Przejdź do treści

Aktualności Aktualności

Wyszukiwarka indeksująca

Aktualności TON

 

Grafika konkurs Rady TON 2023

 

 

 

Załącznik do uchwały Prezydium ZG PTTK

nr 246/XIX/2022 z dnia 20 października 2022 r.

N

pttk

REGULAMIN

Ogólnopolskiego Konkursu dla Oddziałów PTTK

na Najlepszą Programową Ofertę Turystyczną
dla Turystów i Krajoznawców Niepełnosprawnych

§1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie dla Oddziałów PTTK na Najlepszą Programową Ofertę Turystyczną dla Turystów i Krajoznawców Niepełnosprawnych, zwanego dalej Konkursem.
 2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, zwane dalej Organizatorem. Obsługę Konkursu w imieniu Organizatora zapewnia Rada ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.
 3. Głównym celem Konkursu jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród osób z niepełnosprawnościami.
 4. Celami szczegółowymi Konkursu są:
 • zwiększanie zainteresowania oddziałów PTTK problemami osób z niepełnosprawnościami
 • wypracowywanie nowych form turystyki dla osób z niepełnosprawnościami (przygotowanie specjalnych tras do turystyki pieszej, motorowej, kolarskiej, kajakowej, itp.);
 • docieranie do różnych środowisk osób o specjalnych potrzebach, a zwłaszcza dzieci i młodzieży – członków i sympatyków PTTK – z atrakcyjną ofertą taniej imprezy krajoznawczo-turystycznej o wyraźnych walorach prozdrowotnych i prosocjalizacyjnych;
 • upowszechnienie turystycznych i krajoznawczych tradycji rodzinnych, środowiskowych, szkolnych oraz regionalnych;
 • zachęcanie do współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami i fundacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • przybliżanie osobom z niepełnosprawnościami obiektów dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych regionu i kraju;
 • pomoc w rozwijaniu przez osoby z niepełnosprawnościami zgodnie z indywidualnymi potrzebami aktywnego uprawiania turystyki i krajoznawstwa;
 • przegląd aktywności i zwiększenie liczebności kadry (organizatorów, przodowników PTTK, przewodników PTTK oraz grona wolontariuszy – także spoza PTTK) oraz poprawę stanu jej przygotowania do prowadzenia grup osób z niepełnosprawnościami;
 • podkreślanie roli oddziałów PTTK oraz ich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • wyłanianie najlepiej pracującego oddziału PTTK lub jego jednostki organizacyjnej na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • upowszechnianie dobrych przykładów, uczących wędrowania, poznawania kraju, uprawiania ulubionej dyscypliny turystyki kwalifikowanej wśród osób z niepełnosprawnościami
 1. Konkurs daje możliwości dokonania przeglądu i weryfikacji przystosowania środków komunikacji oraz dostępności do obiektów zabytkowych, muzealnych, przyrodniczych, widokowych, noclegowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Konkurs sprzyja też zespalaniu różnych ośrodków działających na rzecz udziału osób z niepełnosprawnościami w turystyce i krajoznawstwie.

§2

 1. Udział w Konkursie mogą wziąć oddziały PTTK, które zgłoszą swój udział i nadeślą informację o działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 2. Konkurs trwa od 1 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku.
 3. Zgłoszenia w formie sprawozdania z realizacji ofert dla turystów i krajoznawców niepełnosprawnych należy nadesłać albo w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., albo w formie pisemnej na adres:

Rada ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK

 1. Senatorska 11

00–075 Warszawa

z dopiskiem: „Konkurs dla Oddziałów PTTK na Najlepszą Programową Ofertę Turystyczną dla Turystów i Krajoznawców Niepełnosprawnych”

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 stycznia roku następnego.

