Ubezpieczenia NNW zawierane na rzecz uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez PTTK, w tym przez jednostki organizacyjne - oddziały i jednostki regionalne PTTK, jednostki specjalistyczne i gospodarcze PTTK w okresie trwania umowy 01.04.2020 - 31.03.2023

Wyciąg Umowy ubezpieczeniowej nr TO50/001078/20/A - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;
Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes & Podróż;
Formularz zgłoszenia ubezpieczonych;
Formularz zgłoszenia liczby ubezpieczonych;
Formularz zgłoszenia szkody NNW;
Formularz wyznaczenia osoby uposażonej

Zawarcie umowy:
1.        Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest automatycznie, pod warunkiem przesłania do ERGO HESTII PTTK na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. imiennej listy Ubezpieczonych przed rozpoczęciem imprezy organizowanej lub współorganizowanej przez PTTK, w tym przez jednostki organizacyjne - oddziały i jednostki regionalne PTTK, jednostki specjalistyczne i gospodarcze PTTK)  zawierającej co najmniej:
1)        imię i nazwisko,
2)        PESEL,
3)        datę imprezy (okres ubezpieczenia).

2.        Ubezpieczenie zawierane jest na rzecz osób trzecich (Ubezpieczonych), którymi są wszystkie osoby imiennie zgłoszone  do ubezpieczenia - zgodnie z definicją zawartą w § 2 ppkt. 8) Umowy.

3.        W odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych ochrona ubezpieczeniowa wygasa w przypadkach określonych w § 11 ust.3, lit. b Umowy.


4.        Strony uzgodniły, że warunkiem ubezpieczenia osób w wariancie II (zgodnie z § 6 ust.1) jest objęcie ochroną ubezpieczeniową wszystkich uczestników danej imprezy (ubezpieczonych) w tym samym wariancie sum ubezpieczenia. Wobec powyższego obowiązkiem Ubezpieczającego jest wskazanie wariantu sum ubezpieczenia  w jakim ubezpieczenie będzie zawarte. Brak pisemnego wskazania wariantu oznacza, że ubezpieczenie zostało zawarte w wariancie I  (zgodnie z § 12m Umowy).

Szkodę do ERGO HESTII  można zgłosić:
1)        w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2)        ustnie - telefonicznie pod nr telefonu 801 107 107 lub 58 555 5 555 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) albo osobiście podczas wizyty w jednostce ERGO HESTIA.
3)        W przypadku zgłoszenia szkody na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ubezpieczony lub Uposażony zobowiązany jest załączyć kwestionariusz "Formularz zgłoszenia szkody NNW" oraz do udzielenia wszelkich informacji, wyjaśnień i przesłania wymaganych dokumentów do ERGO HESTIA.

Ubezpieczenia NNW zawierane na rzecz uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez PTTK, w tym przez jednostki organizacyjne - oddziały i jednostki regionalne PTTK, jednostki specjalistyczne i gospodarcze PTTK w okresie trwania umowy 01.04.2018 - 31.03.2021

 1. Umowa ubezpieczenia nr TO50/000430/18/A Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 2. Aneks do Umowy ubezpieczenia nr TO50/000430/18/A Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 3. Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes & Podróż
 4. Formularz zgłoszenia ubezpieczonych Z-1 (pdf)     
 5. Formularz rozliczenia liczby ubezpieczonych Z-2 (pdf)        
  Formularz rozliczenia liczby ubezpieczonych Z-2 (doc)
 6. Formularz zgłoszenia szkody (pdf)
 7. Formularz wyznaczenia osoby uposażonej Z-4 (pdf)        

Składki ubezpieczeniowe ustalone są za 1 dzień i wynoszą w wariancie I: 0,50 zł za osobę.
Sumy ubezpieczeniowe są takie same jak przy ubezpieczeniu NNW członków PTTK:
1) 20.000 PLN - świadczenie z tytułu 100% stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość świadczenia wynosi 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
2) 10.000 PLN - świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwych wypadków,
3) 8.000 PLN - świadczenie na tytułu wystąpienia po raz pierwszy zawału serca lub udaru mózgu,
4) 3.000 PLN - refundacja kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych,
5) 3.000 PLN - refundacja kosztów operacji kosmetycznych,
6) Suma ubezpieczenia z tytułu refundacji kosztów ratownictwa ubezpieczonego 5.000 Euro (na jedno zdarzenie).

Natomiast w wariancie II: składka wynosi 1,00 zł za 1 dzień za osobę, a sumy ubezpieczeniowe przedstawiają się następująco:
1) 40.000 PLN - świadczenie z tytułu 100% stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość świadczenia wynosi 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
2) 20.000 PLN - świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwych wypadków,
3) 16.000 PLN - świadczenie na tytułu wystąpienia po raz pierwszy zawału serca lub udaru mózgu,
4) 5.000 PLN - refundacja kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych,
5) 5.000 PLN - refundacja kosztów operacji kosmetycznych,
6) Suma ubezpieczenia z tytułu refundacji kosztów ratownictwa ubezpieczonego 5.000 Euro (na jedno zdarzenie).

WAŻNE: cała grupa musi być objęta albo w wariancie I albo w wariancie II – wybór należy dokonać
i zaznaczyć w zgłoszeniu przed imprezą.
Składka ubezpieczeniowa jest składką ryczałtową brutto, niezależną od okresu odpowiedzialności AXA
i naliczana jest za każdą osobę za dzień będącą uczestnikiem imprezy organizowanej przez PTTK.
Umowa zawierana jest w formie imiennej listy (imię i nazwisko oraz PESEL) przesłana skutecznie przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. łącznie z formularzem.

 

Krótkoterminowe ubezpieczenie Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych (NNW) uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez PTTK– umowa 5834 - 00.851.227

Od 25 maja 2012 roku jednostki organizacyjne i specjalistyczne PTTK mogą ubezpieczyć uczestników na swoich imprezach niezależnie od członkostwa w PTTK i wieku.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych 24h/dobę na terytorium Europy podczas uczestnictwa w imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez PTTK (jednostki organizacyjne - oddziały i jednostki regionalne, jednostki specjalistyczne) w okresach wskazanych przez struktury organizacyjne PTTK, a także wypadki powstałe w drodze na imprezę i z powrotem.  Ochrona ubezpieczeniowa dla poszczególnych imprez zgłoszonych do ubezpieczenia na wniosek PTTK zostanie potwierdzona stosowną polisą. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również wszystkie imprezy PTTK związane z rekreacyjnym uprawianiem sportów wodnych i konnych.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje świadczenia z tytułu:

 • śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego,
 • zwrotu kosztów nabycia protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • zwrotu kosztów operacji kosmetycznych Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • zwrotu kosztów ratownictwa Ubezpieczonego.

Składki ubezpieczeniowe ustalone są za 1 dzień i wynoszą w wariancie I: 0,40 zł za osobę. Sumy ubezpieczeniowe są takie same jak przy ubezpieczeniu NNW członków PTTK:

 • 20.000 PLN - świadczenie z tytułu 100% stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość świadczenia wynosi 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 •  10.000 PLN - świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwych wypadków,
 •  8.000 PLN - świadczenie na tytułu wystąpienia po raz pierwszy zawału serca lub udaru mózgu,
 •  2.400 PLN - refundacja kosztów nabycia lub naprawy  protez i środków pomocniczych,
 •  2.400 PLN - refundacja kosztów operacji kosmetycznych,
 •  Suma ubezpieczenia z tytułu refundacji kosztów akcji ratownictwa lub poszukiwawczej wynosi równowartość w złotych 4.800 Euro (na jedno zdarzenie),

Natomiast w wariancie II: składka wynosi 0,80 zł za 1 dzień za osobę, a sumy ubezpieczeniowe przedstawiają się następująco:

 • 40.000 PLN - świadczenie z tytułu 100% stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość świadczenia wynosi 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 •  20.000 PLN - świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwych wypadków,
 •  16.000 PLN - świadczenie na tytułu wystąpienia po raz pierwszy zawału serca lub udaru mózgu,
 •  4.800 PLN - refundacja kosztów nabycia lub naprawy  protez i środków pomocniczych,
 •  4.800 PLN - refundacja kosztów operacji kosmetycznych,
 •  Suma ubezpieczenia z tytułu refundacji kosztów akcji ratownictwa lub poszukiwawczej wynosi równowartość w złotych 4.800 Euro (na jedno zdarzenie),

WAŻNE: cała grupa musi być objęta ubezpieczeniem albo w wariancie I albo w wariancie II – wyboru należy dokonać i zaznaczyć w zgłoszeniu przed imprezą. W razie wątpliwości wszyscy uczestnicy są objęci ubezpieczeniem w wariancie I.

Składka ubezpieczeniowa jest składką ryczałtową brutto, niezależną od okresu odpowiedzialności AXA i naliczana jest za każdą osobę za dzień będącą uczestnikiem imprezy organizowanej przez PTTK.
Umowa zawierana jest w formie imiennej listy (imię i nazwisko oraz PESEL) przesłanej najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia faxem (22) 555-05-31 lub e-mailem: kinga.pergol(at)axa.pl łącznie z formularzem.
W przypadku kiedy osoba zgłoszona AXA jako ubezpieczony uczestnik imprezy zrezygnuje z udziału w imprezie, a w jego zastępstwie w imprezie weźmie udział ktoś inny, w takim przypadku osoba zastępująca jest objęta ubezpieczeniem od dnia zarejestrowania się jako uczestnik (odnotowaniu powyższego przez organizatora). Powyższy fakt organizator winien zgłosić AXA niezwłocznie, następnego dnia po otrzymaniu informacji o zmianie osoby Ubezpieczonej. Warunkiem odpowiedzialności AXA jest potwierdzenie przez organizatora imprezy rezygnacji uczestnika i wejście na jej miejsce innej osoby.
Uwaga! Zgłoszenia do wiadomości proszę przekazywać do naszego Brokera:
Rafał Domeradzki – e-mail:
r.domeradzki(at)maxima-fides.pl;

 1. Formularz zgłoszenia szkody (pdf)   
 2. Formularz rozliczeniowy imprezy
 3. Formularz wyznaczenia osoby uposażonej
 4. Tabela PTMU - ocena trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku

Krótkoterminowe ubezpieczenie Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych (NNW) uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez PTTK) – umowa 5834–00.784.320 z AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Od 25 maja 2012 roku jednostki organizacyjne i specjalistyczne PTTK mogą ubezpieczyć uczestników na swoich imprezach niezależnie od członkostwa w PTTK i wieku.Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych 24h/dobę na terytorium Europy podczas uczestnictwa w imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez PTTK (jednostki organizacyjne - oddziały i jednostki regionalne, jednostki specjalistyczne) w okresach wskazanych przez struktury organizacyjne PTTK, a także wypadki powstałe w drodze na imprezę i z powrotem. Ochrona ubezpieczeniowa dla poszczególnych imprez zgłoszonych do ubezpieczenia na wniosek PTTK zostanie potwierdzona stosowną polisą. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również wszystkie imprezy PTTK związane z rekreacyjnym uprawianiem sportów wodnych i konnych.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje świadczenia z tytułu:

 1. śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 2. trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 3. wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego,
 4. zwrotu kosztów nabycia protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 5. zwrotu kosztów operacji kosmetycznych Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 6. zwrotu kosztów ratownictwa Ubezpieczonego.

Wyciąg umowy Ubezpieczenia NNW uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez PTTK – umowa 5834 - 00.851.227

Formularz rozliczenia składki z tytułu NNW uczestników imprezy organizowanej przez PTTK

Formularz rozliczenia składki z tytułu NNW uczestników imprezy organizowanej przez PTTK

Formularz zgłoszenia szkody

Formularz zgłoszenia szkody

Formularz wyznaczenia osoby uposażonej

Formularz wyznaczenia osoby uposażonej

Tabela PTMU - ocena trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku