XIX Walny Zjazd PTTK


Drogie Koleżanki!
Drodzy Koledzy!

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej oraz zwołania XIX Walnego Zjazdu PTTK.

Postanowiono, że XIX Walny Zjazd PTTK będzie obradował w dniach 15-16 września 2017 roku w Warszawie.

Tym samym rozpoczęta została kampania sprawozdawczo-wyborcza w całym Towarzystwie. Zgodnie z podjętą uchwałą przed nami do wykonania szereg czynności związanych z zebraniami kół i klubów, zjazdami oddziałów, regionalnymi konferencjami oddziałów poprzedzającymi Walny Zjazd Towarzystwa. Na stronie są dokumenty, które stanowią podstawę do podejmowania decyzji w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej na wszystkich poziomach organizacyjnych Towarzystwa i wzory niezbędnych formularzy pomocnych w przygotowaniu właściwej dokumentacji jej towarzyszącej. Dokumenty te, jak i inne, które zostaną uchwalone przez Zarząd Główny PTTK, dotyczące Zjazdu będą zamieszczone również na stronie internetowej.

Prosimy o zapoznanie się z materiałami, przygotowanie i podjęcie, zgodnie ze swoimi kompetencjami, działań organizacyjnych niezbędnych do dobrego przeprowadzenia kampanii w Waszych jednostkach. Prosimy o dochowanie szczególnej staranności przy podejmowaniu odpowiednich uchwał i decyzji organizacyjnych.

Zgodnie z terminarzem przyjętym w uchwale ZG PTTK z 25 czerwca 2016 r., by możliwe było podjęcie przez Zarząd Główny PTTK niezbędnych decyzji w sprawie, między innymi, rozdzielnika mandatów na regionalne konferencje oddziałów bardzo ważne będzie przestrzeganie terminów dostarczania odpowiednich dokumentów, w tym sprawozdań TK-O (termin nadsyłania do 10 stycznia 2017 roku), apelujemy o potraktowanie tych kwestii ze szczególną uwagą i należną powagą.

Adres: PTTK, 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11

tel. centrali 22 826 22 51, fax 22 826 25 05,

strona: www.pttk.pl; e-mail: poczta (at) pttk.pl

Przesyłane materiały dotyczą spraw organizacyjno-prawnych związanych z kampanią sprawozdawczo-wyborczą, w dalszym toku jej trwania pojawią się zapewne projekty dokumentów programowych i statutowych przedstawianych do dyskusji, niezależnie od tego zachęcamy do podejmowania trudu oceny dokonań Towarzystwa na każdym poziomie organizacyjnym, które dzieją się z Waszym udziałem, kreślenia planów na najbliższe lata, wybiegając przy tym również poza dalsze ramy czasowe. Prezentowane opinie i propozycje będą pomocne przy tworzeniu projektów dokumentów przedstawianych do dalszej debaty i decyzji Zjazdu. Serdecznie zapraszamy do udziału w przygotowaniu tego najważniejszego w działalności każdego stowarzyszenia wydarzenia również w tym zakresie.

Powołane zostały składy zespołów przygotowujących XIX Walny Zjazd - Uchwała nr 208/XVIII/2016 Zarządu Głównego

W przypadku potrzeby zasięgnięcia dodatkowych informacji bądź objaśnień w sprawach organizacyjno-prawnych związanych z przebiegiem kampanii prosimy o kontaktowanie się z kol. Natalią Wojtyrą - tel. 22 826 22 51 w. 218, e-mail: natalia.wojtyra (at) pttk.pl.

Z turystycznymi pozdrowieniami

Prezes Zarządu Głównego PTTK Roman Bargieł

Wiceprezes Zarządu Głównego PTTK Henryk Miłoszewski