§3

 1. Oceny zgłoszeń dokona jury konkursowe powołane przez Radę ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.
 2. Kryteria oceny zgłoszeń:
 • Innowacyjność i atrakcyjność programu imprezy turystyczno-krajoznawczej dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Funkcjonowanie przy oddziale szkolnego koła krajoznawczo-turystycznego działającego przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych i szkołach z oddziałami integracyjnymi, komisji lub koła ds. turystyki osób niepełnosprawnych.
 • Popularyzacja ofert turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami (liczba imprez krajoznawczo-turystycznych i liczba uczestników).
 • Sposób dotarcia do różnych środowisk osób z niepełnosprawnościami.
 • Uwzględnienie potrzeb niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.
 • Liczba organizacji i środowisk uczestniczących w imprezach organizowanych przez oddział PTTK.
 • Różnorodność atrakcji krajoznawczych podczas imprez turystycznych dobranych pod kątem rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz ograniczeń z tym związanych.
 • Uwzględnienie w programie imprezy dostępności i udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w zwiedzanych obiektach przyrodniczo-kulturowych.
 • Różnorodność form turystyki kwalifikowanej adresowanej do osób z niepełnosprawnościami.
 • Efekty integracji osób z niepełnosprawnościami w obszarze krajoznawstwa i turystyki z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym.
 • Powiązanie imprezy − zaadresowanej do osób z niepełnosprawnościamiz hasłem programowym przyjętym na dany rok w PTTK.
 • Dokumentacja wycieczek – fotografie, trasy wraz z opisem dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Popularyzacja imprez w mediach.
 1. Od rozstrzygnięć jury konkursowego nie przysługuje odwołanie.

§4

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w I kwartale roku następnego.
 2. O rozstrzygnięciu Konkursu laureaci Konkursu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
 3. Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora (http://pttk.pl).
 4. Organizatorzy przewidują dla laureatów nagrody.

§5

 1. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora, do którego mogą być zgłaszane reklamacje dotyczące naruszenia Regulaminu.
 2. Regulamin, zatwierdzony uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 246/XIX/2022 z dnia 20 października 2022 r., wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu

dla Oddziałów PTTK na Najlepszą Ofertę Turystyczną

dla Turystów i Krajoznawców Niepełnosprawnych

ZASADY PUNKTACJI I OCENY

w Ogólnopolskim Konkursie Oddziałów PTTK na Najlepszą Ofertę Turystyczną dla Turystów i Krajoznawców Niepełnosprawnych

Jury Konkursowe dokonuje oceny zgłoszeń, biorąc pod uwagę:

 1. Funkcjonowanie w oddziale koła/klubu lub komisji turystyki seniorów – 30 pkt.
 2. Funkcjonowanie przy oddziale PTTK szkolnego koła krajoznawczo-turystycznego działającego przy szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, domach dziecka, itp. (należy podać nazwę placówki oraz imię i nazwisko opiekuna koła)– 50 pkt. za każde SKKT.
 3. Funkcjonowanie przy oddziale PTTK komisji ds. turystyki osób niepełnosprawnych – 50 pkt.
 4. Organizacja imprez dla osób z niepełnosprawnościami o zasięgu regionalnym zaadresowanych do organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi lub zagrożonymi izolacją społeczną – 150 pkt. za każdą imprezę z udziałem min. 100 osób o zasięgu lokalnym oraz 100 pkt. za każdą imprezę z udziałem do 100 osób.
 5. Udział organizacji, stowarzyszenia, szkoły specjalnej zajmującej się osobami z niepełnosprawnościami lub zagrożonymi izolacją społeczną w imprezie o zasięgu co najmniej regionalnym organizowanej przez oddział PTTK – 10 pkt. za daną organizację, stowarzyszenie, szkołę specjalną + 1 pkt za każde 5 osób.
 6. Impreza turystyki kwalifikowanej zaadresowana do oddziałowych jednostek działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami (SKKT, klub seniora, itp.) – 10 pkt. + 1 pkt za każde 5 osób.
 7. Za każdy rodzaj turystyki kwalifikowanej zastosowany w czasie imprezy będącej w ofercie programowej oddziału w danym roku – 20 pkt. Uwzględniane będą: turystyka piesza górska, piesza nizinna, narciarska, kolarska, kajakowa, żeglarska, jeździecka (bez podziału na górską lub nizinną). Na przykład, jeżeli oddział organizuje wycieczkę pieszą górską dla SKKT funkcjonującego przy danym oddziale lub organizowane są imprezy turystyki kwalifikowanej dla klubu seniora, to przyznawane jest dodatkowo 20 pkt. za każdą dyscyplinę, a nie imprezę.
 8. Impreza krajoznawcza zaadresowana do oddziałowych jednostek działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami (np. SKKT, klub seniora) – 10 pkt. + 1 pkt. za każde 5 osób.
 9. Impreza związana z hasłem programowym przyjętym na dany rok w PTTK, zaadresowana do osób z niepełnosprawnościami – 50 pkt.
 10. Innowacyjność i atrakcyjność programu imprezy turystyczno-krajoznawczej – do 100 pkt.
 11. Popularyzacja imprez w mediach, szczególnie w prasie, radiu i tv – 50 pkt.

Regulamin wersja word

Regulamin wersja PDF

Zasady punktacji wersja word

Zasady punktacji wersja PDF

 

 

Rozstrzygnięty Ogólnopolski Konkurs dla Oddziałów PTTK
na Najlepszą Programową Ofertę Turystyczną w 2022 r.
dla Turystów i Krajoznawców Niepełnosprawnych

Jury VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Oddziałów PTTK na Najlepszą Programową Ofertę Turystyczną dla Turystów i Krajoznawców Niepełnosprawnych pod przewodnictwem Zbigniewa Orłowskiego po zapoznaniu się ze sprawozdaniami oddziałów z realizacji ofert w roku 2022 postanowiło przyznać:

  I miejsce – Oddział Środowiskowy PTTK Poznań-Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka,

 II miejsce – Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu,

III miejsce – Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie.

     

     Jury przyznało również wyróżnienia, a otrzymały je:

 • Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim,
 • Oddział PTTK w Turku.

Wszystkim serdecznie gratulujemy. Nagrody zostaną wręczone w pierwszym kwartale 2023 r. na uroczystym posiedzeniu Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK. O terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród zostaną poinformowani wszyscy uczestnicy konkursu. Dziękujemy oddziałom, które wzięły udział w konkursie.

Zapraszamy i zachęcamy wszystkie oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego działające w środowisku i na rzecz osób z niepełnosprawnościami do udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Programową Ofertę Oddziałów PTTK dla Turystów i Krajoznawców Niepełnosprawnych. Organizatorem konkursu od 2015 r. jest Rada ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA NAJLEPSZĄ PROGRAMOWĄ OFERTĘ ODDZIAŁÓW PTTK DLA TURYSTÓW I KRAJOZNAWCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH I.

I. Organizatorem konkursu jest Rada ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.

II. Konkurs trwa od 8 kwietnia do 31 października 2022 roku.

III. W konkursie mogą brać udział oddziały PTTK z całego kraju.

IV. Główne cele konkursu:

 

   1. Dotarcie do różnych środowisk osób o specyficznych potrzebach, a zwłaszcza dzieci i młodzieży – członków i sympatyków PTTK – z atrakcyjną ofertą taniej imprezy krajoznawczo-turystycznej o wyraźnych walorach prozdrowotnych

   2. Współpraca oddziałów PTTK z:

     A. organizacjami programowo zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi;

     B. szkołami specjalnymi;

     C. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi;

     D. stowarzyszeniami emerytów, rencistów, uniwersytetami trzeciego wieku, itp.

3. Przybliżenie osobom niepełnosprawnym kontaktu z obiektami dziedzictwa kulturowego (na przykład architekturą miejską, zabytkami urbanistycznymi, skansenami, muzeami, bibliotekami, obiektami sakralnymi), zapoznanie z walorami przyrodniczymi najbliższego regionu i kraju (parkami narodowymi i krajobrazowymi, rezerwatami przyrody, pomnikami przyrody i innymi obiektami przyrodniczymi).

4. Uwzględnienie warunków przystosowania środków komunikacji publicznej, dostępności obiektów zabytkowych, muzealnych, przyrodniczych, widokowych, noclegowych osobom niepełnosprawnym.

5. Pomoc w rozwijaniu turystyki przez osoby niepełnosprawne.

6. Zwiększenie liczebności kadry turystycznej (organizatorów, przodowników turystyki kwalifikowanej oraz grona wolontariuszy – także spoza PTTK) i poprawa stanu jej przygotowania do prowadzenia grup osób z niepełnosprawnością.

VI.Podsumowanie konkursu

1. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w pierwszej połowie grudnia 2022 roku. Oferty imprez zrealizowanych będą oceniane przez zespół powołany przez Radę ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

2. Aby wziąć udział w konkursie, należy do 15 listopada 2022 roku nadesłać sprawozdanie z realizacji ofert oddziałów PTTK dla turystów i krajoznawców niepełnosprawnych albo w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo w formie pisemnej na adres: Rada ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK ul. Senatorska 11 00–075 Warszawa

3. W ocenie przedsięwzięć ujętych w sprawozdaniu szczególna uwaga zostanie zwrócona na:

   1) Popularyzację ofert turystycznych dla osób niepełnosprawnych (liczba imprez krajoznawczo-turystycznych i liczba uczestników).

   2) Sposób dotarcia do środowiska osób niepełnosprawnych.

   3) Liczbę organizacji i środowisk uczestniczących w imprezach zorganizowanych przez oddział PTTK.

   4) Możliwości skorzystania z różnych atrakcji krajoznawczych podczas imprez turystycznych.

   5) Różnorodność form turystyki kwalifikowanej uprawianej przez osoby z niepełnosprawnością.

   6) Efekty integracji osób niepełnosprawnych w obszarze krajoznawstwa i turystyki z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym (czy w oddziale funkcjonuje komisja, koło, klub turystyki osób niepełnosprawnych bądź też SKKT przy szkołach specjalnych).

   7) Warunki dostępności i udogodnień dla osób niepełnosprawnych w zwiedzanych obiektach przyrodniczo-kulturowych. VII. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.

W imieniu Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK przewodniczący Eugeniusz JACEK Warszawa,

3 kwietnia 2022 r

0

Odznaka Turystyczna PTTK „Sprawny na szlaku”

Na wniosek Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 142/XIX/2021 z dnia 22 marca 2021 r. ustanowiło Odznakę Turystyczną PTTK „Sprawny na szlaku”. Odznaka ma cztery stopnie: brązowy, srebrny, złoty i „Za wytrwałość”, a jej wzory określa załącznik do regulaminu. Może ją zdobywać każda osoba, także niebędąca członkiem PTTK, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (w tym osoby z przyznaną grupą inwalidzką) oraz osoby przezwyciężające utrudnienia związane z wiekiem.

Zapraszamy do popularyzacji odznaki „Sprawny na Szlaku”.

Celem Odznaki jest zachęcenie osób dotkniętych niepełnosprawnością do aktywności turystycznej, do systematycznego uprawiania turystyki przez osoby z niepełnosprawnością, propagowanie i popularyzacja różnych dyscyplin turystyki kwalifikowanej wśród osób niepełnosprawnych.

REGULAMIN ODZNAKI TURYSTYCZNEJ PTTK

„SPRAWNY NA SZLAKU”

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ustanawia Odznakę Turystyczną PTTK „Sprawny na szlaku”, zwaną dalej „Odznaką”.
 2. Celem Odznaki jest zachęcenie do systematycznego uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne oraz propagowanie i popularyzacja różnych dyscyplin turystyki kwalifikowanej wśród osób niepełnosprawnych.
 3. Odznakę może zdobywać każda osoba, także niebędąca członkiem PTTK, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (w tym osoby z przyznaną grupą inwalidzką) oraz osoby przezwyciężające utrudnienia związane z wiekiem.
 4. Nadzór nad zdobywaniem odznaki Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przekazuje Radzie ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.
 5. Odznaka ma cztery stopnie: brązowy, srebrny, złoty i „Za wytrwałość”. Jej wzory określa załącznik do niniejszego regulaminu.
 6. Czas zdobywania poszczególnych stopni Odznaki jest nieograniczony, ale zdobyć można nie więcej niż jeden stopień w jednym roku kalendarzowym.
 7. Odznakę można zdobywać na dowolnych szlakach turystycznych, ścieżkach krajoznawczych i przyrodniczych wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

II. Warunki zdobywania Odznaki

 1. Odznakę można zdobywać od ukończenia 6 roku życia.
 2. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni, poczynając od stopnia brązowego.
 3. Odznakę można zdobywać podczas dowolnych jednodniowych wycieczek grupowych lub indywidualnych w różnych dyscyplinach turystyki: pieszej − nizinnej i górskiej, rowerowej, kajakowej, żeglarskiej, jeździeckiej, narciarskiej oraz w ramach imprez na orientację, przy czym za wycieczkę jednodniową uważa się wycieczkę trwającą minimum trzy godziny.
 4. Warunkiem przyznania Odznaki w danym stopniu jest odbycie odpowiedniej liczby wycieczek turystyczno-krajoznawczych.
 5. Zestawienie liczby wymaganych wycieczek turystyczno-krajoznawczych na dany stopień Odznaki przedstawia poniższa tabela:

Stopień odznaki

Brązowy

Srebrny

Złoty

„Za wytrwałość”

Wymagana liczba wycieczek

6

8

10

12

III. Weryfikacja Odznaki

 1. Weryfikacja Odznaki następuje na podstawie książeczki wycieczek prowadzonej przez osobę zdobywającą w dowolnej formie (również elektronicznej).
 2. Książeczka powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby zdobywającej Odznakę, daty odbycia wycieczek i przebyte trasy oraz czas ich trwania, wraz z potwierdzeniem ich odbycia. Książeczka powinna być prowadzona w sposób chronologiczny. Wpisu do książeczki może również dokonać opiekun osoby niepełnosprawnej.
 3. Potwierdzenie odbycia wycieczki może być w dowolnej formie, na przykład: odcisku pieczątki z instytucji czy też firmy usytuowanej na trasie wycieczki, fotografii z pokonywanej trasy wycieczki, krótkiego opisu przebytej trasy lub imiennego podpisu, obecnego podczas wycieczki, członka kadry programowej PTTK (przewodnika turystycznego lub przodownika PTTK danej dyscypliny turystyki kwalifikowanej), instruktora harcerskiego lub nauczyciela.
 4. Nie zalicza się wędrówek przebytych tą samą trasą do zdobywania kolejnych stopni odznaki.
 5. Odznakę można jednocześnie zdobywać z innymi odznakami PTTK.
 6. Po odbyciu wymaganej liczby wycieczek, odznakę w stopniach brązowym, srebrnym i złotym weryfikują i przyznają oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wskazane przez Radę ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.
 7. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę znajduje się na stronie pttk.pl.
 8. Odznakę w stopniu „Za wytrwałość” przyznaje zespół weryfikacyjny złożony z członków Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK. Do wniosku o przyznanie odznaki w stopniu „Za wytrwałość” należy dołączyć książeczkę wycieczek z potwierdzeniem zdobycia odznaki w stopniu złotym.
 9. Nie zalicza się wycieczek odbytych przed datą wejścia w życie regulaminu.
 10. Wręczanie odznak zaleca się aby miało charakter uroczysty.

 

IV. Postanowienia końcowe

 1. Odznaka jest odpłatna. Dystrybucję Odznaki prowadzi Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.
 2. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie Odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania stosownej uchwały nowelizującej.
 3. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu przysługuje Radzie ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.
 4. Regulamin Odznaki, zatwierdzony Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 142/XIX/2021 z dnia 22 marca 2021 r., wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Autorem regulaminu i projektu graficznego odznaki jest Zbigniew Orłowski

2021 04 23 zal do regulaminu wzor Odznaki Tur Sprawny na szlaku

 

 

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram