Przejdź do treści

Regulamin Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK Regulamin Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK

Wyszukiwarka indeksująca

 

Rozdział II

Zadania, tryb i zakres działania Komisji

 

§ 2

Komisja jest fachowym organem doradczym Zarządu Głównego PTTK w zakresie kształtowania i rozwoju krajoznawstwa.

 

§ 3

Do zadań Komisji należy realizacja uchwał Walnego Zjazdu PTTK, Zarządu Głównego PTTK i Krajowej Konferencji Krajoznawców PTTK oraz:

1) nadawanie uprawnień Instruktora Krajoznawstwa Regionu (IKR) i Instruktora Krajoznawstwa Polski (IKP) oraz tytułu Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa (ZIK), a także prowadzenie ich ewidencji;

2) prowadzenie Centralnego Zespołu Weryfikacyjnego Odznaki Krajoznawczej PTTK oraz powoływanie i odwoływanie zespołów weryfikacyjnych Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK;

3) opiniowanie wniosków o nadanie Odznaki Honorowej PTTK im. Aleksandra Janowskiego „Za zasługi dla krajoznawstwa”;

4) współpraca:

a) z regionalnymi pracowniami krajoznawczymi i nadzór merytoryczny nad ich działalnością,

b) z oddziałowymi i regionalnymi komisjami krajoznawczymi, klubami krajoznawczymi i regionalnymi kolegiami instruktorów krajoznawstwa,

c) z ogniwami PTTK powołanymi do promocji działań krajoznawczych,

d) z komisjami i radami Zarządu Głównego PTTK;

5) inspirowanie i koordynacja:

a) inwentaryzacji krajoznawczej Polski,

b) wydawnictw krajoznawczych,

c) centralnych imprez krajoznawczych,

d) szkoleń instruktorów krajoznawstwa i kierowników regionalnych pracowni krajoznawczych,

e) upowszechniania zdobywania i tworzenia nowych odznak krajoznawczych,

f) kolekcjonerstwa krajoznawczego;

6) organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji i konkursów krajoznawczych;

7) inicjowanie i popularyzowanie działalności krajoznawczej;

8) utrzymywanie więzi organizacyjnych i programowych z kadrą krajoznawczą;

9) wykonywanie innych zadań wynikających ze specyfiki działań Komisji.

 

§ 4

1.Komisja realizuje swoje zadania we współpracy z innymi fachowymi organami doradczymi Zarządu Głównego PTTK oraz jednostkami PTTK, których przedstawiciele, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach z głosem doradczym.

2. W przypadku, gdy działalność Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK wchodzi w zakres działania innego organu fachowego Zarządu Głównego PTTK, działania te powinny być z nim uzgadniane.

 

Rozdział III

Zasady tworzenia Komisji

 

§ 5

1. Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK wybierana jest podczas Krajowej Konferencji Krajoznawców PTTK, zwanej dalej Konferencją, w głosowaniu tajnym w liczbie 5-9 członków, na okres kadencji Zarządu Głównego PTTK. Kadencja Komisji obejmuje okres między Konferencjami. Do wyboru Komisji mają zastosowanie zasady określone w ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny PTTK.

2. Komisja zwołuje Krajową Konferencję Krajoznawców PTTK w okresie trzech miesięcy po Walnym Zjeździe PTTK, przy czym zawiadomienia wysyłane są co najmniej na jeden miesiąc przed terminem Konferencji, która powinna odbyć się nie później niż w czasie sześciu miesięcy po Walnym Zjeździe PTTK.

3. Prawo uczestniczenia w Konferencji z głosem decydującym przysługuje delegatom wybranym w liczbie i na zasadach określonych w Regulaminie Krajowej Konferencji Krajoznawców PTTK, uchwalonym przez Komisję i zatwierdzonym przez Zarząd Główny PTTK. Z głosem doradczym w Konferencji uczestniczą przedstawiciele władz naczelnych PTTK, członkowie ustępującej Komisji, o ile nie są delegatami, oraz zaproszeni goście.

4. Skład Komisji oraz zmiany w nim następujące w okresie kadencji podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PTTK.

 

§ 6

1. Konferencja dokonuje oceny pracy Komisji i ustala kierunki jej działalności na okres kadencji.

2. Konferencja nadaje wybitnym krajoznawcom godność Honorowego Członka Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.

3. Uchwały Konferencji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy wybranych delegatów.

4. Uchwały Konferencji podawane są do wiadomości Zarządu Głównego PTTK.

 

Rozdział IV

Organizacja i tryb pracy Komisji

 

§ 7

1. Komisja wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub wiceprzewodniczących i sekretarza.

2. Komisja ma prawo dokooptować w głosowaniu tajnym nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

3. Przy kooptacji nowych członków obowiązują przepisy jak przy wyborze Komisji, określone w zatwierdzonym przez Zarząd Główny PTTK Regulaminie Krajowej Konferencji Krajoznawców PTTK.

 

§ 8

Oprócz Krajowej Konferencji Krajoznawców PTTK Komisja współorganizuje Centralne Zloty Krajoznawców i forum instruktorów krajoznawstwa, które są formą działalności Komisji, oraz współuczestniczy w centralnych spotkaniach regionalnych pracowni krajoznawczych.

 

§ 9

1.Komisja może działać bezpośrednio lub przez powołane przez siebie podkomisje i zespoły. Członkami podkomisji i zespołów mogą być także osoby niebędące członkami komisji.

2. Podkomisje i zespoły działają w wewnętrznej strukturze Komisji i na zewnątrz mogą występować wyłącznie z jej upoważnienia.

 

§ 10

1. Zebrania Komisji, zwoływane są przez przewodniczącego lub osobę przez niego upoważnioną, w miarę potrzeb wynikających z zadań i specyfiki działania, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. O terminie i porządku obrad zebrania należy powiadamiać Zarząd Główny PTTK.

2. Prawo zwoływania zebrania Komisji przysługuje również Zarządowi Głównemu PTTK.

3. Komisja opracowuje ramowy plan pracy na kadencję i roczne plany pracy oraz składa Zarządowi Głównemu PTTK sprawozdania roczne i za całą kadencję.

4. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

5. Uchwały Komisji mogą zostać podjęte również w drodze głosowania z wykorzystaniem poczty elektronicznej na zasadach opisanych w § 11 niniejszego regulaminu.

6. Zebrania Komisji są protokołowane.

7. Dokumentacja działalności Komisji jest przechowywana w Biurze Zarządu Głównego PTTK, a następnie archiwizowana.

8. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro Zarządu Głównego PTTK.

 

§11

Komisja może stosować elektroniczną formę podejmowania uchwał, określając wymogi formalne takiego uzewnętrznienia woli oraz zakres spraw podlegających zatwierdzeniu w drodze głosowania elektronicznego w następujący sposób:

1. Głosowanie elektroniczne zarządzane jest przez przewodniczącego Komisji w sprawach, w których podjęcie decyzji jest uzasadnione bez konieczności odbywania posiedzenia w sposób tradycyjny, zgromadzone zaś dokumenty w sposób jednoznaczny umożliwiają podjęcie decyzji bez konieczności dodatkowych uzupełnień bądź objaśnień.

2. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem komunikacji internetowej z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub odpowiedniej aplikacji.

3. Przewodniczący określa czas głosowania i sposób oddania głosu (e-mail lub oddanie głosu za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji). Po zakończeniu głosowania sporządzany jest protokół z jego przebiegu, podjętym zaś uchwałom nadawana jest odpowiednia numeracja.

 

§ 12

1. Zarządowi Głównemu PTTK przysługuje prawo uchylenia uchwał Komisji, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, Statutem PTTK, niniejszym regulaminem lub interesami PTTK.

2. Zarządowi Głównemu PTTK przysługuje prawo zawieszania lub odwoływania Komisji, jeżeli jej działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, Statutem PTTK, niniejszym regulaminem. W przypadku odwołania Komisji Zarząd Główny PTTK zwołuje w czasie trzech miesięcy od daty odwołania Krajową Konferencję Krajoznawców PTTK w celu wyboru nowej Komisji.

3. Zarządowi Głównemu PTTK przysługuje prawo zawieszania lub odwoływania członka Komisji, jeżeli jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, Statutem PTTK, niniejszym regulaminem lub interesami PTTK.

4. Na wniosek Komisji lub swój własny, członek Komisji może być odwołany przez Zarząd Główny PTTK z powodu długotrwałej choroby albo niepodjęcia lub zaprzestania działalności.

 

§ 13

1. Komisja działa wykorzystując środki finansowe przyznane jej w ramach budżetu Zarządu Głównego PTTK.

2. Komisja może korzystać ze środków przyznanych na zadania zlecone.

 

§ 14

Komisja używa pieczęci firmowej podłużnej z napisem „Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,Zarząd Główny PTTK, Komisja Krajoznawcza” oraz danymi teleadresowymi.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 15

1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK. Sprawy sporne rozstrzyga Prezydium Zarządu Głównego PTTK.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu PTTK i Regulaminu Zarządu Głównego PTTK.

 

§ 16

Regulamin niniejszy, zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 78/XIX/2018 z dnia 8 września2018 roku, obowiązuje od dnia uchwalenia.

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram