Przejdź do treści

Pożegnanie Członka Honorowego PTTK Eugeniusza Kowalskiego Pożegnanie  Członka Honorowego PTTK Eugeniusza Kowalskiego

Wyszukiwarka indeksująca

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy
zmarłego 16 stycznia 2021 r.
Członka Honorowego PTTK
Eugeniusza Kowalskiego
(1936−2021)

e kowalski

Eugeniusz Kowalski wstąpił do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w 1953 r. w wieku 17 lat. Pracę społeczną rozpoczął wówczas od zorganizowania Koła PTTK w Gozdnicy, którego był sekretarzem. Koło przynależało do Oddziału PTTK w Zielonej Górze. Był cenionym instruktorem harcerskim, drużynowym 5. Lubońskiej Drużyny Harcerzy i szczepowym Szczepu ZHP Żabikowo. Opracował program tzw. Harcerska Ekspedycja Poznawcza, obejmujący wychowanie patriotyczne, poznawanie kraju, jego historię, zabytki, ochronę przyrody i zdobywanie odznak turystyczno-krajoznawczych, który wdrażał na obozach harcerskich stacjonarnych i wędrownych. Do programu wprowadził specjalnie opracowane sprawności o tematyce turystyczno-krajoznawczej, etnograficznej i historycznej. W oparciu o ten program założył wraz z żoną klub krajoznawczy Harcerska Ekspedycja Poznawcza „Żabikowo” (1975 r.), składający się zarówno z młodych instruktorów harcerskich, jak i z członków PTTK. Był organizatorem harcerskich obozów stacjonarnych i wędrownych, na których wprowadził funkcję instruktora ds. turystyki.

Eugeniusz Kowalski był organizatorem kół PTTK w szkołach podstawowych (1975 r.) w Luboniu, współzałożycielem Klubu Górskiego „Limba” (1975 r.) i jego pierwszym prezesem aż do czasu rezygnacji w 1985 r. Był inicjatorem powołania Oddziału PTTK w Luboniu i jego pierwszym prezesem (od 1980 r.), którą to funkcję sprawował przez ponad 40 lat, do końca swych dni. Przez te wszystkie lata był organizatorem obozów młodzieżowych, rajdów i zlotów, wycieczek krajowych i zagranicznych, wystaw i spotkań z zespołami folklorystycznymi.

Najmłodszym próbował przekazać swoją pasję wędrowania i poznawania Ojczyzny, dlatego co roku w okresie letnim organizował obozy wędrowne ze stałą bazą na południu Polski, a w czasie ferii zimowych zimowiska. Eugeniusz Kowalski uczył młodych ludzi miłości i szacunku do gór. Przekazywał swoją ogromną wiedzę krajoznawczą, historyczną i przyrodniczą. Dzielił się doświadczeniem, uczył patriotyzmu i poznawania piękna Polski. Młodzież wprowadzał na szczyty, pokazywał panoramę gór, prowadził do jaskiń, kościołów, oprowadzał po cmentarzach. Zawsze nieodłącznym elementem obozu była „Pamięć wiecznie żywa” i w ramach tej akcji odwiedzane z młodzieżą miejsca pamięci narodowej.

Eugeniusz Kowalski był inicjatorem i projektodawcą pierwszego herbu Lubonia (1977 r.), który to projekt ofiarował miastu wraz z merytorycznym uzasadnieniem. Uczestniczył też w pracach nad projektem nowego herbu (2000 r.). Z jego inicjatywy objęto ochroną aleje pomnikowych drzew (lipy) na terenie Lubonia.

Był autorem i projektantem Odznaki Regionalnej „Przyjaciel Wielkopolski”. Był organizatorem Ogólnopolskiego Rajdu Przyjaźni zorganizowanego w 1983 r. oraz XXX Jubileuszowego Centralnego Zlotu Krajoznawców „Gniezno 2000”. Był inicjatorem między innymi takich imprez patriotycznych, jak: Szlakami Sławnych Polaków, Szlakami Powstania Wielkopolskiego, Szlakiem Cyryla Ratajskiego oraz rajdów o tematyce przyrodniczej. Przez cały czas doskonalił swoje kwalifikacje, zdobywając kolejne uprawnienia kadry programowej i funkcyjnej PTTK. Posiadał uprawnienia: przodownika turystyki pieszej, przodownika turystyki górskiej, instruktora krajoznawstwa Polski, instruktora ochrony przyrody.

Był inicjatorem i przez 25 lat kierował Ogólnopolskim Rajdem „Pamięć Wiecznie Żywa – Odwiedzamy Miejsca Pamięci Narodowej”, a w roku 2003 kierował pracami nad skatalogowaniem zgromadzonych kart ewidencyjnych miejsc pamięci z terenu Polski i Europy (9 367 kart).

Przez wiele lat był członkiem Zarządu Wojewódzkiego PTTK i członkiem Wojewódzkiej Komisji Krajoznawczej PTTK w Poznaniu. Po rozwiązaniu zarządów wojewódzkich PTTK wszedł w skład Zarządu Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK i był jego wieloletnim wiceprezesem (od 1992 r.). Przewodniczył także Wielkopolskiej Komisji Krajoznawczej i Komisji Egzaminacyjnej na Przodowników Turystyki Pieszej. Był delegatem na Kongres Krajoznawstwa w Płocku (w 1980 r.) i delegatem na zjazdy krajowe Towarzystwa.

Eugeniusz Kowalski był komisarzem Sztabu Wojewódzkiego Kampanii Programowej PTTK „Polska Naszych Dni” (1976−1981), autorem monografii „Zarys działalności PTTK w Luboniu 1975−2000” (Luboń 2001). Był członkiem redakcji Biuletynu Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK „Znad Warty”. Opublikował wiele artykułów z zakresu turystyki w lokalnej prasie: „Wieści Lubońskie” (był członkiem redakcji) i w „Echo Lubonia”.

Był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, w tym między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaka Honorową „Za Zasługi dla Turystyki”, „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Oświaty”, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Honorową Odznaką „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego”, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, Honorową Odznaką Miasta Poznania, Honorowym Dyskiem Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Medalem „Zasłużony dla Miasta Lubonia”, Odznaką „Za Zasługi dla Wielkopolskiej Organizacji ZHP”, Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Poznańskiej Chorągwi ZHP”, Złotą Honorową Odznaką PTTK, odznaką „Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży” w stopniu złotym, tytułem i medalem Nauczyciel Kraju Ojczystego − jako jeden z pierwszych w Polsce (2011 r.).

Godność Członka Honorowego PTTK nadał Eugeniuszowi Kowalskiemu XVI Walny Zjazd PTTK 16 września 2005 r.

Odszedł na wieczną wędrówkę wybitny organizator turystyki górskiej i pieszej dla dzieci i młodzieży. Wielki społecznik, dbający o oddział oraz doceniający społeczną pracę koleżanek i kolegów w oddziale, koleżeński. Będzie Go nam bardzo brakowało.

Cześć Jego Pamięci!

Władze Naczelne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27 stycznia 2021 r. w Luboniu
o godz. 13:00 odprawiona zostanie msza św. w kościele pw. św. Barbary,
pochówek o godz. 14:00 na cmentarzu parafialnym w Luboniu

 

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram