Natura 2000 a turystyka

Utworzenia obszaru Natura 2000 to przede wszystkim ogromna, bezpłatna promocja regionu. Największe znaczenie może mieć dla rozwoju turystyki. Status obszaru Natura 2000 jest gwarancją dobrego stanu środowiska przyrodniczego, a więc zachęca do wyboru takiego terenu na miejsce odpoczynku. Powinien także przyciągać osoby szukające ciekawych zjawisk przyrodniczych, cennych gatunków flory i fauny, a więc być podstawą rozwoju tzw. turystyki kwalifikowanej. Zarówno młodzież szkolna, jaki i studenci mogą odbywać na takich terenach ćwiczenia, szkolenia czy praktyki zawodowe. Teren taki może być również obiektem doświadczalnym dla naukowców. Napływ turystów szukających ciekawych ofert z zakresu agroturystyki (szczególnie propagowana forma turystyki na obszarach Natura 2000) czy zainteresowanych przyrodą hobbystów, powinien być motorem rozwoju infrastruktury turystycznej regionu. Wzrasta zapotrzebowanie na miejsca noclegowe, punkty masowego i indywidualnego żywienia, transport publiczny.
Konieczne też jest tworzenie punktów informacyjnych, ścieżek dydaktycznych i rozwinięcie działalności wydawniczej. Zbyt znajdują produkty rękodzielnicze, pamiątki różnego typu, a więc regionalne rzeźby, hafty, garncarstwo, przedmioty codziennego użytku itp. Zachowanie tradycyjnych sposobów wytwarzania wyrobów czy też nazwy powiązanej z ich historycznym pochodzeniem może stanowić ważny filar rozwoju regionalnego i być powodem do dumy – zarówno lokalnych społeczności, jak i na forum UE. Wszystkie te działania wiążą się z tworzeniem nowych miejsc pracy, a więc zmniejszają bezrobocie, powodują wzrost dochodów i wzrost stopy życiowej mieszkańców.
Stworzona infrastruktura będzie zaś wykorzystywana przez mieszkańców przez cały rok, co wpłynie na poprawę warunków ich życia. Wzrasta też popyt na usługi remontowe. Generowane jest ogólne ożywienie gospodarcze w regionie. Musi być ono jednak kontrolowane z punktu widzenia wymogów ochronnych występujących tam siedlisk i gatunków.
Utworzenie obszaru Natura 2000 oraz nadanie mu europejskiej rangi wśród obszarów chronionych daje podstawy (a w pewnym sensie uprzywilejowaną pozycję) do ubiegania się o dodatkowe fundusze. Dotyczy to zarówno programów rolnośrodowiskowych, jak i innych, przeznaczonych na ochronę środowiska, rozwój obszarów wiejskich, edukacyjnych itp. Bardzo istotnym elementem, choć zwykle niedocenianym, jest także możliwość korzystania na co dzień z dobrze zachowanego środowiska i niezniszczonej przyrody.

________________________
Fotografie: Jarosław Borejszo