RODZAJE SIEDLISK PRZYRODNICZYCH WYMAGAJĄCE OCHRONY
W FORMIE WYZNACZENIA OBSZARÓW

 
1. SIEDLISKA PRZYBRZEŻNE I SŁONAWY
11. Obszary otwartego morza i obszary pływowe
1110 - Piaszczyste brzegi mórz znajdujące się stale pod wodą
1120 - * Podmorskie łąki posidonii (Posidonion oceanicae)
1130 - Ujścia rzek (estuaria)
1140 - Muliste i piaszczyste mielizny odsłaniane w czasie odpływu
1150 - * Przybrzeżne laguny
1160 - Duże płytkie zatoki
1170 - Rafy
1180 - Podmorskie struktury powstałe w wyniku działania ulatniających się gazów
12. Morskie klify oraz żwirowe i kamieniste plaże
1210 - Jednoroczna roślinność przy linii przyboju
1220 - Wieloletnia roślinność kamienistych brzegów
1230 - Pokryte roślinnością morskie klify wybrzeży Atlantyku i Morza Bałtyckiego
1240 - Pokryte roślinnością morskie klify Morza Śródziemnego z endemicznym Limonium spp.
1250 - Pokryte roślinnością morskie klify wybrzeża makaronezyjskiego z endemiczną florą
13. Atlantyckie i kontynentalne słone bagna i słone łąki
1310 - Solirodek Salicornia i inne jednoroczne rośliny kolonizujące muł i piasek 1320 - Szuwary ze Spartina (Spartinion maritimae)
1330 - Atlantyckie słone łąki (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
1340 - * Śródlądowe słone łąki
14. Śródziemnomorskie i ciepłe atlantyckie słone bagna i słone łąki /o.k./
1410 - Śródziemnomorskie słone łąki (Juncetalia maritimi)
1420 - Śródziemnomorskie i ciepłe atlantyckie halofilne zarośla (Sarcocornetea fruticosi)
1430 - Halo-nitrofilne zarośla (Pegano-Salsoletea)
15. Słone i gipsowe stepy kontynentalne
1510 - * Śródziemnomorskie słone stepy (Limonietalia)
1520 - * Iberyjska roślinność na podłożach gipsowych (Gypsophiletalia)
1530 - * Pannońskie solniska (słone stepy i słone bagna)
16. Archipelagi, obszary przybrzeżne i wypiętrzone partie wybrzeży północnego Bałtyku
1610 - Bałtyckie wyspy typu eskerów z piaszczystymi, skalistymi i żwirowymi plażami i ich roślinnością
1620 - Wyspy i wysepki północnego Bałtyku
1630 - * Przybrzeżne łąki północnego Bałtyku
1640 - Piaszczyste plaże północnego Bałtyku z wieloletnią roślinnością
1650 - Wąskie małe zatoki północnego Bałtyku
2. PRZYBRZEŻNE WYDMY PIASZCZYSTE I WYDMY ŚRÓDLĄDOWE
21. Piaszczyste wydmy wybrzeży Atlantyku, Morza Północnego i Morza Bałtyckiego
2110 - Inicjalne stadia nadmorskich wydm wędrujących (białych wydm)
2120 - Wędrujące wydmy z Ammophila arenaria ("białe wydmy")
2130 - * Nadmorskie ustabilizowane wydmy z roślinnością zielną ("szare wydmy")
2140 - * Ustabilizowane wydmy bezwapienne z Empetrum nigrum
2150 - * Atlantyckie ustabilizowane wydmy bezwapienne (Calluno-Ulicetea)
2160 - Wydmy z zaroślami rokitnika Hippophaë rhamnoides
2170 - Wydmy z zaroślami wierzby piaskowej Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)
2180 - Porośnięte lasem wydmy rejonu atlantyckiego, kontynentalnego i północnego
2090 - Wilgotne zagłębienia międzywydmowe
21A0 - Murawy typu machair na wydmach, użytkowane jako pastwiska (*priorytetowe tylko 
            w Irlandii)
22. Piaszczyste wydmy wybrzeży Morza Śródziemnego
2210 - Ustabilizowane wydmy z roślinnością Crucianellion maritimae
2220 - Wydmy z wilczomleczem Euphorbia terracina
2230 - Zbiorowiska murawowe na wydmach, Malcolmietalia
2240 - Zbiorowiska murawowe na wydmach, Brachypodietalia z jednorocznymi roślinami
2250 - * Nadmorskie wydmy z jałowcem Juniperus spp.
2260 - Twardolistne zarośla s na wydmach, Cisto-Lavenduletalia
2270 - * Lasy sosnowe na wydmach (z Pinus pinea lub/i Pinus pinaster)
23. Stare, bezwapienne wydmy śródlądowe
2310 - Wrzosowiska zwrzosem Calluna i janowcem Genista na suchych piaskach
2320 - Wrzosowiska z wrzosem i bażyną czarną Calluna i Empetrum nigrum na suchych piaskach
2330 - Śródlądowe wydmy z otwartymi murawami ze szczotlichą Corynephorus i mietlicą Agrostis
2340 - * Pannońskie wydmy śródlądowe
3. SIEDLISKA SŁODKOWODNE
31. Wody stojące
3110 - Wody oligotroficzne, zawierające niewiele składników mineralnych (Littorelletalia uniflorae), na 
            piaszczystych równinach
3120 - Wody oligotroficzne z poryblinem Isoetes spp., zawierające niewieleskładników mineralnych, 
           występujące zazwyczaj na piaszczystych glebach w zachodniej części rejonu 
           śródziemnomorskiego
3130 - Wody stojące, oligotroficzne do mezotroficznych, z roślinnością Littorelletea uniflorae i/lub 
            Isoëto-Nanojuncetea
3140 - Twarde oligo-mezotroficzne wody z z podwodnymi łąkami ramienic Chara spp.
3150 - Naturalne jeziora eutroficzne z roślinnością Magnopotamion lub Hydrocharition
3160 - Naturalne dystroficzne jeziora i stawy
3170 - * Śródziemnomorskie okresowe zbiorniki wodne
3180 - * Suche jeziora (jeziora okresowe, występujące głównie w Irlandii)
32. Wody bieżące odcinki cieków wodnych o naturalnej i semi-naturalnej dynamice (małe, średnie 
       i główne koryta), w których jakość wody nie wykazuje istotnego pogorszenia
3210 - Naturalne rzeki Fennoskandii
3220 - Potoki górskie i roślinność zielna wzdłuż ich brzegów
3230 - Potoki górskie z zaroślami z wrześnią Myricaria germanica
3240 - Potoki górskie z zaroślami z wierzbą siwą Salix elaeagnos
3250 - Stałe rzeki rejonu śródziemnomorskiego, z siwcem żółtym Glaucium flavum
3260 - Rzeki nizinne i podgórskie z roślinnością Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion
3270 - Rzeki o mulistych brzegach z roślinnością Chenopodium rubri p.p. Bidention p.p.
3280 - Stałe rzeki rejonu śródziemnomorskiego z roślinnością Paspalo-Agrostidion i wiszącymi za 
           zaroślami wierzbowo-topolowymi
3290 - Okresowe rzeki rejonu śródziemnomorskiego z roślinnością Paspalo-Agrostidion
4. WRZOSOWISKA I ZAROŚLA STREFY UMIARKOWANEJ
4010 - Północnoatlantyckie wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym Erica tetralix
4020 - * Atlantyckie wilgotne wrzosowiska z Erica ciliaris i Erica tetralix
4030 - Europejskie suche wrzosowiska
4040 - * Suche wrzosowiska wybrzeża Atlantyku, z Erica vagans
4050 - * Makaronezyjskie wrzosowiska endemiczne
4060 - Wysokogórskie i borealne wrzosowiska
4070 - * Zarośla z sosną kosą Pinus mugo i różanecznikiem Rhododendron hirsutum 
           (Mugo-Rhododendretum hirsuti)
4080 - Subarktyczne zarośla wierzbowe Salix spp.
4090 - Endemiczne górskie wrzosowiska rejonu śródziemnomorskiego z janowcem ciernistym
5. TWARDOLISTNE ZAROŚLA (MATORRAL)
51. Zarośla submedyterrańskie i strefy umiarkowanej
5110 - Trwałe kserotermofilne formacje z bukszpanem zwyczajnym Buxus sempervirens na skalistych 
            stokach (Berberidion p.p.)
5120 - Górskie formacje ze szczodrzeńcem Cytisus purgans
5130 - Formacje z jałowcem Juniperus communis na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach
5140 - * Formacje z Cistus palhinhae na nadmorskich wilgotnych wrzosowiskach
52. Śródziemnomorskie drzewiaste zarośla typu matorral
5210 - Drzewiasty matorral z jałowcem Juniperus spp.
5220 - * Drzewiasty matorral z Zyziphus
5230 - * Drzewiasty matorral z Laurus nobilis
53. Ciepłe śródziemnomorskie i pół-stepowe zarośla
5310 - Zarośla z Laurus nobilis
5320 - Niskie zarośla z wilczomleczem Euphorbia przy klifach
5330 - Ciepłe medyterrańskie i pół-pustynne zarośla
54. Frygany
5410 - Zachodnio-śródziemnomorskie frygany pokrywające szczytowe partie klifów 
           (Astragalo-Plantaginetum subulatae)
5420 - Niskie olczaste zarośla Sarcopoterium spinosum
5430 - Endemiczne frygany Euphorbio-Verbascion
6. NATURALNE I PÓŁNATURALNE FORMACJE TRAWIASTE
61. Naturalne murawy
6110 - * Naskalne, nawapienne lub bazofilne murawy Alysso-Sedion albi
6120 - * Suche napiaskowe murawy na wapiennym podłożu
6130 - Kalaminowe murawy Violetalia calaminariae
6140 - Pirenejskie murawy z kostrzewą Festuca eskia, na podłożu krzemianowym
6150 - Wysokogórskie i borealne murawy na podłożu krzemianowym
6160 - Iberyjskie górskie murawy z kostrzewą Festuca indigesta
6170 - Wysokogórskie murawy nawapienne
6180 - Makaronezyjskie mezofilne murawy
62. Półnaturalne suche murawy i i facje zaroślowe
6210 - Półnaturalne suche murawy i facje zaroślowe na podłożu wapiennym (Festuco-Brometalia)
           (*priorytetowe są te z nich, które obejmuja ważne stanowiska storczyków)
6220 - * Pseudostepy z trawami i roślinami jednorocznymi Thero-Brachypodietea
6230 - * Murawy bliźniczkowe, o bogatym składzie gatunkowym, górskie i na terenach podgórskich 
            w Europie kontynentalnej
6240 - * Subpannońskie murawy o charakterze stepowym
6250 - * Pannońskie murawy o charakterze stepowym na podłożu lessowym
6260 - * Pannońskie stepy na podłożu piaszczystym
6270 - * Nizinne, bogate florystycznie, murawy, suche do mezofilnych
6280 - * Skandynawskie alvary i prekambryjskie wychodnie skał wapiennych
63. Spasane lasy twardolistne (dehesas)
6310 - Dehesas z wieczniezielonymi dębami Quercus spp.
64. Półnaturalne wilgotne łąki ziołoroślowe
6410 - Łąki trzęślicowe Molinia na wapiennych, torfowych lub ilasto-gliniastych glebach 
           (Molinion caeruleae)
6420 - Śródziemnomorskie wilgotne łąki ziołoroślowe Molinio-Holoschoenion
6430 - Hydrofilne zbiorowiska ziołoroślowe, nadrzeczne i okrajkowe, na obszarach równinnych, 
           górskich i wysokogórskich
6440 - Aluwialne łąki selernicowe w dolinach rzecznych (Cnidion dubii)
6450 - Borealne łąki aluwialne
65. Mezofilne formacje trawiaste
6510 - Nizinne łąki kośne (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
6520 - Górskie łąki kośne
6530 - * Łąki Fennoskandii, częściowo porośniete lasem
7. TORFOWISKA WYSOKIE, PRZEJŚCIOWE I NISKIE ORAZ INNE TERENY PODMOKŁE
71. Kwaśne torfowiska z mchem torfowcem Sphagnum
7110 - * Aktywne torfowiska wysokie
7120 - Zdegradowane torfowiska wysokie, nadal zdolne do naturalnej regeneracji
7130 - Torfowiska pokrywowe (*priorytetowe jeśli aktywne)
7140 - Torfowiska przejściowe i trzęsawiska
7150 - Zagłębienia na podłożach torfowych (Rhynchosporion)
7160 - Bogate w składniki mineralne źródła i źródliska Fennoskandii
72. Nawapienne torfowiska niskie i inne tereny podmokłe
7210 - * Nawapienne torfowiska z kłocią wiechowatą Cladium mariscus i gatunkami ze związku 
           Caricion devallianae
7220 - * Petryfikujące źródła z utworami tufowymi (Cratoneurion)
7230 - Torfowiska alkaliczne
7240 - * Wysokogórskie pionierskie formacje Caricion bicoloris-atrofuscae
73. Borealne tereny bagienne
7310 - * Tereny bagienne typu aapa
7320 - * Tereny bagienne typu palsa
8. SIEDLISKA SKALNE I JASKINIE
81. Piargi
8110 - Piargi krzemianowe od pietra regli do piętra śnieżnego (Androsacetalia alpinae i Galeopsietalia 
            ladani)
8120 - Górskie i wysokogórskie piargi wapienne (Thlaspietea rotundifolii)
8130 - Zachodniośródziemnomorskie i termofilne piargi
8140 - Wschodniośródziemnomorskie piargi
8150 - Środkowoeuropejskie wyżynne rumowiska krzemianowe
8160 - * Środkowoeuropejskie wyżynne i górskie rumowiska wapienne
82. Skaliste stoki z chazmofityczną roślinnością (roślinnością szczelin skalnych)
8210 - Wapienne ściany skalne z chazmofityczną roślinnością
8220 - Krzemianowe ściany skalne z chazmofityczną roślinnością
8230 - Skały krzemianowe z pionierską roślinnością Sedo-Scleranthion lub Sedo albi-Veronicion 
           dillenii
8240 - * Wapienne "bruki"
83. Inne skalne siedliska
8310 - Jaskinie nie udostepnione do penetracji
8320 - Pola lawy i inne produkty niedawnej działalności wulkanicznej
8330 - Podwodne lub częściowo zalane wodą jaskinie morskie
8340 - Stałe lodowce
9. LASY
Naturalna i półnaturalna roślinność leśna, obejmująca rodzime gatunki, tworząca wysokopienny las z typowym podszytem i spełniająca nastepujace kryteria: rzadka, szczątkowa i/lub obejmujaca stanowiska roślin będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty
90. LasyEuropy Północnej
9010 - * Zachodnia Tajga
9020 - * Hemiborealne naturalne starodrzewia liściaste (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus or Ulmus), 
            bogate w epifity
9030 - * Wczesne stadia sukcesyjne lasów na wypiętrzonych partiach wybrzeży
9040 - Skandynawskie subalpejskie/subarktyczne lasy z brzozą Betula pubescens ssp. czerepanovii
9050 - Lasy świerkowe Fennoskandii, z bogatym runem
9060 - Lasy iglaste naglacjofluwialnych eskerach lub z nimi związane
9070 - Pastwiska Fennoskandii, częściowo zarośnięte lasem
9080 - Bagienne liściaste lasy Fennoskandii
91. Lasy strefy umiarkowanej Europy
9110 - Buczyny kwaśne Luzulo-Fagetum
9120 - Atlantyckie acidofilne buczyny z otrokrzewem Ilex i niekiedy także z cisem Taxus w podszycie 
           (Quercion robori-petraeae lub Ilici-Fagenion)
9130 - Żyzne buczyny Asperulo-Fagetum
9140 - Środkowoeuropejskie górskie lasy bukowe z jaworem Acer i szczawiem Rumex arifolius
9150 - Środkowoeuropejskie nawapienne buczyny Cephalanthero-Fagion
9160 - Subatlantyckie i środkowoeuropejskie lasy dębowe i dębowo-grabowe Carpinion betuli (grądy)
9170 - Lasy dębowo-grabowe Galio-Carpinetum (grądy)
9180 - * Lasy Tilia-Acerion na stokach, piargach i zboczach wąwozów
9190 - Stare acidofilne dąbrowy z Quercus robur na piaszczystych równinach
91A0 - Stare acidofilne dąbrowy (Quercus sessilis) z Ilex i Blechum na Wyspach Brytyjskich
91B0 - Termofilne lasy z jesionem Fraxinus angustifolia
91C0 - * Lasy kaledońskie
91D0 - * Lasy bagienne
91E0 - * Lasy nadrzeczne z olszą czarną Alnus glutinosa i jesionem wyniosłym Fraxinus excelsior 
            (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 - Nadrzeczne lasy mieszane z dębem Quercus robur, wiązami Ulmus laevis i Ulmus minor, 
            jesionem Fraxinus excelsior lub Fraxinus angustifolia, wystepujące wzdłuż dużych rzek
            (Ulmenion minoris)
91G0 - * Pannońskie lasy z Quercus petraea i Carpinus betulus
91H0 - * Pannońskie lasy z Quercus pubescens
91I0 - * Eurosyberyjskie dąbrowy stepowe
91J0 - * lasy cisowe Wysp Brytyjskich
92. Śródziemnomorskie lasy liściaste
9210 - * Apenińskie lasy bukowe z Taxus i Iles
9220 - * Apenińskie lasy bukowe z Abies alba i lasy bukowe z Abies nebrodensis
9230 - Galicyjsko-portugalskie lasy dębowe z Quercus robur i Quercus pyrenaica
9240 - Iberyjskie lasy dębowe z Quercus faginea i Quercus canariensis
9250 - Lasy z Quercus trojana
9260 - Lasy kasztanowe Castanea sativa
9270 - Greckie lasy bukowe z Abies borisii-regis
9280 - Lasy z Quercus frainetto
9290 - Lasy cyprysowe (Acero-Cupression)
92A0 - Lasy galeriowe z wierzbą Salix alba i topolą Populus alba
92B0 - Nadrzeczne formacje wzdłuż okresowych cieków rejonu śródziemnomorskiego 
            z rododendronem Rhododendron ponticum, wierzbą Salix i in.
92C0 - Lasy z Platanus orientalis i Liquidambar orientalis (ze związku Platanion orientalis)
92D0 - Południowe nadrzeczne lasy galeriowe i zarośla (Nerio-Tamaricetea i Securinegion tinctoriae)
93. Śródziemnomorskie lasy twardolistne
9310 - Egejskie lasy z Quercus brachyphylla
9320 - Lasy z Olea i Ceratonia
9330 - Lasy z Quercus suber
9340 - Lasy z Quercus ilex i Quercus rotundifolia
9350 - Lasy z Quercus macrolepis
9360 - * Makaronezyjskie lasy wawrzynolistne (Laurus, Ocotea)
9370 - * Gaje palmowe z Phoenix
9380 - Lasy z Ilex aquifolium
94. Górskie lasy szpilkowe strefy umiarkowanej
9410 - Kwaśne świerczyny górskie i wysokogórskie (Vaccineo-Piceetea)
9420 - Wysokogórskie lasy z modrzewiem Larix decidua i/lub limbą Pinus cembra
9430 - Górskie lasy sosnowe z Pinus uncinata (* priorytetowe jeżeli są na podłożach gipsowych lub 
            wapiennnych)
95. Lasy iglaste rejonu śródziemnomorskiego i Makaronezji
9510 - * Południowoapenińskie lasy jodłowe z Abies alba
9520 - Lasy z Abies pinsapo
9530 - * (Sub-) medyterrańskie lasy sosnowe z endemiczną czarną sosną
9540 - * Śródziemnomorskie lasy sosnowe z endemicznymi mezogenicznymi sosnami
9550 - Kanaryjskie endemiczne lasy sosnowe
9560 - * Endemiczne lasy z jałowcem Juniperus spp.
9570 - * Lasy z Tetraclinis articulata
9580 - * Śródziemnomorskie lasy cisowe z Taxus baccata

Objaśnienia:
1 Kod typu siedliska przyrodniczego podano, korzystając z poradnika pt. Podręcznik interpretacji siedlisk przyrodniczych wydanego przez Komisję Europejską w 2003 r.
* Siedlisko przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym.