Ubezpieczenie mienia PTTK w okresie 01.04.2022 r. do 31.03.2025 r.

 Ubezpieczenie mienia PTTK

23 marca 2022 r. przedstawiciele Zarządu Głównego PTTK podpisali w imieniu Towarzystwa
z Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ViennaInsuranceGroup, przy współudziale brokera ubezpieczeniowego Maxima Fides, umowę ubezpieczenia ryzyk PTTK. Na podstawie tej umowy ubezpieczeniem może być objęte mienie będące w ewidencji księgowej, posiadaniu, lub użytkowaniu danej jednostki organizacyjnej PTTK oraz ryzyka:

a) Zniszczenia lub utraty mienia od wszystkich ryzyk, których podstawą prawną, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, są OWU Mienia oraz utraty zysku stanowiące tekst jednolity uwzględniający zmiany zatwierdzone Uchwałą Zarządu Wiener TU S.A. nr 164/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku (AR).

b) Utraty przychodów na skutek zdarzeń objętych umową mienia od wszystkich ryzyk, których podstawą prawną, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy są OWU Mienia oraz utraty zysku stanowiące tekst jednolity uwzględniający zmiany zatwierdzone Uchwałą Zarządu Wiener TU S.A. nr 164/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku (BI).)

c) Zniszczenia lub utraty sprzętu elektronicznego, których podstawą prawną, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, są Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr 57/12, Uchwałą Zarządu 86/12 oraz Uchwałą Zarządu nr 182/15, mające zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 01 stycznia 2016 r. (EEI).

W kwestiach nieuregulowanych w ramach niniejszej umowy będą obowiązywały ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) przywołane w § 1, pkt. 2 niniejszej umowy oraz klauzula cybernetyczna.

Umowa została zawarta na okres 3 lat, od 01 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r.

Uprawnionymi do ubezpieczenia na warunkach umowy są wszystkie jednostki organizacyjne PTTK (działające w ramach osobowości prawnej Stowarzyszenia) oraz Spółki i Oddziały PTTK (będące odrębnymi osobami prawnymi).

W okresie obowiązywania umowy możliwe jest przystąpienie do ubezpieczenia, w dowolnym czasie obowiązywania tej umowy, także innych jednostek organizacyjnych posiadających lub zarządzających majątkiem PTTK – na warunkach wynegocjowanych dla ZG PTTK. Każdy z uprawnionych podmiotów musi zawrzeć własną umowę ubezpieczenia (z uwzględnieniem postanowień wynegocjowanych przez ZG dla ww. umowy).

W celu uzyskania dodatkowych informacji (dot. wysokości składek, sposobu zawarcia umowy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia) prosimy o kontakt z przedstawicielami brokera ubezpieczeniowego Maxima Fides:

Rafał Domeradzki:

kom. +48 506 100 423, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres do korespondencji:

BBU Maxima Fides Sp. z o.o. ul. Gdańska 91; 90-613 Łódź

Ubezpieczenie mienia PTTK w okresie 01.03.2018-31.03.2020 r.

ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie mienia PTTK w okresie 01.03.2014-31.03.2016 r.

25 marca 2014 r. przedstawiciele Zarządu Głównego PTTK podpisali w imieniu Towarzystwa
z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym Ergo Hestia S.A., przy współudziale brokera ubezpieczeniowego Maxima Fides, umowę ubezpieczenia ryzyk PTTK. Na podstawie tej umowy ubezpieczeniem może być objęte mienie będące w ewidencji księgowej, posiadaniu, lub użytkowaniu danej jednostki organizacyjnej PTTK oraz ryzyka:
a) Zniszczenia lub utraty mienia od wszystkich ryzyk, których podstawą prawną, z zastrzeżeniem postanowień podpisanej umowy, są OWU Kompleksowego Przedsiębiorstw od Wszystkich Ryzyk z dnia 1.10.2010r.,
b) Utraty przychodów na skutek zdarzeń objętych podpisaną umową mienia od wszystkich ryzyk, z zastrzeżeniem postanowień podpisanej umowy, są OWU Zysku Wskutek Wszystkich Ryzyk z dnia 1.10.2010r.,
c) Zniszczenia lub utraty sprzętu elektronicznego, których podstawa prawną, z zastrzeżeniem postanowień podpisanej umowy, są OWU Sprzętu Elektronicznego z dnia 10.08.2007r.
Umowa została zawarta na okres 2 lat, od 01 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2016r.

Uprawnionymi do ubezpieczenia na warunkach umowy są wszystkie jednostki organizacyjne PTTK (działające w ramach osobowości prawnej Stowarzyszenia) oraz Spółki
i Oddziały PTTK (będące odrębnymi osobami prawnymi).

W okresie obowiązywania umowy możliwe jest przystąpienie do ubezpieczenia, w dowolnym czasie obowiązywania tej umowy, także innych jednostek organizacyjnych posiadających lub zarządzających majątkiem PTTK – na warunkach wynegocjowanych dla ZG PTTK. Każdy z uprawnionych podmiotów musi zawrzeć własną umowę ubezpieczenia (z uwzględnieniem postanowień wynegocjowanych przez ZG dla ww. umowy).

Na warunkach podpisanej umowy można ubezpieczyć następujące ryzyka:
I. Utraty, uszkodzenia i zniszczenia mienia, będące następstwem zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli ubezpieczającego i zaistniało w miejscu i okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem wyłączeń oraz OWU i są to m.in.:
ryzyka związane z żywiołem (pożar, silny wiatr, napór śniegu lub lodu, deszcz nawalny, zalanie, powódź, itp.),
II. Straty powstałe na skutek szkód w instalacjach solarnych, dostarczających media (np. wodę), itp. I polegających na konieczności poniesienia kosztów związanych z uzupełnieniem płynów technologicznych oraz z przesyłem mediów nie odebranych przez Ubezpieczonych.
III. określone w 25 klauzulach (odtworzenia s.u., automatycznego pokrycia środków trwałych, automatycznego pokrycia dla nowych lokalizacji, reprezentantów, budowlano-remontowa, katastrofy budowlanej, prawnej, ryzyko dewastacji niezwiązanej z kradzieżą, szkody w sprzęcie elektronicznym i inne).

W celu uzyskania dodatkowych informacji (dot. wysokości składek, sposobu zawarcia umowy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia) prosimy o kontakt z przedstawicielami brokera ubezpieczeniowego Maxima Fides:

Rafał Domeradzki:
kom. +48 0506 100 423, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BBU Maxima Fides Sp. z o.o.
ul. E. Ciołka 17 lok. nr 400, 01-445 Warszawa
tel: (48) 22 883 41 40
fax. (48) 22 883 41 42

Zachęcamy do skorzystania z ubezpieczenia mienia PTTK na warunkach umowy z uwagi na atrakcyjne stawki ubezpieczeniowe, szeroki zakres ubezpieczenia oraz uwzględnienie
w postanowieniach w/w umowy zapisów odpowiadających specyfice PTTK.

Ubezpieczenie mienia PTTK w okresie 01.03.2010-31.03.2014 r.

Informacja o ubezpieczeniu mienia