XIX Walny Zjazd PTTK

Materiały do pobrania

Kampania sprawozdawczo-wyborcza przed XIX Walnym Zjazdem PTTK

 1. Uchwała nr 213/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z 25 czerwca 2016 r. w sprawie zwołania XIX Walnego Zjazdu PTTK i przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej
 2. Uchwała nr 212/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z 25 czerwca 2016 roku w sprawie Ordynacji Wyborczej
 3. Uchwała nr 221/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z 10 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia składu zespołów przygotowujących XIX Walny Zjazd PTTK
 4. Uchwała nr 220/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z 10 września 2016 r. w sprawie terminu, miejsca obrad oraz rozdzielnika mandatów delegatów XIX Walnego Zjazdu PTTK
 5. Uchwała nr 208/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z 23 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania zmian Statutu PTTK
 6. Ordynacja Wyborcza
 7. Statut PTTK z 14.04.2012 r.
  1. Statut PTTK poświadczony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy (skan 4 MB)
  2. Odpis z rejestru KRS dla PTTK z dnia 15.07.2016 r.
 8. Formularze
  1. Zgłoszenie kandydata do Władz Naczelnych PTTK
  2. Zgłoszenie uchwały
  3. Zgłoszenie do dyskusji
 9. Uchwała nr 251/XVIII/2017 Zarządu Głównego PTTK z 28 stycznia 2017 r. w sprawie terminarza i miejsca regionalnych konferencji oddziałów PTTK
 10. Uchwała Nr 256/XVIII/2017 Zarządu Głównego PTTK z 10.03.2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 251/XVIII/2017 Zarządu Głównego PTTK z 28 stycznia 2017 r. w sprawie terminarza i miejsca regionalnych konferencji oddziałów PTTK - dotyczy opolskiego
 11. Uchwała nr 254/XVIII/2017 Zarządu Głównego PTTK z 28 stycznia 2017 r. w sprawie rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na regionalne konferencje oddziałów PTTK
 12. Wzory druków organizacyjnych, o których mowa w §13 Ordynacji Wyborczej dla potrzeb walnego zebrania koła lub klubu PTTK
  1. Protokół Komisji Mandatowej Zjazdu Koła lub Klubu PTTK
  2. Protokół Komisji Wyborczej Walnego Zebrania Koła lub Klubu PTTK
  3. Protokół Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania Koła lub Klubu PTTK
  4. Zgłoszenie kandydata do Władz Koła lub Klubu
  5. Zgłoszenie kandydata na delegata na Zjazd Oddziału PTTK
  6. Zaświadczenie wyboru delegata koła, klubu na Zjazd Oddziału PTTK
 13. Wzory druków organizacyjnych, o których mowa w §19 Ordynacji Wyborczej dla potrzeb zjazdu oddziału PTTK
  1. Regulamin obrad zjazdu oddziału PTTK
  2. Protokół Komisji Mandatowej Zjazdu Oddziału PTTK
  3. Protokół Komisji Wyborczej Zjazdu Oddziału PTTK
  4. Protokół Komisji Skrutacyjnej Zjazdu Oddziału PTTK
  5. Protokół Komisji Skrutacyjnej Zjazdu Oddziału PTTK z zebrania konstytuującego Zarządu Oddziału PTTK/Komisji Rewizyjnej Oddziału
  6. Zgłoszenie kandydata do Władz Oddziału PTTK
  7. Zgłoszenie kandydata na delegata na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK i na Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK – jednostki z osobowością prawną
  8. Zaświadczenie wyboru delegata na Regionalną Konferencje Oddziałów PTTK i na Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK
  9. Protokół Komisji Skrutacyjnej Zjazdu Oddziału PTTK w sprawie udzielenia absolutorium
  10. Wykaz wymaganej dokumentacji ze Zjazdu (§ 19 ust. 2 "Ordynacji Wyborczej" wprowadzonej Uchwałą ZG PTTK nr 212/XVIII/2016), którą należy przekazać dostarczanej do Biura ZG PTTK w Warszawie
  11. Wykaz wymaganej dokumentacji ze Zjazdu (§ 26 ust. 1 i § 19 ust. 2 "Ordynacji Wyborczej" wprowadzonej Uchwałą ZG PTTK nr 212/XVIII/2016), którą należy przekazać do organizatora Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK w województwie
 14. Wzory druków organizacyjnych, o których mowa w §29 Ordynacji Wyborczej dla potrzeb regionalnej konferencji oddziałów PTTK
  1. Regulamin Obrad Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK Województwa
  2. Porządek Obrad Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK Województwa
  3. Protokół Komisji Mandatowej Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK
  4. Protokół Komisji Wyborczej Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK
  5. Protokół Komisji Skrutacyjnej Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK
  6. Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów uzupełniających Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK
  7. Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów uzupełniających dodatkowych Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK
  8. Zgłoszenie kandydata na delegata na Walny Zjazd PTTK
  9. Zaświadczenie wyboru delegata na Walny Zjazd PTTK
 15. Wzory druków organizacyjnych, o których mowa w §22 Ordynacji Wyborczej dla potrzeb zgromadzenia przedstawicieli oddziałów PTTK
  1. Protokół Komisji Mandatowej Zgromadzenia Przedstawicieli Oddziałów PTTK
  2. Protokół Komisji Wyborczej Zgromadzenia Przedstawicieli Oddziałów PTTK
  3. Protokół Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia Przedstawicieli Oddziałów PTTK
 16. Wzory druków organizacyjnych dla potrzeb zgromadzenia przedstawicieli oddziałów PTTK
  1. Informacje o władzach koła/klubu/oddziału/jednostki regionalnej
  2. Zgłoszenie kandydata do władz jednostki regionalnej PTTK z osobowością prawną
 17. Uchwała nr 350/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 29 września 2012 r. w sprawie "Systemu wyróżnień członków i jednostek organizacyjnych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego"
 18. Uchwała nr 211/XVIII/2016 r. Zarządu Głównego PTTK z 25 czerwca 2016 r. w sprawie kryteriów jakie winny być spełnione przy kierowaniu wniosków o nadanie przez XVIII Walny Zjazd PTTK godności Członka Honorowego PTTK
 19. Uchwała nr 10/VII/2012 Głównego Sadu Koleżeńskiego PTTK z 9 grudnia 2012 r. (interpretacyjna) w sprawie: interpretacji $3 ust. 1 i $6 ust. 2 Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik do Uchwały 338/XVII.2012 Zarządu Głównego z dnia 30 czerwca 2012 r.
 20. Uchwała nr 10/XVI/2008 Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK z dnia 4 października 2008 r. (interpretacyjna) w sprawie: interpretacji art. 13 ust. 4 Statutu PTTK