Przejdź do treści

Regulamin Konkursu na Pracę dyplomową z zakresu krajoznawstwa 2022 Regulamin Konkursu na Pracę dyplomową z zakresu krajoznawstwa 2022

Wyszukiwarka indeksująca

Regulamin

Konkursu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

na najlepszą pracę dyplomową z zakresu krajoznawstwa im. Krzysztofa R. Mazurskiego

 • 1
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu krajoznawstwa Krzysztofa R. Mazurskiego, zwanego dalej Konkursem.
 2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, zwane dalej Organizatorem. Obsługę Konkursu w imieniu Organizatora zapewnia Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego
 3. Celem Konkursu jest wyróżnienie oryginalnych i wartościowych prac dyplomowych poruszających zagadnienia krajoznawcze oraz propagowanie twórczego poznawania Polski, jej dziejów, kultury i środowiska przyrodniczego.
 4. Konkurs ma charakter otwarty i jednoetapowy.
 5. Konkurs odbędzie się, jeśli wpłynie na niego po minimum 5 zgłoszeń w kategorii prac licencjackich i inżynierskich oraz w kategorii prac magisterskich. Zgłoszenia te muszą spełniać kryteria określone w § 2 niniejszego regulaminu.
 • 2
 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie napisane w języku polskim prace dyplomowe z zakresu krajoznawstwa, które zostały obronione w latach 2021-2022, o ile wcześniej nie były zgłoszone do Konkursu.
 2. Warunkiem dopuszczenia pracy do udziału w Konkursie jest bezpośrednie dostarczenie do siedziby Organizatora lub przesłanie pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) albo elektroniczną zgłoszenia konkursowego do 10 października 2022 r.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie powinno zawierać:
 • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (lub jego skan), stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu,
 • elektroniczną wersję pracy zapisaną na trwałym nośniku (CD, DVD, pendrive) w formacie .pdf.
 1. Zgłoszenie konkursowe należy dostarczyć na adres:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego

 1. Senatorska 11, 00–075 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs PTTK na najlepszą pracę dyplomową z zakresu krajoznawstwa

lub przesłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione, niekompletne, uszkodzone lub nieterminowe.
 2. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora własność egzemplarzy i nośników, na których utrwalono pracę, z dniem przystąpienia do Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość, po uzgodnieniu ze zgłaszającym/uczestnikiem, włączenia wybranych zgłoszeń do zasobów Centralnej Biblioteki PTTK im. K. Kulwiecia.
 • 3
 1. Za pracę konkursową uważa się pracę zgłoszoną zgodnie z warunkami określonymi w § 2.
 2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa składająca się z minimum 5 uznanych krajoznawców i przedstawicieli środowiska akademickiego wskazanych przez Organizatora.
 3. Komisja Konkursowa zweryfikuje zgłoszone prace konkursowe pod względem formalnym, a następnie oceni je pod względem merytorycznym.
 4. Komisja Konkursowa przy ocenie będzie brała pod uwagę: wartość merytoryczną, twórczy i nowatorski charakter, warsztat językowy oraz poziom edytorski zgłoszonych prac.
 5. Komisja Konkursowa przyzna po jednej nagrodzie głównej w kategorii prac licencjackich i inżynierskich oraz w kategorii prac magisterskich. Komisja, w porozumieniu z Organizatorem, może zdecydować również o przyznaniu wyróżnień w każdej z kategorii prac.
 6. Od rozstrzygnięć Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 • 4
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 listopada 2022 r.
 2. O rozstrzygnięciu Konkursu laureaci Konkursu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
 3. Wyniki Konkursu oraz nazwiska laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora (http://pttk.pl).
 • 5
 1. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora, do którego mogą być zgłaszane reklamacje dotyczące naruszenia Regulaminu.
 2. Regulamin, zatwierdzony uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 146/XIX/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r., wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram