Przejdź do treści

Projekt „Turystyka dla wszystkich – kształcenie kadr dla turystyki osób niepełnosprawnych” Projekt „Turystyka dla wszystkich – kształcenie kadr dla turystyki osób niepełnosprawnych”

Wyszukiwarka indeksująca

Projekt „Turystyka dla wszystkich – kształcenie kadr dla turystyki osób niepełnosprawnych”

W celu upowszechnienia wśród osób niepełnosprawnych aktywnych form spędzania wolnego czasu Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przystąpił do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w roku 2019, w tym priorytetu „Działania na rzecz zwiększania dostępności turystyki dla osób niepełnosprawnych”, ogłoszonego przez Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nasz projekt „Turystyka dla wszystkich – kształcenie kadr dla turystyki osób niepełnosprawnych” został oceniony pozytywnie i uzyskaliśmy środki finansowe na jego realizację.
Cele projektu to:

 • przygotowanie i wdrożenie systemu szkoleń dla kadry turystycznej w zakresie organizacji i obsługi imprez dla i z udziałem osób z różnymi dysfunkcjami;
 • przygotowanie kadry do obsługi w turystyce osób niepełnosprawnych;
 • zwiększenie kompetencji kadr dla turystyki osób niepełnosprawnych;
 • popularyzowanie form turystyki alternatywnej, nastawionej na integrację społeczną, a także dobrych praktyk w zakresie szerokiego udostępniania infrastruktury turystycznej.

Projekt „Turystyka dla wszystkich – kształcenie kadr dla turystyki osób niepełnosprawnych”, realizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze do 31 grudnia 2019 r., obejmie następujące działania, do których realizacji zapraszamy wszystkie oddziały Towarzystwa, komisje i rady działające przy Zarządzie Głównym PTTK oraz inne organizacje pozarządowe prowadzące działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • Szkolenie animatorów turystyki osób niepełnosprawnych

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji osób organizujących imprezy turystyczne dla osób niepełnosprawnych poprzez organizację trzydniowych certyfikowanych szkoleń dla 60 osób. Do włączenia się w realizację zadania zapraszamy wszystkie oddziały i jednostki regionalne Towarzystwa z całego kraju, komisje i rady działające przy Zarządzie Głównym PTTK oraz inne organizacje pozarządowe prowadzące działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Szkolenie będzie miało charakter pilotażowy, a jego program może być w przyszłości dostosowywany do specyfiki grupy. Tematyka zajęć będzie skoncentrowana na planowaniu i organizacji bezpiecznych imprez turystycznych dla środowisk osób niepełnosprawnych. Zagadnienia szkoleniowe będą obejmowały:

 • wprowadzenie w problematykę turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych;
 • przedstawienie głównych form turystyki osób niepełnosprawnych oraz walorów turystyki i rekreacji w aspekcie przywracania sprawności;
 • cele i motywy uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne;
 • organizację imprez turystycznych dla osób niepełnosprawnych, w tym zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać w czasie imprez turystycznych przygotowanych dla tychże osób;
 • walory turystyki i rekreacji w aspekcie przywracania sprawności;
 • cele i motywy uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne;
 • funkcje turystyki osób niepełnosprawnych;
 • główne formy turystyki osób niepełnosprawnych;
 • aktywne formy turystyki w odniesieniu do poszczególnych rodzajów niepełnosprawności;
 • planowanie i organizację imprez turystycznych dla osób niepełnosprawnych.

Program ćwiczeń zaś będzie obejmował:

 • przygotowanie imprezy turystycznej dla osób niepełnosprawnych: sporządzenie regulaminu imprezy, skonstruowanie szczegółowego programu imprezy (przygotowanie scenariusza otwarcia, przebiegu i zamknięcia imprezy), przygotowanie stanowisk imprezy;
 • główne formy turystyki osób niepełnosprawnych;
 • pokonywanie barier uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne;
 • wymagania w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • formy turystyki osób niesłyszących i niewidomych;
 • formy turystyki osób upośledzonych umysłowo.

Organizatorem szkolenia będzie Zarząd Główny PTTK przy współpracy z Radą ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.

 • Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna jako praktyczny etap szkolenia animatorów turystyki osób niepełnosprawnych

Uczestnicy szkolenia animatorów turystyki osób niepełnosprawnych w kolejnym etapie zorganizują w swoim województwie jednodniowe wydarzenie turystyczne z udziałem osób niepełnosprawnych dla wybranych placówek społecznych, na przykład szkoły z klasami integracyjnymi, ogniska pomocy, uniwersytetu trzeciego wieku, warsztatów terapii zajęciowej, i in. Wydarzenia te odbędą się 28 września 2019 r. w ramach Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej i będą miały formę dowolną, uzależnioną od dysfunkcji osób w niej uczestniczących. Każde środowisko będzie zobowiązane do zgłoszenia przedsięwzięcia na specjalnie opracowanej w tym celu karcie zgłoszenia. Z organizacji tego przedsięwzięcia uczestnicy będą zobowiązani przesłać relację, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej PTTK i profilu społecznościowym PTTK na Facebooku.

 • Sesja popularnonaukowa „Kadra w turystyce osób niepełnosprawnych”

Sesja będzie uzupełnieniem szkolenia kadry do obsługi w turystyce osób niepełnosprawnych. Uczestnicy szkolenia animatorów turystyki osób niepełnosprawnych zostaną więc zaproszeni na sesję popularnonaukową pn. „Kadra w turystyce osób niepełnosprawnych”, która odbędzie się z udziałem praktyków organizujących ciekawe imprezy turystyczne z udziałem osób niepełnosprawnych w ramach dobrych praktyk. Uczestnikami sesji będą również organizacje pozarządowe zainteresowane tą tematyką.

 • Poradnik „(Nie)pełnosprawny turysta”

Poradnik powstanie z myślą o organizatorach imprez turystyki dla i z udziałem osób niepełnosprawnych. Przybliży on w przystępny sposób specyfikę grup turystycznych z udziałem osób niepełnosprawnych, odniesie się do metodyki obsługi grup turystycznych niepełnosprawnych (ruchowo, niewidomych i niedowidzących, głuchych i niedosłyszących, upośledzonych intelektualnie i in.).

 • Działania promocyjno-informacyjne

Podczas trwania projektu będą zamieszczane aktualne informacje na stronie internetowej Towarzystwa i profilu społecznościowym PTTK na Facebooku, do których udostępniania zapraszamy oddziały z całego kraju, komisje i rady działające przy Zarządzie Głównym PTTK oraz inne organizacje pozarządowe prowadzące działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a także będą promowane działania w mediach oraz poprzez materiały promocyjne projektu: plakaty, ulotki, pakiety szkoleniowe.
Koordynatorem projektu jest Benedykt Wojcieszak, pełnomocnik Zarządu Głównego PTTK ds. dostępności, wiceprzewodniczący Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.

Najnowsze artykuły

Polecane artykuły

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram