Przejdź do treści

Regulamin instruktora krajoznawstwa PTTK Regulamin instruktora krajoznawstwa PTTK

Wyszukiwarka indeksująca

1. Instruktor Krajoznawstwa PTTK jest członkiem społecznej kadry programowej Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i inicjatorem działań krajoznawczych
w Towarzystwie.
2. Instruktor Krajoznawstwa PTTK realizuje cele swojej działalności w szczególności przez
aktywność w dziedzinie badawczej, wydawniczej, odczytowej, wystawienniczej oraz
szkoleniowej, a także organizacyjnej w zakresie przygotowania imprez krajoznawczych,
sympozjów, zlotów itp.
3. Instruktorem Krajoznawstwa PTTK może zostać członek PTTK, który czynnie uprawia
krajoznawstwo, podejmuje samokształcenie umożliwiające rozwijanie własnej wiedzy
i umiejętności i pozwalające na popularyzowanie wiedzy krajoznawczej.
4. Uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa PTTK są dwustopniowe:
· Instruktor Krajoznawstwa Regionu,
· Instruktor Krajoznawstwa Polski.
Ponadto przyznawany jest honorowy tytuł Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa PTTK.
5. Kandydat może otrzymać uprawnienia:
· Instruktora Krajoznawstwa Regionu, jeśli:
a) ukończył 18 lat,
b) wykazał się działalnością krajoznawczą przez co najmniej 2 lata,
c) wykazał się dobrą znajomością walorów krajoznawczych własnego regionu, umiejętnością
posługiwania się źródłami wiedzy krajoznawczej oraz działalnością publicystyczną,
odczytową lub wystawienniczą na tematy krajoznawcze,
d) zdobył Regionalną Odznakę Krajoznawczą (ROK) w stopniu srebrnym.
· Instruktora Krajoznawstwa Polski, jeśli:
a) posiada uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Regionu przez co najmniej 5 lat,
b) wykazał się dobrą znajomością walorów krajoznawczych całej Polski,
c) wykazał się znaczącą działalnością publicystyczną, odczytową lub wystawienniczą na
tematy krajoznawcze oraz szczególną aktywnością przy organizacji regionalnych lub
ogólnopolskich imprez krajoznawczych,
d) zdobył Odznakę Krajoznawczą Polski (OKP) co najmniej w stopniu brązowym.
6. Kandydat do honorowego tytułu Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa PTTK powinien:
a) posiadać uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Polski PTTK przez okres przynajmniej
8 lat,
b) odznaczać się aktywnością, wybitnymi osiągnięciami oraz znacznymi zasługami dla
rozwoju i organizacji krajoznawstwa w swoim regionie lub Polsce.
7. Instruktorów Krajoznawstwa PTTK mianuje Komisja Krajoznawcza ZG PTTK na wniosek
Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa lub z własnej inicjatywy. Prawo do
mianowania Instruktorów Krajoznawstwa Regionu Komisja Krajoznawcza ZG PTTK może
przekazać Regionalnemu Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK.
8. Wnioski o nadanie uprawnień Instruktora Krajoznawstwa PTTK wszystkich stopni mogą
zgłaszać do odpowiednich kolegiów komisje krajoznawcze i zarządy Oddziałów PTTK zgodnie
z wzorem zatwierdzonym przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK.
9. Instruktor Krajoznawstwa PTTK ma prawo do:
a) noszenia odznaki ustalonej dla właściwego stopnia,
b) prowadzenia zajęć w zakresie krajoznawstwa na szkoleniach i imprezach,
c) udziału w zlotach i innych spotkaniach instruktorów krajoznawstwa,
d) weryfikowania odznak w Zespołach Weryfikacyjnych ROK oraz opiniowania kronik na OKP
i ROK zgodnie z regulaminem odznak krajoznawczych.
10. Instruktor Krajoznawstwa PTTK powinien:
a) systematycznie poszerzać swą wiedzę i umiejętności krajoznawcze oraz pomnażać
dorobek publikacyjny i popularyzatorski,
b) aktywnie uczestniczyć w pracach odpowiednich komisji krajoznawczych, klubów
Instruktorów Krajoznawstwa PTTK lub Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa
PTTK, współpracować z Regionalnymi Pracowniami Krajoznawczymi PTTK,
c) upowszechniać i realizować postanowienia Kongresów Krajoznawstwa Polskiego,
d) brać udział w imprezach krajoznawczych swojego regionu oraz ogólnopolskich,
e) promować zdobywanie odznak krajoznawczych.
11. Ewidencję Instruktorów Krajoznawstwa PTTK prowadzi Komisja Krajoznawcza ZG PTTK.
12. Przedłużania uprawnień Instruktora Krajoznawstwa PTTK dokonuje macierzysty Oddział
PTTK lub Regionalne Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK.
13. Uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Regionu przedłuża się co 2 lata, Instruktora
Krajoznawstwa Polski – co 5 lat, honorowy tytuł Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa PTTK
nadawany jest bezterminowo.
14. Skreślenie Instruktora Krajoznawstwa PTTK z ewidencji następuje w przypadku:
· utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych,
· wykluczenia z PTTK,
· niewypełniania obowiązków wynikających z regulaminu Instruktora
Krajoznawstwa PTTK,
· własnej rezygnacji z posiadania uprawnień,
· wystąpienia z PTTK.
15. Skreślenia z ewidencji Instruktorów Krajoznawstwa PTTK dokonuje Komisja Krajoznawcza
ZG PTTK na wniosek Zarządu Oddziału, Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa
PTTK lub z własnej inicjatywy.
16. Interpretacja Regulaminu należy do Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK.
17. Wzory legitymacji Instruktora Krajoznawstwa i Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa
stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.
18. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, jednocześnie tracą moc przepisy
Regulaminu Instruktora Krajoznawstwa PTTK zatwierdzonego uchwałą ZG PTTK
nr 238/XVI/2008 z 16 lutego 2008 r.
Regulamin przyjęty na posiedzeniu Komisji Krajoznawczej ZG PTTK w dniu 8 grudnia 2012
roku w Warszawie i z zatwierdzony przez Prezydium ZG PTTK w dniu 15 maja 2013 r.
uchwałą nr 26/XVII/2013.

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram