XVII Walny Zjazd PTTK

Wyjaśnienia, pytania, odpowiedzi

Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

Art. 52 Statutu PTTK
Do kompetencji zjazdu oddziału należy:

  1. udzielanie na wniosek komisji rewizyjnej oddziału, bezwzględną większością głosów absolutorium poszczególnym członkom zarządu oddziału, pełniącym te funkcje w upływającej kadencji. Nie udzielenie absolutorium wyłącza kandydowanie do władz w najbliższej kadencji,

Uwaga:
Na wniosek uczestników zjazdu oddziału, nad wnioskiem o udzielenie absolutorium, może być zarządzone głosowanie tajne, powinno to być zawarte w regulaminie obrad zjazdu.
Definicja
Większość bezwzględna - gdy podczas głosowania liczba głosów za wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się (aby wniosek został przyjęty, ilość osób popierających go musi stanowić co najmniej najmniejszą liczbę całkowitą większą od połowy głosujących).

 

W. Koprowski
Tel. (022) 826 22 51 wew. 218