Przejdź do treści

VII Ogólnopolski Konkurs dla Oddziałów PTTK na Najlepszą Programową Ofertę Turystyczną dla Turystów i Krajoznawców Niepełnosprawnych VII Ogólnopolski Konkurs dla Oddziałów PTTK na Najlepszą Programową Ofertę Turystyczną dla Turystów i Krajoznawców Niepełnosprawnych

Wyszukiwarka indeksująca

 

Grafika konkurs Rady TON 2023

 

 

 

Załącznik do uchwały Prezydium ZG PTTK

nr 246/XIX/2022 z dnia 20 października 2022 r.

N

pttk

REGULAMIN

Ogólnopolskiego Konkursu dla Oddziałów PTTK

na Najlepszą Programową Ofertę Turystyczną
dla Turystów i Krajoznawców Niepełnosprawnych

§1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie dla Oddziałów PTTK na Najlepszą Programową Ofertę Turystyczną dla Turystów i Krajoznawców Niepełnosprawnych, zwanego dalej Konkursem.
 2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, zwane dalej Organizatorem. Obsługę Konkursu w imieniu Organizatora zapewnia Rada ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.
 3. Głównym celem Konkursu jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród osób z niepełnosprawnościami.
 4. Celami szczegółowymi Konkursu są:
 • zwiększanie zainteresowania oddziałów PTTK problemami osób z niepełnosprawnościami
 • wypracowywanie nowych form turystyki dla osób z niepełnosprawnościami (przygotowanie specjalnych tras do turystyki pieszej, motorowej, kolarskiej, kajakowej, itp.);
 • docieranie do różnych środowisk osób o specjalnych potrzebach, a zwłaszcza dzieci i młodzieży – członków i sympatyków PTTK – z atrakcyjną ofertą taniej imprezy krajoznawczo-turystycznej o wyraźnych walorach prozdrowotnych i prosocjalizacyjnych;
 • upowszechnienie turystycznych i krajoznawczych tradycji rodzinnych, środowiskowych, szkolnych oraz regionalnych;
 • zachęcanie do współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami i fundacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • przybliżanie osobom z niepełnosprawnościami obiektów dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych regionu i kraju;
 • pomoc w rozwijaniu przez osoby z niepełnosprawnościami zgodnie z indywidualnymi potrzebami aktywnego uprawiania turystyki i krajoznawstwa;
 • przegląd aktywności i zwiększenie liczebności kadry (organizatorów, przodowników PTTK, przewodników PTTK oraz grona wolontariuszy – także spoza PTTK) oraz poprawę stanu jej przygotowania do prowadzenia grup osób z niepełnosprawnościami;
 • podkreślanie roli oddziałów PTTK oraz ich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • wyłanianie najlepiej pracującego oddziału PTTK lub jego jednostki organizacyjnej na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • upowszechnianie dobrych przykładów, uczących wędrowania, poznawania kraju, uprawiania ulubionej dyscypliny turystyki kwalifikowanej wśród osób z niepełnosprawnościami
 1. Konkurs daje możliwości dokonania przeglądu i weryfikacji przystosowania środków komunikacji oraz dostępności do obiektów zabytkowych, muzealnych, przyrodniczych, widokowych, noclegowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Konkurs sprzyja też zespalaniu różnych ośrodków działających na rzecz udziału osób z niepełnosprawnościami w turystyce i krajoznawstwie.

§2

 1. Udział w Konkursie mogą wziąć oddziały PTTK, które zgłoszą swój udział i nadeślą informację o działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 2. Konkurs trwa od 1 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku.
 3. Zgłoszenia w formie sprawozdania z realizacji ofert dla turystów i krajoznawców niepełnosprawnych należy nadesłać albo w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., albo w formie pisemnej na adres:

Rada ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK

 1. Senatorska 11

00–075 Warszawa

z dopiskiem: „Konkurs dla Oddziałów PTTK na Najlepszą Programową Ofertę Turystyczną dla Turystów i Krajoznawców Niepełnosprawnych”

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 stycznia roku następnego.

§3

 1. Oceny zgłoszeń dokona jury konkursowe powołane przez Radę ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.
 2. Kryteria oceny zgłoszeń:
 • Innowacyjność i atrakcyjność programu imprezy turystyczno-krajoznawczej dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Funkcjonowanie przy oddziale szkolnego koła krajoznawczo-turystycznego działającego przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych i szkołach z oddziałami integracyjnymi, komisji lub koła ds. turystyki osób niepełnosprawnych.
 • Popularyzacja ofert turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami (liczba imprez krajoznawczo-turystycznych i liczba uczestników).
 • Sposób dotarcia do różnych środowisk osób z niepełnosprawnościami.
 • Uwzględnienie potrzeb niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.
 • Liczba organizacji i środowisk uczestniczących w imprezach organizowanych przez oddział PTTK.
 • Różnorodność atrakcji krajoznawczych podczas imprez turystycznych dobranych pod kątem rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz ograniczeń z tym związanych.
 • Uwzględnienie w programie imprezy dostępności i udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w zwiedzanych obiektach przyrodniczo-kulturowych.
 • Różnorodność form turystyki kwalifikowanej adresowanej do osób z niepełnosprawnościami.
 • Efekty integracji osób z niepełnosprawnościami w obszarze krajoznawstwa i turystyki z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym.
 • Powiązanie imprezy − zaadresowanej do osób z niepełnosprawnościamiz hasłem programowym przyjętym na dany rok w PTTK.
 • Dokumentacja wycieczek – fotografie, trasy wraz z opisem dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Popularyzacja imprez w mediach.
 1. Od rozstrzygnięć jury konkursowego nie przysługuje odwołanie.

§4

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w I kwartale roku następnego.
 2. O rozstrzygnięciu Konkursu laureaci Konkursu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
 3. Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora (http://pttk.pl).
 4. Organizatorzy przewidują dla laureatów nagrody.

§5

 1. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora, do którego mogą być zgłaszane reklamacje dotyczące naruszenia Regulaminu.
 2. Regulamin, zatwierdzony uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 246/XIX/2022 z dnia 20 października 2022 r., wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu

dla Oddziałów PTTK na Najlepszą Ofertę Turystyczną

dla Turystów i Krajoznawców Niepełnosprawnych

ZASADY PUNKTACJI I OCENY

w Ogólnopolskim Konkursie Oddziałów PTTK na Najlepszą Ofertę Turystyczną dla Turystów i Krajoznawców Niepełnosprawnych

Jury Konkursowe dokonuje oceny zgłoszeń, biorąc pod uwagę:

 1. Funkcjonowanie w oddziale koła/klubu lub komisji turystyki seniorów – 30 pkt.
 2. Funkcjonowanie przy oddziale PTTK szkolnego koła krajoznawczo-turystycznego działającego przy szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, domach dziecka, itp. (należy podać nazwę placówki oraz imię i nazwisko opiekuna koła)– 50 pkt. za każde SKKT.
 3. Funkcjonowanie przy oddziale PTTK komisji ds. turystyki osób niepełnosprawnych – 50 pkt.
 4. Organizacja imprez dla osób z niepełnosprawnościami o zasięgu regionalnym zaadresowanych do organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi lub zagrożonymi izolacją społeczną – 150 pkt. za każdą imprezę z udziałem min. 100 osób o zasięgu lokalnym oraz 100 pkt. za każdą imprezę z udziałem do 100 osób.
 5. Udział organizacji, stowarzyszenia, szkoły specjalnej zajmującej się osobami z niepełnosprawnościami lub zagrożonymi izolacją społeczną w imprezie o zasięgu co najmniej regionalnym organizowanej przez oddział PTTK – 10 pkt. za daną organizację, stowarzyszenie, szkołę specjalną + 1 pkt za każde 5 osób.
 6. Impreza turystyki kwalifikowanej zaadresowana do oddziałowych jednostek działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami (SKKT, klub seniora, itp.) – 10 pkt. + 1 pkt za każde 5 osób.
 7. Za każdy rodzaj turystyki kwalifikowanej zastosowany w czasie imprezy będącej w ofercie programowej oddziału w danym roku – 20 pkt. Uwzględniane będą: turystyka piesza górska, piesza nizinna, narciarska, kolarska, kajakowa, żeglarska, jeździecka (bez podziału na górską lub nizinną). Na przykład, jeżeli oddział organizuje wycieczkę pieszą górską dla SKKT funkcjonującego przy danym oddziale lub organizowane są imprezy turystyki kwalifikowanej dla klubu seniora, to przyznawane jest dodatkowo 20 pkt. za każdą dyscyplinę, a nie imprezę.
 8. Impreza krajoznawcza zaadresowana do oddziałowych jednostek działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami (np. SKKT, klub seniora) – 10 pkt. + 1 pkt. za każde 5 osób.
 9. Impreza związana z hasłem programowym przyjętym na dany rok w PTTK, zaadresowana do osób z niepełnosprawnościami – 50 pkt.
 10. Innowacyjność i atrakcyjność programu imprezy turystyczno-krajoznawczej – do 100 pkt.
 11. Popularyzacja imprez w mediach, szczególnie w prasie, radiu i tv – 50 pkt.

Regulamin wersja word

Regulamin wersja PDF

Zasady punktacji wersja word

Zasady punktacji wersja PDF

 

 

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram