PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długo¶ci s± najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Przyjaciel Naturalnego ¦rodowiska


I. Postanowienia ogólne

§ 1. "Odznaka Przyjaciela Naturalnego ¦rodowiska" zwana dalej w skrócie OPN¦ jest odznak± ustanowion± przez Polskie Towarystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Zarz±d Oddziału Kraków-Nowa Huta w celu poznania i zainteresowania społeczeństwa problematyk± ochrony ¶rodowiska.

§ 2. Odznakę przyznaje się za wykazanie się znajomo¶ci± zwiedzanych obiektów okre¶lonych zasadami punktacji niniejszego Regulaminu.

§ 3. Odznakę przyznaje Referat Weryfikacyjny OPN¦ przy Zarz±dzie Oddziału Kraków-Nowa Huta i Referaty Terenowe w zakresie swoich uprawnień.

§ 4. O przyznanie OPN¦ może ubiegac się każdy, kto ukończył 10 lat życia i wypełnił warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie.

§ 5. OPN¦ ustanowiona jest w II kategoriach:

 1. 1. popularna, 2. br±zowa, 3. srebrna, 4. złota
 2. honorowa

§ 6. OPN¦ może być zdobywana podczas wycieczek krajoznawczych i turystycznych, zorganizowanych, grupowych i indywidualnych, w każdej porze roku, w ramach akcji i imprez organizowanych przez PTTK, organizacje młodzieżowe, Zwi±zki Zawodowe i inne.

§ 7. OPN¦ może być zdobywana podczas wycieczek pieszych, kolarskich, krajoznawczych, narciarskich, autokarowych i innych. Wycieczki turystyki kwalifikowanej mog± także być zaliczane do warunków zdobycia odpowiednich turystycznych odznak PTTK (np. OTP, GOT, KOT, TOK...), zgodnie z ich regulaminami. Ksi±żeczki wycieczek tych odznak mog± być również podstaw± do przyznania OPN¦.

§ 8. Podstaw± do przyznania OPN¦ jest "Ksi±żeczka" OPN¦. Zwiedzane obiekty powinny być w niej szczegółowo opisane.

§ 9. Raz zwiedzony obiekt nie może być zaliczony powtórnie do norm na wyższy stopień odznaki.

§ 10. W wypadku uzyskania większej ilo¶ci punktów od wymaganej, nadwyżka nie będzie uwzględniana przy przyznawaniu odznaki wyższego stopnia.

§ 11. Ksi±żeczkę OPN¦ należy przedłożyć do weryfikacji tuż po uzyskaniu wymaganej ilo¶ci punktów do danego stopnia odznaki. Punkty na stopnie wyższe mog± byc zaliczane po zweryfikowaniu poprzedniego stopnia odznaki. Wyj±tek stanowi przypadek, gdy wymagana norma zostanie uzyskana w trakcie dłuższej wycieczki.

§ 12. Punktów uzyskanych w tym samym dniu nie wolno dzielić na dwa stopnie odznaki.

§ 13. OPN¦ może być zdobywana jedynie w kolejno¶ci stopni.

§ 14. W ci±gu jednego roku kalendarzowego może być przyznany tylko jeden stopień OPN¦.

§ 15. Potwierdzenia należy zbierać z trasy odbywanej wycieczki.

Do potwierdzenia upoważnieni s±:

 • przodownicy PTTK
 • przewodnicy
 • kierownicy wycieczek (wymagana piecz±tka instytucji organizuj±cej)
 • instucje państwowe, społeczne i prywatne na trasie wycieczki.

II. Warunki przyznawania odznaki

A. Popularna OPN¦

§ 16. Popularna OPN¦ jest przyznawana za uzyskanie w dowolnym okresie czasu co najmniej 75 pkt.

B. Br±zowa OPN¦

§ 17. Br±zowa OPN¦ jest przyznawana za uzyskanie co najmniej 150 pkt., w tym 25 pkt. za zwiedzenie wybranego parku narodowego.

§ 18. Br±zow± odznakę można zdobywać przez okres 12 miesięcy, pocz±wszy od daty pierwszej wycieczki.

C. Srebrna OPN¦

§ 19. Srebrna OPN¦ przyznawana jst za uzyskanie co najmniej 300 pkt., w tym 50 pkt. za zwiedzenie parków narodowych.

§ 20. Srebrn± odznakę można zdobywać przez okres 24 miesięcy, pocz±wszy od daty pierwszej wycieczki.

D. Złota OPN¦

§ 21. Złota OPN¦ jest przyznawana za uzyskanie co najmniej 500 pkt., w tym 75 pkt. za zwiedzenie parków narodowych.

§ 22. Złot± odznakę można zdobywać przez okres 36 miesięcy, pocz±wszy od daty pierwszej wycieczki.

E. Honorowa OPN¦

§ 23. Honorowa OPN¦ jest przyznawana według osobnego regulaminu.

III. Punktacja

§ 24. Przewiduje się następuj±c± punktację za zwiedzeniie obiektów:

 • Parki narodowe 25 pkt.
 • Parki krajobrazowe 5 pkt.
 • Rezerwaty przyrody 5 pkt.
 • Pomniki przyrody, skupiska pomników przyrody tego samego rodzaju 3 pkt.
 • Parki, aleja - pomniki przyrody 3 pkt.
 • Parki zabytkowe 2 pkt.
 • Parki wiejskie 1 pkt.
 • Muzea przyrodnicze 20 pkt.
 • Działy przyrodnicze w muzeach, ekspozycje przyrodnicze, ogrody zoologiczne, botaniczne 10 pkt.

§ 25. Nie przewiduje się odrębnego punktowania obiektów przyrodniczych znajduj±cych się na terenie parków narodowych.

§ 26. Suma punktów za zwiedzanie parków narodowych nie może przekroczyć jednej trzeciej normy na dany stopień odzanki.

IV. Postanowienia końcowe

§ 27. Przy załatwianiu przyznawania OPN¦ drog± korespondencyjn± należy doł±czyć znaczki pocztowe o warto¶ci przesyłki poleconej, jak przy nadaniu. Na kopercie należy umie¶cić dopisek OPN¦.

§ 28. Ubiegaj±cy się o odznakę i jej zdobywca obowi±zani s± do przestrzegania zasad ujętych w "Karcie Turysty".

§ 29. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Głównemu Referatowi Weryfikacyjnemu OPN¦ w Krakowie-Nowej Hucie.

§ 30. Regulamin OPN¦ zatwierdzony przez Zarz±d Wojewódzki PTTK w Krakowie.

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GO¦CINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTˇP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.