Przejdź do treści

Pożegnanie Członka Honorowego PTTK Janusza Żmudzińskiego Pożegnanie Członka Honorowego PTTK Janusza Żmudzińskiego

Wyszukiwarka indeksująca

0

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy naszego Kolegę
Członka Honorowego PTTK

Janusza Żmudzińskiego

(1930−2021)

Zmudzinski 2005 fot Z Szmidt cz bekonomistę i publicystę, turystę i krajoznawcę, działacza społecznego; człowieka, który twórczo zaznaczył swoją obecność w różnych sferach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego: programowej, organizacyjnej, wydawniczej oraz ekonomicznej.
Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wstąpił w 1953 r. W następnym roku był już przewodniczącym Sekcji Turystyki Pieszej Oddziału Warszawskiego PTTK, a w roku 1955 został sekretarzem Zarządu Oddziału Stołecznego PTTK w Warszawie i przewodniczącym Stołecznej Komisji Turystyki Pieszej, które to funkcje sprawował do 1958 r. W latach 1955‒1960 był działaczem Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK. Od roku 1960 do 1972 r. działał w Okręgu Mazowieckim PTTK, będąc najpierw członkiem, następnie sekretarzem, a później wiceprezes Zarządu tego Okręgu. W latach 1964‒1975 był również wiceprzewodniczącym Mazowieckiej Komisji Krajoznawczej. Od roku 1975 do 1988 r. był członkiem Stołecznego Zarządu Wojewódzkiego PTTK.

Janusz Żmudziński był też współzałożycielem w 1968 r. Oddziału PTTK „Mazowsze” w Warszawie, którego był działaczem i członkiem do końca swego życia.

Działał przez wiele lat w Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK do 2001 r. (w latach 1965‒1968 ‒ wiceprzewodniczący Komisji, 1982‒1989 ‒ członek Podkomisji Inwentaryzacji Krajoznawczej i 1993‒1997 ‒ wiceprzewodniczący Komisji oraz przewodniczący Centralnego Zespołu Weryfikacyjnego Odznaki Krajoznawczej Polski). Walnie przyczynił się do opracowania regulaminu Odznaki Krajoznawczej Polski. Był autorem i współautorem wielu publikacji krajoznawczych, głównie z terenu Mazowsza. Od 1978 r. do 1990 r. redaktor naczelny rocznika „Ziemia”.

Był również przewodniczącym Komisji Historii i Tradycji Zarządu Głównego PTTK w latach 1982‒1990 i w 1994 r.

Uczestniczył w przygotowaniach kongresów krajoznawstwa polskiego w Płocku, w Opolu i w Gnieźnie. Był jednym z tych, którzy przyczynili się do utworzenia Kręgu Seniorów PTTK, skupiających Członków Honorowych PTTK, oraz nadania formuły działalności Kręgu, a także był jego dziekanem w latach 2000‒2005. To głównie dzięki Niemu powstała książka zawierająca biogramy Członków Honorowych PTTK.

Był honorowym przodownikiem turystyki pieszej, zasłużonym instruktorem krajoznawstwa, posiadał też uprawnienia przodownika turystyki kajakowej I kl., przewodnika terenowego i strażnika ochrony przyrody.

Janusz Żmudziński z PTTK związany był również zawodowo ‒ od roku 1965 do 1970 r. był wiceprezesem urzędującym w Okręgu Mazowieckim, do 1974 r. w Zarządzie Głównym PTTK, gdzie był między innymi zastępcą sekretarza generalnego. Reprezentował Towarzystwo z ramienia Zarządu Głównego PTTK we władzach naczelnych Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w latach 1974‒1986. W Zarządzie Głównym PTTK od 1971 r. był także członkiem różnych społecznych ciał gospodarczych, w tym między innymi Rady Programowej ds. Foto-Pam w latach 1977‒1982 i jej wiceprzewodniczącym. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku był przez kilka lat dyrektorem Biura Turystyki Zagranicznej PTTK, a w latach 1979‒1991 dyrektorem Wydawnictwa PTTK „Kraj”.

Będąc w latach dziewięćdziesiątych XX w. przez parę lat redaktorem naczelnym redakcji Centralnego Ośrodka Informacji Turystycznej przyczynił się do kształtowania ruchu wydawniczego w sferze turystyki w Polsce.

Żegnamy serdecznego Kolegę, człowieka wielkiego ducha, pryncypialności, żarliwej troski i dużej skromności, który cieszył się ze swojej obecności w Towarzystwie. Z 91 lat swego życia prawie 70 poświęcił pracy i działalności w Polskim Towarzystwie Turystyczno-
-Krajoznawczym.

Cześć Jego Pamięci!

Władze Naczelne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram