazdu oddziału stosuje się odpowiednio do nadzwyczajnego zjazdu oddziału.
 3. Zjazd oddziału zwołuje zarząd oddziału określając w swojej uchwale termin, miejsce i proponowany porządek obrad zjazdu, zawiadamiając członków lub delegatów co najmniej 14 dni przed terminem zjazdu, załączając projekt regulaminu obrad oraz swoje sprawozdanie lub wskazując termin i miejsce jego wyłożenia do wglądu.
 4. Zjazd oddziału może być zwołany przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu zjazdu musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.
 5. Zjazd oddziału odbywający się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.

§ 16

 1. W zjeździe oddziału udział biorą z głosem decydującym:
 2. w przypadku oddziału liczącego nie więcej niż dwa koła lub kluby lub mniej niż 50 członków zwyczajnych – wszyscy członkowie zwyczajni oddziału z ważną legitymacją członkowską PTTK, z opłaconą składką członkowską za bieżący rok lub potwierdzeniem zwolnienia z jej opłaty, z zastrzeżeniem art. 13, ustęp 2-4 Statutu PTTK.
 3. w przypadku oddziału liczącego co najmniej trzy koła lub kluby lub co najmniej 50 członków – delegaci z ważną legitymacją członkowską PTTK, z opłaconą składką członkowską za bieżący rok lub potwierdzeniem zwolnienia z jej opłaty, wybrani wyłącznie na walnych zebraniach kół i klubów według rozdzielnika uchwalonego przez zarząd oddziału, zgodnie z kluczem wyborczym określonym w § 17 Ordynacji Wyborczej albo wszyscy członkowie oddziału, z zastrzeżeniem art. 13, ustęp 2-4 Statutu PTTK.
 4. W zjeździe oddziału udział biorą z głosem doradczym Członkowie Honorowi PTTK, przedstawiciele członków wspierających oddziału, przedstawiciele władz naczelnych PTTK, członkowie ustępujących władz oddziału, przewodniczący komisji i zespołów zarządu oddziału, opiekunowie szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych oraz inne osoby zaproszone, o ile nie są delegatami.
 5. Delegaci na zjazd oddziału zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego zwyczajnego zjazdu oddziału, z uwzględnieniem przepisu art. 58 ust. 4 Statutu PTTK.

§ 17

Delegaci na zjazdy oddziałów wybierani są na walnych zebraniach kół i klubów wg następującego klucza wyborczego:

 • w oddziałach z liczbą od 51 do 100 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską – 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 3 członków zwyczajnych,
 • w oddziałach z liczbą od 101 do 150 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską – 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 5 członków zwyczajnych,
 • w oddziałach z liczbą od 151 do 300 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską – 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 8 członków zwyczajnych,
 • w oddziałach z liczbą od 301 do 500 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską – 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 10 członków zwyczajnych,
 • w oddziałach z liczbą od 501 do 700 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską – 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 15 członków zwyczajnych,
 • w oddziałach z liczbą od 701 do 900 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską – 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 20 członków zwyczajnych,
 • w oddziałach z liczbą od 901 do 1200 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską – 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 25 członków zwyczajnych,
 • w oddziałach z liczbą od 1201 do 1500 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską – 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 30 członków zwyczajnych,
 • w oddziałach z liczbą od 1501 do 2000 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską – 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 35 członków zwyczajnych,
 • w oddziałach z liczbą od 2001 do 3000 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską – 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 40 członków zwyczajnych.
 • w oddziałach z liczbą powyżej 3000 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską – 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 50 członków zwyczajnych.

§ 18

 1. W skład zarządu oddziału wchodzi co najmniej pięciu członków wybranych przez zjazd oddziału.
 2. Zarząd oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 3. W skład zarządu oddziału może wchodzić urzędujący członek zarządu oddziału powołany przez zarząd oddziału, jeśli nie został wybrany przez zjazd oddziału.

§ 19

 1. Do zjazdów oddziałów mają zastosowanie odpowiednio § 4-13 Ordynacji Wyborczej.
 2. Dokumentację ze zjazdu oddziału oprócz wymienionej w § 13 stanowi również:
 3. opinia zjazdu w sprawach przekazanych do zaopiniowania przez Zarząd Główny PTTK,
 4. protokół komisji wyborczej, jeżeli regulamin obrad przewidywał jej wybranie.

                                

   IV.          Jednostki regionalne posiadające osobowość prawną

§ 20

 1. Najwyższą władzą jednostki regionalnej posiadającej osobowość prawną jest Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK.
 2. Władzami jednostki regionalnej posiadającej osobowość prawną są:
 3. zarząd jednostki regionalnej,
 4. komisja rewizyjna jednostki regionalnej.

§ 21

 1. Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK mające charakter sprawozdawczo-wyborczy odbywa się co cztery lata, chyba że regulamin stanowi inaczej.
 2. Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK zwołuje zarząd jednostki zawiadamiając oddziały o miejscu, terminie, proponowanym porządku i regulaminie obrad zgromadzenia co najmniej 21 dni przed terminem.

§ 22

 1. Zasady zwoływania, przebieg obrad, prawomocność zgromadzeń jednostek regionalnych posiadających osobowość prawną określają regulaminy tych jednostek zatwierdzone przez Zarząd Główny.
 2. Do jednostki regionalnej posiadającej osobowość prawną mają zastosowanie odpowiednio § 4-13 Ordynacji Wyborczej.

                                                      

V.          Regionalne konferencje oddziałów PTTK

§ 23

 1. Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK (dalej RKO PTTK) jest zebraniem przedstawicieli wszystkich oddziałów z danego województwa wybranych na zjazdach oddziałów, według klucza określonego w § 24 Ordynacji Wyborczej i rozdzielnika mandatów uchwalonego przez Zarząd Główny, przy zachowaniu zasad określonych w art. 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu PTTK.
 2. RKO PTTK zwołuje Zarząd Główny podejmując po konsultacji z władzami jednostki regionalnej stosowną uchwałę, określając w niej miejsce i termin konferencji. Uchwała winna być podjęta przynajmniej na 28 dni przed terminem konferencji.
 3. Projekt porządku oraz projekt regulaminu obrad RKO PTTK przygotowują władze jednostki regionalnej i dostarczają delegatom wraz z zaproszeniem nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem konferencji. Do zaproszenia należy dołączyć również uchwały Zarządu Głównego PTTK, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 24

Delegaci na regionalne konferencje wybierani są na zjazdach oddziałów, przy czym na każdy oddział przypada jeden delegat plus jeden delegat na każdą rozpoczętą liczbę stu członków zwyczajnych przy liczebności oddziału powyżej stu członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską za rok poprzedzający rok, w którym ma się obyć RKO PTTK.

§ 25

 1. Prawo uczestnictwa w RKO PTTK z głosem decydującym mają delegaci wybrani na zjazdach oddziałów z danego województwa, zgodnie z postanowieniami § 24 Ordynacji Wyborczej.
 2. Z głosem doradczym w RKO PTTK mogą brać udział:
 3. Członkowie Honorowi PTTK,
 4. członkowie lub przedstawiciele członków wspierających,
 5. członkowie władz naczelnych PTTK,
 6. osoby zaproszone.
 7. Delegaci na RKO PTTK zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnej RKO PTTK. Obsadzenie zwolnionego w czasie kadencji mandatu delegata następuje w drodze wyborów uzupełniających.

§ 26

 1. Dokumentami uprawniającymi do uczestnictwa w RKO PTTK z głosem decydującym są: protokoły ze zjazdów oddziałów, ważna legitymacja członka PTTK oraz zaproszenie.
 2. Mandaty delegatów na RKO PTTK wydają organizatorzy w dniu konferencji na podstawie list delegatów sporządzonych w oparciu o odpowiednie protokoły wyboru po podpisaniu listy obecności delegatów oraz okazaniu ważnej legitymacji członka PTTK z opłaconą składką członkowską za bieżący rok lub potwierdzeniem zwolnienia z jej opłaty.

§ 27

 1. Sposób przeprowadzenia obrad, podejmowania uchwał, wyboru delegatów określa regulamin obrad uchwalony przez RKO PTTK.
 2. Ważność RKO PTTK stwierdza komisja mandatowa wybrana przez konferencję. RKO PTTK jest ważna, jeżeli bierze w niej udział co najmniej połowa delegatów na RKO PTTK wybranych na zjazdach oddziałów.
 3. Uchwały RKO PTTK zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania.

§ 28

 1. Prawo kandydowania na delegata na Walny Zjazd mają wszyscy członkowie PTTK, niezależnie od tego czy są delegatami na RKO PTTK, którzy posiadają ważną legitymację członka PTTK, z opłaconą składką członkowską za bieżący rok lub potwierdzeniem zwolnienia z jej opłaty, na których nie nałożono prawomocnym postanowieniem sądu koleżeńskiego PTTK kary zawieszenia w prawach członkowskich.
 2. Kandydatów na delegatów na Walny Zjazd mają prawo zgłaszać do komisji wyborczej RKO PTTK delegaci biorący udział w obradach RKO PTTK z głosem decydującym.
 3. Listę kandydatów, o których mowa w ust. 1-2 komisja wyborcza tworzy na podstawie zgłoszeń delegatów.

§ 29

 1. Do przebiegu wyborów na RKO PTTK mają zastosowanie odpowiednio § 6-10 Ordynacji Wyborczej.
 2. Dokumentami RKO PTTK są:
 3. regulamin i porządek obrad uchwalone przez konferencję,
 4. protokół z obrad konferencji podpisany przez przewodniczącego obrad i sekretarza,
 5. uchwała Zarządu Głównego w sprawie klucza wyborczego i rozdzielnika mandatów dla zjazdów oddziałów,
 6. lista obecności osób uprawnionych do głosowania,
 7. uchwały, wnioski i postulaty konferencji kierowane do Walnego Zjazdu,
 8. stanowisko konferencji w sprawach przedstawionych przez Zarząd Główny,
 9. protokoły komisji mandatowej dotyczące ważności konferencji,
 10. protokół komisji wyborczej,
 11. protokoły komisji skrutacyjnej dotyczące wyboru delegatów na Walny Zjazd,
 12. zaświadczenia wyboru delegatów na Walny Zjazd.

                                                           

  VI.          Najwyższe i naczelne władze PTTK

§ 30

 1. Najwyższą władzą PTTK jest Walny Zjazd.
 2. Władzami naczelnymi PTTK są:
 3. Zarząd Główny,
 4. Główna Komisja Rewizyjna,
 5. Główny Sąd Koleżeński.
 6. Kadencja władz naczelnych PTTK trwa cztery lata.
 7. Nie można łączyć funkcji we władzach naczelnych wymienionych w ust. 2.

§ 31

 1. Walny Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Zwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd Główny raz na cztery lata.
 3. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd Główny zgodnie z art. 26 Statutu PTTK. Postanowienia Ordynacji Wyborczej odnoszące się do Walnego Zjazdu stosuje się odpowiednio do Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu.
 4. Walny Zjazd zwołuje Zarząd Główny, zawiadamiając wybranych delegatów oraz osoby zaproszone o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Zjazdu co najmniej 30 dni przed terminem Zjazdu. Do zaproszenia należy dołączyć projekt regulaminu obrad oraz materiały stanowiące przedmiot obrad.
 5. Walny Zjazd obraduje na podstawie uchwalonych przez siebie porządku i regulaminu obrad, których projekt przedstawia Zarząd Główny.

§ 32

 1. W Walnym Zjeździe udział biorą:
 2. z głosem decydującym delegaci z ważną legitymacją członkowską, z opłaconą składką członkowską za bieżący rok lub potwierdzeniem zwolnienia z jej opłaty, wybrani na Regionalnych Konferencjach Oddziałów PTTK, obejmujących wszystkie oddziały z danego województwa, przy czym jeden delegat na Walny Zjazd przypada na każdą rozpoczętą liczbę czterystu pięćdziesięciu członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską w roku poprzedzającym podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zjazdu, zrzeszonych łącznie we wszystkich oddziałach, których delegaci mają prawo uczestnictwa w RKO PTTK. Uchwała o zwołaniu Walnego Zjazdu określa rozdzielnik mandatów dla poszczególnych RKO PTTK.
 3. z głosem doradczym – osoby niebędące delegatami: członkowie władz naczelnych, Członkowie Honorowi PTTK, przedstawiciele członków wspierających oraz osoby zaproszone.
 4. Delegaci na Walny Zjazd zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego Zwyczajnego Walnego Zjazdu. Obsadzenie zwolnionego w czasie kadencji mandatu delegata następuje w drodze wyborów uzupełniających.

§ 33

 1. Regulamin obrad, uchwalony przez Walny Zjazd określa sposób przeprowadzenia obrad, podejmowania uchwał, wyboru władz naczelnych.
 2. Ważność Walnego Zjazdu stwierdza komisja mandatowa wybrana przez Walny Zjazd.
 3. Walny Zjazd jest ważny, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa delegatów, wybranych na Regionalnych Konferencjach Oddziałów PTTK.
 4. Uchwały Walnego Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej.
 5. Głosowania odbywające się na Walnym Zjeździe, w tym wybory, mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technik elektronicznych, według zasad określonych w regulaminie obrad.

§ 34

 1. Władze naczelne PTTK pochodzą z wyboru.
 2. Wybory władz naczelnych PTTK odbywają się w głosowaniu tajnym z zachowaniem zasady powszechności i równości.
 3. Prawo kandydowania do władz naczelnych PTTK przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym PTTK, którzy:
 4. posiadają ważną legitymację członka PTTK z opłaconą składką członkowską za bieżący rok lub potwierdzeniem zwolnienia z jej opłaty;
 5. nie są skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej;
 6. nie mają nałożonej prawomocnym postanowieniem sądu koleżeńskiego PTTK kary zawieszenia w prawach członkowskich na czas obejmujący okres wyborów.
 7. Nie można łączyć funkcji we władzach naczelnych PTTK z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o majątek PTTK lub mającą znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK.
 8. Nie mogą kandydować do Zarządu Głównego na okres najbliższej kadencji członkowie Zarządu Głównego, którzy nie uzyskali absolutorium Zjazdu.
 9. Nie mogą kandydować do Głównej Komisji Rewizyjnej osoby pozostające z osobą będącą członkiem Zarządu Głównego w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa lub podległości służbowej.

§ 35

 1. Walny Zjazd podejmuje uchwały w sprawie określenia liczebności składów władz naczelnych PTTK.
 2. Wybory władz naczelnych PTTK przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez Walny Zjazd.
 3. Komisja skrutacyjna przeprowadza wybory, o których mowa w ust. 2 zgodnie z Ordynacją Wyborczą, regulaminem obrad oraz uchwałami Walnego Zjazdu.
 4. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do władz naczelnych PTTK.

§ 36

 1. Do wyborów na Walnym Zjeździe mają zastosowanie odpowiednio § 8-11 Ordynacji Wyborczej.
 2. Prezesi władz naczelnych PTTK mogą pełnić funkcje nie dłużej niż dwie kolejne kadencje.

§ 37

 1. Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium, w tym prezesa, wiceprezesów i skarbnika oraz powołuje sekretarza generalnego, który wchodzi w skład Prezydium.
 2. Wybory, o których mowa w ust. 1, odbywają się w głosowaniu tajnym przy pomocy kart do głosowania.
 3. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna składająca się z minimum trzech członków komisji skrutacyjnej Walnego Zjazdu.
 4. Ukonstytuowanie Prezydium Zarządu Głównego odbywa się następująco:
 5. Po rozdaniu przez komisję, o której mowa w ust. 3, kart do głosowania zawierających nazwiska i imiona wszystkich wybranych członków zarządu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, uprawnieni do głosowania dokonują wyboru prezesa zarządu poprzez pozostawienie na karcie nieskreślonego nazwiska i imienia osoby, na którą oddają swój głos.
 6. Prezesem zarządu może być każdy z członków nowo wybranego zarządu z wyłączeniem osób, o których mowa w § 36 ust. 2.
 7. Prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę głosów obecnych członków nowo wybranego zarządu.
 8. Jeżeli w wyborach kandydat na prezesa nie otrzymał co najmniej połowy głosów, zarządza się wybory uzupełniające. W takim przypadku prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.
 9. Członkowie zarządu w głosowaniu jawnym określają liczbę wiceprezesów.
 10. Prezes zarządu proponuje członkom zarządu kandydatów do Prezydium ze wskazaniem ich funkcji.
 11. Komisja skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania i zarządza głosowanie.
 12. Wiceprezesami i skarbnikiem Zarządu Głównego zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę głosów obecnych członków nowo wybranego zarządu.
 13. Zarząd Główny powołuje sekretarza generalnego, który wchodzi w skład Prezydium.
 14. Jeżeli w wyborach kandydat na funkcję w Prezydium nie otrzymał co najmniej połowy głosów, zarządza się wybory uzupełniające. W takim przypadku członkiem Prezydium zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.

§ 38

Postanowienia § 37 stosuje się odpowiednio do ukonstytuowania Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK i Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK.

§ 39

 1. Dokumentami Walnego Zjazdu są:
 2. porządek i regulamin obrad uchwalone przez zjazd,
 3. uchwały Zarządu Głównego w sprawie klucza wyborczego i rozdzielnika mandatów dla regionalnych konferencji,
 4. lista obecności osób uprawnionych do głosowania,
 5. protokół zjazdu, podpisany przez przewodniczącego obrad i sekretarza,
 6. uchwały, wnioski i postulaty zjazdu,
 7. protokoły komisji mandatowej dotyczące ważności zjazdu,
 8. protokoły komisji wyborczej,
 9. protokoły komisji skrutacyjnej z wyboru władz naczelnych PTTK,
 10. protokoły komisji skrutacyjnej z zebrań konstytuujących nowo wybranych władz,
 11. podstawowe informacje o nowo wybranych członkach władz naczelnych PTTK.

                                                                                 

VII.          Przepisy końcowe

§ 40

 1. Koło, klub przesyła do zarządu oddziału dokumentację zebrania, o której mowa w § 13, w terminie do 10 dni od daty jego zakończenia.
 2. Zarząd oddziału przesyła do Zarządu Głównego dokumentację ze zjazdu oddziału, o której mowa w § 19 ust. 2, w terminie 14 dni od daty jego zakończenia.
 3. Zarząd jednostki regionalnej przesyła do Zarządu Głównego dokumentację z RKO PTTK, o której mowa w § 29 ust. 2 i ze zgromadzenia przedstawicieli oddziałów, o której mowa w § 13, w terminie 14 dni od daty ich zakończenia.

§ 41

 1. O zmianach we władzach oddziału, zgodnie z art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami), zarząd oddziału jest obowiązany zawiadomić:
 2. niezwłocznie po zjeździe sąd rejestrowy,
 3. w terminie 14 dni od zakończenia zjazdu organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę oddziału.
 4. Zapisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do jednostek regionalnych posiadających osobowość prawną i Zarządu Głównego.

§ 42

Organizatorzy walnych zebrań kół lub klubów, zjazdów oddziałów, RKO PTTK, zgromadzeń przedstawicieli oddziałów PTTK oraz Walnego Zjazdu zobowiązani są do stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Załącznik nr 1 do Ordynacji Wyborczej

 

Ankieta członka PTTK dla potrzeb wykonywania prawa wyborczego

 

 1. Imię i nazwisko .................................................................................................................................................
 2. Wiek ..................................................... staż w PTTK ........................... (liczba lat)
 3. Adres zamieszkania (z kodem pocztowym) ......................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

 1. Telefon ……………………………………………………….. e-mail ……………………………….………………………………………………..
 2. Legitymacja członkowska PTTK nr ....................................... wystawiona przez Oddział PTTK ...........................................................................................................................................................................
 3. Pełnione funkcje w PTTK (kiedy) .......................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

 1. Posiadane odznaczenia państwowe i resortowe .............................................................................................

...........................................................................................................................................................................

 1. Posiadane odznaczenia i wyróżnienia PTTK ......................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

 1. Posiadane uprawnienia kadry PTTK ..................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

 1. Dodatkowe informacje o przebiegu działalności w PTTK ..................................................................................

...........................................................................................................................................................................

 1. Oświadczenia kandydata:
 • Wyrażam zgodę na kandydowanie do/na delegata na ....................................................……………………….

(wpisać odpowiedni rodzaj władzy lub regionalną konferencję oddziałów)

 • Oświadczam, że zgodnie z art. 20 ust. 3 i 4, art. 53 ust. 3 i 4, art. 81 ust. 3 Statutu PTTK:
  1. nie będę łączyć funkcji we władzach PTTK z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o majątek Oddziału PTTK lub PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK
  2. prowadzę działalność gospodarczą w oparciu o majątek Oddziału PTTK lub PTTK tj. ..............................................................................................................................................................

(określić rodzaj prowadzonej działalności)

 1. prowadzę działalność gospodarczą mającą znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK, tj. ................................................................................................................................................

(określić rodzaj prowadzonej działalności)

 • Oświadczam, że nie jestem skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej.
 • Oświadczam, że zapoznałem się z „Klauzulą informacyjną” do Ankiety.
   

(miejscowość, data)

(podpis kandydata)

Załącznik nr 2 do Ordynacji Wyborczej

Klauzula informacyjna

do „Ankiety członka PTTK dla potrzeb wykonywania prawa wyborczego”

Administratorem danych osobowych Koleżanki/ Kolegi, tj. podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z prawem ich wykorzystywanie, jest: (organizator wyborów na danym szczeblu pozostawia i aktualizuje odpowiedni fragment zaznaczony podkreśleniem, resztę usuwa, następnie likwiduje kolor i nie modyfikuje dalszej treści)

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze z siedzibą w Warszawie (zwane dalej PTTK) – w przypadku kandydowania do władz naczelnych PTTK, na delegata na Walny Zjazd PTTK, na delegata na regionalną konferencję oddziałów PTTK

albo

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział ……… (zwany dalej Oddziałem) – w przypadku kandydowania do władz koła/klubu lub oddziału, na delegata na regionalną konferencję oddziałów PTTK

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jednostka regionalna z osobowością prawną w przypadku kandydowania do władz tej jednostki

W sprawach związanych z wykorzystaniem danych osobowych Koleżanki/Kolegi można skontaktować się odpowiednio z:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

 1. Senatorska 11

00-075 Warszawa

tel. +48 22 875 1000

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział …………..

adres

tel. …………………………

e-mail: ……………………..

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jednostka regionalna z osobowością prawną

Adres :

tel. …………………………

e-mail: ……………………..

lub bezpośrednio z wyznaczonym inspektorem ochrony danych:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

tel. + 48

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział …………..

tel.

fax:

e-mail:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jednostka regionalna z osobowością prawną

 1. Czynne prawo wyborcze

W związku z wykonywaniem czynnego prawa wyborczego na walnych zebraniach kół/klubów, zjazdach oddziałów, regionalnych konferencjach oddziałów PTTK, zgromadzeniach przedstawicieli oddziałów PTTK oraz na zjazdach PTTK wykorzystujemy dane osobowe Koleżanki/Kolegi obejmujące m.in. informacje o pracy w PTTK, sprawowanych funkcjach oraz o opłaceniu składki członkowskiej, a także adres do korespondencji i adres email.

Wykorzystujemy te dane osobowe w celu:

 • dokonania wyboru delegatów na odpowiednie zjazdy, konferencje,
 • sporządzenia listy uczestników zebrania, konferencji, zgromadzenia, zjazdu z głosem decydującym,
 • doręczenia pisemnych informacji o miejscu zebrania, konferencji, zgromadzenia, zjazdu, proponowanym porządku obrad, sprawozdań, materiałów zjazdowych i wnoszonych projektów uchwał,
 • doręczenia dokumentów, które powinny być doręczone przed terminem obrad,
 • nawiązania kontaktu w sprawach objętych porządkiem obrad, w tym prowadzenie konsultacji i uzgodnień dotyczących materiałów i wnoszonych projektów uchwał,
 • dokonania wyboru protokolanta lub protokolantów, członków komisji wyborczej, uchwał i wniosków oraz członków komisji skrutacyjnej,
 • ustalenia i ogłoszenia wyników głosowania podczas zebrań, konferencji, zjazdów, zgromadzeń,
 • rozpatrzenia i rozstrzygnięcia o wnioskach w sprawie unieważnienia wyborów i uchwał zebrań, konferencji, zjazdów, zgromadzeń.

Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w ten sposób jest niezbędność do realizacji praw i obowiązków członkowskich wynikających z przystąpienia do PTTK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz. Urz. UE L 119), w tym czynnego prawa wyborczego.

 1. Wykonywanie biernego prawa wyborczego
 • Przetwarzamy dane osobowe Koleżanki/ Kolegi obejmujące informacje o przebiegu pracy w PTTK, opłaceniu składki członkowskiej, braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej oraz inne dane, których zakres zależy od funkcji, o którą się Koleżanka/ Kolega ubiega. Wykorzystujemy te dane osobowe w celu weryfikacji przysługującego kandydatom do władz PTTK biernego prawa wyborczego oraz zapewnienia zgodnej z postanowieniami Statutu obsady tych władz. Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w ten sposób jest niezbędność do realizacji praw i obowiązków wynikających z przystąpienia do PTTK (art. 6 ust. 1 lit. b f RODO), w tym biernego prawa wyborczego.
 • Wykorzystujemy dane osobowe Koleżanki/ Kolegi obejmujące informacje o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej w celu zapewnienia zgodnej z prawem obsady organu zarządzającego oraz organu kontroli lub nadzoru w organizacji pożytku publicznego. Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w ten sposób jest obowiązek prawny ciążący na stowarzyszeniu na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 1. Sprawowanie funkcji pochodzącej z wyboru
 • Jeżeli Koleżanka/ Kolega zostanie wybrana/ wybrany na funkcję członka władz naczelnych PTTK, władz oddziałów, władz kół i klubów, władz jednostek regionalnych (zwanych dalej władzami PTTK) będziemy przetwarzać dane osobowe Koleżanki/ Kolegi dotyczące sposobu pełnienia powierzonej funkcji, w tym dane zawarte w protokołach posiedzeń, podjętych uchwałach, decyzjach, w sprawozdaniach z działalności władz PTTK oraz w treści korespondencji służbowej. Dane te będą wykorzystywane w celach:
 • organizacji pracy władz PTTK, w tym informowania o miejscu i terminie posiedzeń oraz o innych sprawach związanych z bieżącymi pracami,
 • protokołowania czynności władz, w tym przebiegu posiedzeń władz PTTK oraz prowadzenie dokumentacji bieżących prac,
 • zapewnienia wykonania podjętych rozstrzygnięć władz, w tym ogłaszanie uchwał, decyzji.

Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w ten sposób jest niezbędność do realizacji praw i obowiązków członków władz, wynikających z przystąpienia do PTTK oraz z objęcia funkcji pochodzącej z wyboru (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym obowiązku realizacji statutowych zadań poszczególnych władz.

 • Ponadto te dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 • sprawowania nadzoru nad legalnością, rzetelnością, gospodarnością i celowością działania władz oraz ocena pracy członków władz, w tym podjęcie rozstrzygnięcia w sprawie absolutorium,
 • rozpowszechniania informacji o członkach władz, w tym ich danych kontaktowych,
 • zapewnienie ciągłości działania pomimo zmian składu osobowego władz.

Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w ten sposób jest prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Polega on na:

 • zapewnieniu rzetelności, gospodarności i celowości działalności władz, a także zgodności tej działalności ze Statutem i przepisami prawa,
 • zapewnieniu łatwej dostępności i dyspozycyjności członków władz oraz na zapewnieniu ciągłości działania.
 • Ponadto te dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencjonowania, przechowywania i ochrony dokumentacji wytworzonej w toku pracy władz, stanowiącej źródło informacji o wartości historycznej o działalności PTTK. Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w ten sposób jest obowiązek prawny ciążący na organizacji społecznej na mocy przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (podstawa prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Jeżeli Koleżanka/Kolega zostanie wybrana/wybrany na funkcję członka organu uprawnionego do reprezentacji PTTK (Zarząd Główny PTTK)/ Oddziału (Zarząd Oddziału) lub organu nadzoru PTTK (Główna Komisja Rewizyjna PTTK), Oddziału (Komisja Rewizyjna Oddziału) lub odpowiednich władz jednostek regionalnych PTTK z osobowością prawną będziemy przetwarzać dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, numer PESEL oraz informację o pełnionej funkcji w organie reprezentującym.

Te dane osobowe przetwarzane będą w celu ich ujawnienia w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego. Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w ten sposób jest obowiązek prawny ciążący na stowarzyszeniu/ terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia na mocy przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (podstawa prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 • Ujawniamy dane osobowe Koleżanki/Kolegi właściwym sądom rejestrowym prowadzącym rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także innym władzom publicznym uprawnionym do uzyskania tych danych w związku z prowadzonymi postępowaniami.
 • Ponadto w związku z nadzorem sprawowanym przez władze naczelne PTTK ujawniamy im dane osobowe Koleżanki/ Kolegi.
 • Dane osobowe Koleżanki/ Kolegi związane z wykonywaniem czynnego prawa wyborczego przechowujemy do czasu prawomocnego ustalenia wyników wyborów.
 • W przypadku niewybrania na funkcję we władzach PTTK przechowujemy dane osobowe Koleżanki/ Kolegi do czasu prawomocnego ustalenia wyników wyborów.
 • W przypadku wybrania na funkcję we władzach PTTK przechowujemy dane osobowe Koleżanki/ Kolegi:
 • zawarte w materiałach archiwalnych – do czasu trwałego zaprzestania działalności przez PTTK, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • zawarte w pozostałych dokumentach wytworzonych w toku pracy władz PTTK – przez 3 lata od zakończenia pełnienia powierzonej funkcji,
 • zawarte w dokumentach wytworzonych w toku pracy władz PTTK dotyczących bieżących zagadnień i mających znaczenie jedynie dla zapewnienia ciągłości działania PTTK – przez 1 rok od zakończenia pełnienia powierzonej funkcji.

Załącznik do uchwały Zarządu Głównego PTTKnr 163/XIX/2020 z dnia 8 lutego 2020 r.

 1. 28. Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej, Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie Tour Salon’2020

14-16 lutego 2020r.

Podmiot realizujący: Centralna Biblioteka PTTK

2. Gmina Przyjazna Rowerzystom w ocenie turystów kolarzy, cała Polska

od marca do września 2020 r.

Podmiot realizujący: Biuro ZG PTTK i Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK

3. Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno Krajoznawczy PTTK, Świdnica

4-7 czerwca 2020 r.

Podmiot realizujący: Oddział PTTK Świdnica i Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej

4. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkursu Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”, Szamotuły

18-21 czerwca 2020 r.

Podmiot realizujący: Oddział PTTK Szamotuły i Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej

5. Wycieczki dla uczestników VII Kongresu Krajoznawstwa Polski „Krajoznawstwo wobec tradycji i wyzwań współczesności”, Łódź

17-20 września 2020 r.

Podmiot realizujący: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Uniwersytet Łódzki

6. VII. Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna, cała Polska

26 września 2020r.

Podmiot realizujący: Biuro ZG PTTK i Komisja Ochrony Przyrody ZG PTTK

7. 60. Centralny Zlot Młodzieży PTTK –Palmiry, Kampinoski Park Narodowy

17 października 2020 r.

Podmiot realizujący: Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK

8. Gala Jubileuszowa 70-lecia PTTK, Warszawa

12 grudnia 2020 r.

Podmiot realizujący: Biuro ZG PTTK

9. Krajoznawcze sejmiki przedkongresowe :•Swarzędz;•Siedlce;•Żary;•Gdynia;•Legnica;•Katowice;•Lublin

29 lutego 2020r.

Podmiot realizujący: Oddział PTTK „Meblarz” w Swarzędzu

13-15 marca 2020r.

Podmiot realizujący: Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach + Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK

19-21 marca 2020r.

Podmiot realizujący: Oddział PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach

28 marca 2020r.

Podmiot realizujący: Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK

28 marca 2020r.

Podmiot realizujący:RKIK "Dolny Śląsk" + Oddział PTTK w Legnicy

18 kwietnia 2020r.

Podmiot realizujący: RPK PTTK Katowice

25 kwietnia 2020r.

Podmiot realizujący: Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie

10. Turystyczna Rodzinka

cały rok

Podmiot realizujący: Biuro ZG PTTK za pośrednictwem Oddziały PTTK i jednostki regionalne na podstawie imprez zgłoszonych przez nich do kalendarza centralnego na 2020 r.

11. Imprezy programowe prowadzone przez Oddziały PTTK i jednostki regionalne

cały rok

Terenowe jednostki PTTK

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram