Przejdź do treści

pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę obiektu hotelowego Gościniec PTTK na Równicy (43-450 Ustroń) pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę obiektu hotelowego Gościniec PTTK na Równicy  (43-450 Ustroń)

Wyszukiwarka indeksująca

Kolejność: 0

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

Spółka z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „KARPATY”

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym  Kraków Śródmieście Wydział KRS pod numerem 0000135063, o kapitale zakładowym 3 860 500,00 zł.

 o   g   ł   a   s   z   a

pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę obiektu hotelowego:

Gościniec PTTK na Równicy  (43-450 Ustroń)

Objęcie obiektu w dzierżawę planowane 31 października 2021 roku. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem   „PRZETARG – RÓWNICA”  składać należy w siedzibie Spółki „Karpaty” w Nowym Sączu (33-300) ul. Rynek 9  bądź przesyłać drogą pocztową na adres Spółki w terminie do dnia  27 września 2021 roku (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

Od zgłaszających ofertę oczekujemy:

- oferty programowej prowadzenia obiektu,

- oferty dotyczącej wysokości czynszu dzierżawnego za pełny rok dzierżawy (wobec faktu, iż należność czynszowa jest obciążona podatkiem VAT należy uściślić czy podana kwota jest kwotą netto czy brutto),

- deklaracji przeprowadzania na własny koszt prac remontowych w obiekcie, ewentualnie jego modernizacji. Spółka gotowa jest rozważyć zawarcie umowy długoterminowej w przypadku znaczącej wartości deklarowanych nakładów,

- informacji o składającym ofertę (wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej itp.),

- ewentualnych pisemnych opinii i rekomendacji,

- oświadczenia zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Sp. „Karpaty” dla celów postępowania przetargowego.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu oraz warunków dzierżawy uzyskać można tel.: 18-443-86-10, 33-812-62-62, 601-158-515.  Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi  oferentami, swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn. O wynikach przetargu jego uczestnicy, powiadomieni zostaną pisemnie na podane w ofertach adresy.

Zarząd Spółki z o.o.
Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty”

Znajdź nas na    Facebook YouTube