Nadzwyczajny Walny Zjazd PTTK

Materiały do pobrania

 • Materiały dla delegatów
 • Pismo przewodnie 12.02.2018
 • Projekt zmian w statucie 5.03.2018
 • Uchwała nr 23/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 9 grudnia 2017 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTTK i przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej
 • Ordynacja Wyborcza
 • Statut PTTK z 14.04.2012 r.
  1. Statut PTTK poświadczony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy (skan 4 MB)
  2. Odpis z rejestru KRS dla PTTK z dnia 12.01.2018 r.
 • Formularze
  1. Zgłoszenie do dyskusji
 • Wzory druków organizacyjnych, o których mowa w §13 Ordynacji Wyborczej dla potrzeb walnego zebrania koła lub klubu PTTK
  1. Protokół Komisji Mandatowej Zjazdu Koła lub Klubu PTTK
  2. Protokół Komisji Wyborczej Walnego Zebrania Koła lub Klubu PTTK
  3. Protokół Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania Koła lub Klubu PTTK
  4. Zgłoszenie kandydata do Władz Koła lub Klubu
  5. Zgłoszenie kandydata na delegata na Zjazd Oddziału PTTK
  6. Zaświadczenie wyboru delegata koła, klubu na Zjazd Oddziału PTTK
 • Wzory druków organizacyjnych, o których mowa w §19 Ordynacji Wyborczej dla potrzeb zjazdu oddziału PTTK
  1. Regulamin obrad zjazdu oddziału PTTK
  2. Protokół Komisji Mandatowej Zjazdu Oddziału PTTK
  3. Protokół Komisji Wyborczej Zjazdu Oddziału PTTK
  4. Protokół Komisji Skrutacyjnej Zjazdu Oddziału PTTK
  5. Protokół Komisji Skrutacyjnej Zjazdu Oddziału PTTK z zebrania konstytuującego Zarządu Oddziału PTTK/Komisji Rewizyjnej Oddziału
  6. Zgłoszenie kandydata do Władz Oddziału PTTK
  7. Zgłoszenie kandydata na delegata na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK i na Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK – jednostki z osobowością prawną
  8. Zaświadczenie wyboru delegata na Regionalną Konferencje Oddziałów PTTK i na Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK
  9. Protokół Komisji Skrutacyjnej Zjazdu Oddziału PTTK w sprawie udzielenia absolutorium
  10. Wykaz wymaganej dokumentacji ze Zjazdu (§ 19 ust. 2 "Ordynacji Wyborczej" wprowadzonej Uchwałą ZG PTTK nr 212/XVIII/2016), którą należy przekazać dostarczanej do Biura ZG PTTK w Warszawie
  11. Wykaz wymaganej dokumentacji ze Zjazdu (§ 26 ust. 1 i § 19 ust. 2 "Ordynacji Wyborczej" wprowadzonej Uchwałą ZG PTTK nr 212/XVIII/2016), którą należy przekazać do organizatora Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK w województwie
 • Wzory druków organizacyjnych, o których mowa w §29 Ordynacji Wyborczej dla potrzeb regionalnej konferencji oddziałów PTTK
  1. Regulamin Obrad Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK Województwa
  2. Porządek Obrad Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK Województwa
  3. Protokół Komisji Mandatowej Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK
  4. Protokół Komisji Wyborczej Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK
  5. Protokół Komisji Skrutacyjnej Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK
  6. Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów uzupełniających Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK
  7. Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów uzupełniających dodatkowych Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK
  8. Zgłoszenie kandydata na delegata na Walny Zjazd PTTK
  9. Zaświadczenie wyboru delegata na Walny Zjazd PTTK
 • Wzory druków organizacyjnych, o których mowa w §22 Ordynacji Wyborczej dla potrzeb zgromadzenia przedstawicieli oddziałów PTTK
  1. Protokół Komisji Mandatowej Zgromadzenia Przedstawicieli Oddziałów PTTK
  2. Protokół Komisji Wyborczej Zgromadzenia Przedstawicieli Oddziałów PTTK
  3. Protokół Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia Przedstawicieli Oddziałów PTTK
 • Wzory druków organizacyjnych dla potrzeb zgromadzenia przedstawicieli oddziałów PTTK
  1. Informacje o władzach koła/klubu/oddziału/jednostki regionalnej
  2. Zgłoszenie kandydata do władz jednostki regionalnej PTTK z osobowością prawną
 • Uchwała nr 10/VII/2012 Głównego Sadu Koleżeńskiego PTTK z 9 grudnia 2012 r. (interpretacyjna) w sprawie: interpretacji $3 ust. 1 i $6 ust. 2 Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik do Uchwały 338/XVII.2012 Zarządu Głównego z dnia 30 czerwca 2012 r.
 • Uchwała nr 10/XVI/2008 Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK z dnia 4 października 2008 r. (interpretacyjna) w sprawie: interpretacji art. 13 ust. 4 Statutu PTTK


 • Program Adobe Acrobat Reader DC