Przejdź do treści

Informacje Informacje

Wyszukiwarka indeksująca

Informacje

Druki TK-O i TK-K dot. sprawozdawczości rocznej z działalności organizacyjnej i programowej jednostek organizacyjnych PTTK

 1. Podstawowymi jednostkami sprawozdawczymi zobowiązanymi do sporządzania sprawozdań są koła i kluby PTTK. Sprawozdanie sporządzają na formularzu TK-K i składają do oddziału macierzystego.
 2. Nadrzędnymi jednostkami sprawozdawczymi nad kołami i klubami są oddziały PTTK, które sprawozdanie sporządzają na formularzu TK-O i wysyłają mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do Biura ZG PTT do dnia 20 stycznia 2023 r. w wersji elektronicznej w pliku Excel.
 3. Jednostki organizacyjne regionalne i specjalistyczne oraz Komisje, Rady i Zespoły ZG PTTK składają sprawozdanie na formularzu TK-O bezpośrednio do Biura Zarządu Głównego PTTK mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w wersji elektronicznej w pliku Excel.
 4. Naczelną jednostką sprawozdawczą jest Zarząd Główny PTTK, który sprawozdanie zbiorcze z działalności Towarzystwa sporządza na formularzu TK-O.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Prezydium ZG PTTK nr 34/XIX/2018 z dnia 4.10.2018r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Prezydium ZG PTTK nr 34/XIX/2018 z dnia 4.10.2018r.

Protokół z posiedzenia Zespołu do rozpatrzenia ofert o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć programowych oddziałów PTTK dla dzieci i młodzieży za rok 2022

W dniu 28.10.2022 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu do rozpatrzenia ofert o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć programowych oddziałów PTTK dla dzieci i młodzieży powołanego uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 214/XIX/2022 z dnia 4 kwietnia br

Zespół w składzie: przewodniczący – Członek Zarządu Głównego PTTK Mieczysław Żochowski, Sekretarz Generalny ZG PTTK Adam Jędras, Skarbnik ZG PTTK Dariusz Nazarczyk oraz Zastępca Sekretarza Generalnego ZG PTTK Jacek Treichel, po zapoznaniu się z zapotrzebowaniami złożonymi przez oddziały PTTK, przyznał środki na dofinansowanie przedsięwzięć zgodnie z poniższym zestawieniem.

L.p. Nazwa przedsięwzięcia Termin Organizator Przyznana kwota
         
1 Historia wokół nas listopad 22 PTTK Regionalny Oddział w Białymstoku 3 600,00 zł
2 10 lat SKKT PTTK "Zaplątane Sznurówki" w Subkowach 21.11.2022- 12.12.2022 PTTK Oddział Regionalny w Gdańsku im. Dr. Mariana Czyżewskiego 2 142,00 zł
3 Kwazar turystyczny listopad - grudzień 2022 Oddział PTTK Ziemi Gorzowskiej 4 095,00 zł
4 Śląski pomnik walk o niepodległość 11.11.2022 PTTK Oddział "Ziemi Kłodzkiej" w Kłodzku 11 475,00 zł
5 XXVI Rajd Niepodległości 05.11.2022 Oddział PTTK w Końskich 900,00 zł
6 XXV Rajd Mikołajkowy na Halę Szrenicką 3-4 grudnia 2022 Oddział PTTK w Legnicy 4 500,00 zł
7 XXX Rajd Mikołajkowy 03.12.2022 PTTK Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza 1 125,00 zł
8 Cykl rajdów rodzinnych Koła Rodzinnego "Laurencja" - Zdobywamy Siedmiomilowe Buty 20.11.2022; 15.12.2022 Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie 2 736,00 zł
9 Wycieczka krajoznawczoedukacyjna gru.22 Kurpiowski Oddział PTTK 8 100,00 zł
10 XXXIX Złaz Jesienny Szlakiem Majora Ponurego (Góry Świętokrzyskie - Michniów) 19.11.2022 PTTK Oddział Świętokrzyski im. Stanisława Jeżewskiego 1 350,00 zł
11 XXX Rajd Śladami Patrona Oddziału (okolice Ostrowca Świętokrzyskiego - Krzemionki) 08.10.2022 PTTK Oddział Świętokrzyski im. Stanisława Jeżewskiego 1 350,00 zł
12 Sztafeta Międzypokoleniowa (rajd pieszy, spływ kajakowy, wycieczka górska) 24.09.2022 PTTK Oddział w Rzeszowie 4 500,00 zł
13 "Mikołajki" - mini marsze na orientację 10.12.2022 PTTK Oddział w Rzeszowie 4 500,00 zł
14 58 Rajd "Jesień Beskidzie Niskim" 07.10.2022 PTTK Oddział w Rzeszowie 3 600,00 zł
15 Organizacja Rajdu Pieszego "Rajd Nocny" 19.11.2022 PTTK Regionalny Oddział w Słupsku 3 960,00 zł
16 XXVI Rajd Niepodległości 11.11.2022 Oddział PTTK w Szamotułach 3 600,00 zł
         
      Razem:  61 533,00 zł

Wsparcie sektora turystyki w programach regionalnych na lata 2021-2027

Szacunkowa planowana alokacja na wsparcie sektora turystyki w programach regionalnych (PR) w perspektywie 2021-2027 wynosi blisko 1 mld 7 mln EUR.

 • W nowej perspektywie finansowej projekty turystyczne będą mogły być realizowane w ramach PRw Celu Polityki 4 (Europa o silniejszym wymiarze społecznym) w ramach celu szczegółowego 4(vi): wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

Typy projektów możliwe do realizacji:

 • Poszerzenie oferty turystycznej i kulturalnej regionu oraz zwiększenie ich udziału w rozwoju gospodarczym.
 • Unowocześnienie i dywersyfikacja oferty
 • Wykorzystanie naturalnych walorów regionów minimalizując oddziaływane na środowisko przyrodnicze.
 • Wsparcie infrastruktury miejsc atrakcyjnych turystycznie w regionie.
 • Rozwój infrastruktury regionalnych szlaków turystycznych: turystycznych szlaków tematycznych (obiekty/miejsca odwołujące się do walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych) lub turystycznych szlaków rodzajowych (np. szlaki kajakowe, rowerowe, piesze).
 • Ułatwienie dostępu do zabytków, instytucji kultury oraz infrastruktury turystycznej, w tym dostosowanie ww. obiektów do potrzeb osób zniepełnosprawnościami.

Katalog beneficjentów jest szeroki i zróżnicowany regionalnie, m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe.

 • Wsparcie projektów turystycznych przewiduje się także w Celu Polityki 5 (Europa bliższa obywatelom), jednak szczegółowy zakres wsparcia programów w tym zakresie nie jest znany, ponieważ projekty te muszą wynikać ze strategii terytorialnych – strategii ZIT lub strategii IIT bądź z lokalnych strategii rozwoju – które będą przygotowywane na poziomie lokalnym.

Poniższe zestawienie zawiera  zakresy wsparcia planowane do realizacji  w poszczególnych PR w obszarze „turystyka” w ramach celu szczegółowego 4(vi). Z uwagi na to, że żaden z programów nie został jeszcze oficjalnie zaakceptowany przez Komisję Europejską (stan na 15.10.2022 r.) należy mieć na uwadze, że ostateczny kształt zapisów w programach regionalnych (zarówno w odniesieniu do zakresu wsparcia jak i grup docelowych) może ulec zmianie. Niemniej, biorąc pod uwagę stan zaawansowania PR ryzyko znaczących zmian w obszarze wsparcia sektora turystyki wydaje się niewielkie.

 

»» Wsparcie sektora turystyki w programach regionalnych na lata 2021-2027

 

PROGRAM

PLANOWANY ZAKRES WSPARCIA – w ramach celu 4(vi)

GRUPY DOCELOWE (BENEFICJENCI ORAZ ODBIORCY WSPARCIA) – dot. całego celu 4(vi) (turystyka i kultura)

Fundusze Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027

Wsparcie będą mogły uzyskać działania skierowane na inwestycje w infrastrukturę turystyczną, w tym infrastrukturę rowerową sprzyjającą rozwojowi ruchu turystycznego. Uzupełniającym zakresem będzie wsparcie infrastruktury towarzyszącej, podnoszącej funkcjonalność dróg rowerowych, w tym m.in. toalet, wiat, punktów naprawy rowerów, parkingów rowerowych.

Wsparcie skierowane będzie na działania dotyczące rozwoju turystycznych szlaków kajakowych. Uzupełniającym zakresem będzie wsparcie infrastruktury towarzyszącej, m.in. toalet, parkingów rowerowych,  czy też ułatwiającej dostęp do miejsc wodowania kajaków, a także elementów małej architektury takich jak ławki, wiaty, kosze na śmieci.

Mieszkańcy województwa dolnośląskiego, turyści, osoby podróżujące i pracownicy instytucji i przedsiębiorstw, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne, artyści.

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Wsparcie obszaru turystyka wyłącznie w CP5, na podstawie przygotowywanych zapisów strategii terytorialnych/lokalnych strategii rozwoju

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Wsparcie tworzenia nowych, rozbudowa istniejących miejsc atrakcyjnych turystycznie poprzez roboty budowlane, modernizację, wyposażenie infrastruktury ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie m.in. infrastruktura zlokalizowana wokół istniejących zbiorników wodnych (kąpieliska, plaże, pomosty, mola, przystanie wodne, bulwary, ścieżki rowerowe, ścieżki edukacyjne i dydaktyczne, promenady). 

Roboty budowlane, modernizacja szlaków turystycznych i wyposażenie ich w niezbędną infrastrukturę (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb OzN). 

Projekty dotyczące nowych produktów w dziedzinie turystyki wykorzystujące walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze regionu. 

Beneficjenci:instytucje i przedsiębiorstwa publiczne, sektor prywatny, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, 

kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne

Grupy docelowe: mieszkańcy województwa lubelskiego, w tym osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, instytucje i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu, turyści. 

Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

Rozwój infrastruktury kultury i turystyki zrównoważonej. 

Rozwój turystycznych szlaków tematycznych i produktów turystycznych (odwołujących się do walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych regionu). 

Główne typy beneficjentów:  podmioty prowadzone lub nadzorowane na poziomie regionalnym, jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, spółki komunalne, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, podmioty działające na podstawie ustawy o lasach,Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT),organizacje pozarządowe,przedsiębiorstwa społeczne

Główne grupy docelowe:

Mieszkanki i mieszkańcy województwa, odwiedzający region, turyści. 

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Planuje się wsparcie infrastruktury służącej prowadzeniu działalności turystycznej, w tym inwestycji w zakresie modernizacji lub tworzenia turystycznych szlaków tematycznych i produktów turystycznych.  

Główne grupy docelowe: Mieszkańcy województwa łódzkiego, turyści, podmioty korzystające z rezultatów projektu. 

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Rozwój i promocja oferty turystycznej: 

- budowa, rozbudowa i promocja zintegrowanej sieci głównych tras rowerowych VeloMalopolska, przebiegających przez całe województwo i łączących główne jego ośrodki;  

- budowa, rozbudowa i promocja produktów turystycznych, np. turystycznych szlaków tematycznych (odwołujących się do walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych regionu), w tym budowa schronisk na szlakach.

Głównymi odbiorcami wsparcia będą mieszkańcy województwa małopolskiego, turyści oraz jednostki samorządu terytorialnego. 

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne (odwołujące się do walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i kulinarnych).

Za priorytetowe uznaje się działania na rzecz obszarów o wysokich walorach historycznych, kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych stanowiące o ich wysokiej atrakcyjności turystycznej. Szczególnie preferowane będą te obszary, które jednocześnie zostały wykazane jako zmarginalizowane w dokumentach strategicznych na poziomie regionalnym. Wsparciem zostaną objęte projekty zorientowane na poprawę oferty regionalnej i subregionalnej – tzn. turystycznej i kulturalnej, bazującej na walorach Mazowsza lub regionów etnograficznych, kulturowych, historycznych i przyrodniczych położonych w jego granicach i przynależne do istniejących szlaków turystycznych. Nacisk zostanie położony na wprowadzanie innowacji i cyfryzacji w ramach przemysłu turystycznego i jego produktów, np. w zakresie zarządzania, systemu organizacji usług, kreowania nowych, innowacyjnych produktów czy wykorzystywania efektów współpracy i synergii do realizacji usług turystycznych, co pozwoli na wzrost dochodów i tym samym przyczyni się do odbudowy lokalnych gospodarek. Planowane działania inwestycyjne w zakresie rozwoju oferty turystycznej i rekreacyjnej, powinny być realizowane z zachowaniem zasad zrównoważonej turystyki, ze szczególnym poszanowaniem cennych przyrodniczo obszarów. Przy realizacji inwestycji należy stosować urządzenia minimalizujące presję ze strony turystów i właściwie wyposażyć miejsca zagospodarowanego odpoczynku. 

Główni beneficjenci/odbiorcy docelowi: mieszkańcy województwa mazowieckiego, 

JST, ich związki i stowarzyszenia (np. LGD), 

jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną, 

organizacje pozarządowe, 

kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, 

przedsiębiorstwa, 

instytucje kultury (szkoły artystyczne, uczelnie artystyczne, teatry, zespoły artystyczne, galerie, biblioteki, centra kultury), 

Instytucje i organizacje turystyczne, 

instytucje edukacyjne, uczelnie

Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Wsparcie obszaru turystyka wyłącznie w CP5, na podstawie przygotowywanych zapisów strategii terytorialnych/lokalnych strategii rozwoju

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Infrastruktura szlaków turystycznych (projekty niekonkurencyjne realizowane przez samorząd województwa podkarpackiego):

− przedsięwzięcia dotyczące istniejących i nowoprojektowanych szlaków turystycznych o znaczeniu regionalnym (w tym szlaków rowerowych, pieszych, wodnych/kajakowych/pontonowych) wraz z budową/rozbudową lub modernizacją infrastruktury towarzyszącej,

− inwestycje w infrastrukturę w zakresie dostosowania do potrzeb OzN poprzez roboty budowlane, w tym zakup niezbędnego wyposażenia91 (jako element projektu).

Po analizie potencjałów przyrodniczych województwa oraz dokumentów o charakterze strategicznym zauważono konieczność wsparcia następujących projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju turystyki w regionie:

− utworzenie szlaku rowerowego na Roztoczu stanowiącego kontynuację działań w zakresie budowy i promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo – projekt obejmujący swym zakresem działania inwestycyjne oraz działania mające na celu rozwój kompleksowego produktu turystycznego w oparciu o istniejący przebieg Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (zgodnego z dokumentem „Regionalna Polityka Rowerowa Województwa Podkarpackiego”, którego głównym celem jest opracowanie i przedstawienie systemowego podejścia wspomagania ruchu rowerowego, z koordynacyjną funkcją Samorządu Województwa Podkarpackiego);

− rozwój podkarpackiej części Głównego Szlaku Beskidzkiego (szlak pieszy); celem planowanego projektu jest wyeksponowanie i zabezpieczenie dla przyszłych pokoleń kluczowego dla dwóch województw – podkarpackiego i małopolskiego – szlaku turystycznego opartego na ich potencjale przyrodniczym i kulturowym;

− utworzenie szlaków wodnych na podkarpackich rzekach; celem planowanego projektu jest zbudowanie zintegrowanego, kompleksowego produktu turystycznego w oparciu o potencjał podkarpackich rzek dzięki utworzeniu niezbędnej infrastruktury i wspólną promocję; realizacja z zachowaniem ewentualnej demarkacji.

Beneficjenci: Samorząd województwa podkarpackiego wraz z partnerami (JST, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

W szczególności interwencja będzie dotyczyła produktów turystycznych i szlaków tematycznych, odwołujących się do walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych województwa podlaskiego o zasięgu co najmniej subregionalnym.

Główni beneficjenci: wsparcie otrzymają w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia, stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, instytucje prowadzące działalność z zakresu kultury, dziedzictwa kulturowego i turystyki  na poziomie regionalnym, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych. 

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

W obszarze infrastruktury turystyki realizowane będą przedsięwzięcia dotyczące: 

- tworzenia i rozwoju turystycznych szlaków tematycznych, służących w szczególności aktywizacji i integracji społecznej, 

- tworzenia i rozwoju produktów turystycznych w ramach zintegrowanej oferty turystyczno-kulturalno-zdrowotnej (w tym uzdrowiskowej, medycznej, kulinarnej stanowiącej część dziedzictwa kulturowego regionu), 

- rozwoju infrastruktury szlaków turystyki aktywnej (w tym rowerowej, wodnej, szlaków konnych), 

- wsparcia rozwoju turystyki biznesowej.  

Odbiorcy wsparcia: Mieszkańcy województwa pomorskiego, turyści.

Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Wsparcie zostanie skierowane na obiekty turystyczne o znaczeniu regionalnym, odwołujące się do walorów historycznych, kulturowych i przyrodniczych województwa śląskiego oraz przynależne do istniejących szlaków turystycznych.

Działania na rzecz poprawy regionalnej infrastruktury turystycznej przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej oraz rozwoju szeroko rozumianego sektora przemysłów czasu wolnego w regionie, w tym tworzenia nowych miejsc pracy w tych sektorach.

Głównymi grupami docelowymi będą mieszkańcy województwa śląskiego, korzystający z infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz obiektów turystycznych, osoby spoza województwa korzystające z obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego oraz turystyki.

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Inwestycje w obiekty/miejsca tworzące turystyczne szlaki tematyczne (obiekty/miejsca odwołujące się do walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych) lub turystyczne szlaki rodzajowe (np. kajakowe, rowerowe, kamperowe), w tym poprawę ich dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.

Główni beneficjenci/odbiorcy docelowi:

·mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, turyści,

· jednostki samorządu terytorialnego,

· instytucje kultury, z wyłączeniem państwowych instytucji kultury oraz współprowadzonych przez Ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

 · jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

· jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, działające w sferze ochrony środowiska, kultury, turystyki,

 · parki narodowe i krajobrazowe,

· organizacje pozarządowe,

· spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,

· przedsiębiorstwa społeczne,

· instytucje kultury oraz instytucje zarządzające obiektami dziedzictwa kulturowego

Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

Interwencja zostanie ukierunkowana na:

- działania polegające na tworzeniu innowacyjnej oferty turystycznej lub kulturalnej wynikające ze współpracy szkół, instytucji z sektora kultury oraz sektora kreatywnego z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami publicznymi,

- rozwój infrastruktury regionalnych szlaków turystyki aktywnej (np. rowerowej, kajakowej, żeglarskiej), 

- tworzenie i rozwój turystycznych szlaków tematycznych w oparciu o dziedzictwo regionu, 

- wsparcie publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej (m.in.: Camper Parki, miejsca postoju rowerzystów, miejsca cumowania, kąpieliska, punkty informacji turystycznej).

Główne grupy docelowe: turyści,  mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego. 

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Zakres interwencji będzie obejmować w szczególności: turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne (odwołujące się do walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych) 

Główni beneficjenci/odbiorcy docelowi: JST i ich jednostki organizacyjne, jednostki zależne od JST posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne, państwowe jednostki budżetowe, podmioty współprowadzone przez administrację rządową i samorządową, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej,  mieszkańcy województwa wielkopolskiego 

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

W obszarze turystyki planowana jest dywersyfikacja obszarowa turystyki, jak również poprawa jakości

świadczonych usług turystycznych.

Priorytetami rozwojowymi sformułowanymi przez Samorząd Województwa w obszarze rozwoju i podnoszenia jakości kluczowych produktów turystycznych regionu są:

1. Program rozwoju szlaków kulturowych.

2. Program rozwoju szlaku turystycznego „Parki i ogrody”.

3. Koncepcja budowy i rozwoju szlaku kulinarnego „Smaki regionu”.

4. Koncepcja budowy i rozwoju turystki wodnej „Małe szlaki wodne”.

5. Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego.

6. Program „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski”.

7. Wzmocnienie potencjału turystycznego gmin uzdrowiskowych Pomorza Zachodniego.

W celu szczegółowym w obszarze turystyki planuje się wsparcie wyłącznie infrastruktury tras, szlaków i obszarów wynikających ze strategicznych dokumentów oraz koncepcji rozwojowych Samorządu Województwa.

Grupy docelowe:

- mieszkanki i mieszkańcy województwa.

Typy beneficjentów w zakresie działań w sektorze turystyki:

- jednostki samorządu terytorialnego , ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST,

- organizacje pozarządowe.

Druki TK-O i TK-K dot. sprawozdawczości rocznej z działalności organizacyjnej i programowej jednostek organizacyjnych PTTK

 1. Podstawowymi jednostkami sprawozdawczymi zobowiązanymi do sporządzania sprawozdań są koła i kluby PTTK. Sprawozdanie sporządzają na formularzu TK-K i składają do oddziału macierzystego.
 2. Nadrzędnymi jednostkami sprawozdawczymi nad kołami i klubami są oddziały PTTK, które sprawozdanie sporządzają na formularzu TK-O i wysyłają mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do Biura ZG PTT do dnia 20 stycznia 2023 r. w wersji elektronicznej w pliku Excel.
 3. Jednostki organizacyjne regionalne i specjalistyczne oraz Komisje, Rady i Zespoły ZG PTTK składają sprawozdanie na formularzu TK-O bezpośrednio do Biura Zarządu Głównego PTTK mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w wersji elektronicznej w pliku Excel.
 4. Naczelną jednostką sprawozdawczą jest Zarząd Główny PTTK, który sprawozdanie zbiorcze z działalności Towarzystwa sporządza na formularzu TK-O

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram