PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Regulamin
Odznaki Fotografii Krajoznawczej
Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego

reklama
reklama

Regulamin w formacie .pdf
Uchwala w formacie .pdf

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Odznaka Fotografii Krajoznawczej, zwana w skrócie OFK, jest ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w celu zachęcenia:
1. turystów do lepszego poznawania za pomocą fotografii, kraju ojczystego, jego krajobrazu i przyrody, zabytków sztuki, kultury, folkloru, współczesnego życia i dorobku we wszystkich dziedzinach;
2. fotografujących do rozwijania swojej wiedzy krajoznawczej i wykorzystywania jej w działalności fotograficznej, a tym samym do wzbogacania swoim dorobkiem dokumentalnym i artystycznym ogólnych osiągnięć społecznego ruchu krajoznawczego w Polsce;
3. działaczy ruchu fotograficznego i krajoznawczego do udziału w krzewieniu wiedzy o kraju za pomocą fotografii oraz upowszechnienia umiejętności fotografowania wśród turystów, do zaangażowania w dokumentowaniu pamiątek przeszłości i wszelkich dziedzin współczesności oraz w rejestrowaniu zachodzących w nich przemian.

§ 2

OFK jest wyróżnieniem i może być noszona jedynie przez osobę, która posiada potwierdzenie przyznania odznaki.

§ 3

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego sprawuje nadzór nad OFK za pośrednictwem Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK, która uchwaliła regulamin OFK i wzór Dzienniczka Odznaki Fotografii Krajoznawczej. Mianuje instruktorów fotografii PTTK i powołuje Główny Referat ds. Instruktorów i OFK. Zatwierdza ogniwa terenowe, uprawnione do przeprowadzania weryfikacji OFK i jej popularyzacji, oraz ustala kierunki działania w tym zakresie.

§ 4

Odznakę Fotografii Krajoznawczej w stopniu popularnym - (POFK) i brązowym - (BOFK), weryfikują Instruktorzy Fotografii Krajoznawczej.
Odznakę Fotografii Krajoznawczej w stopniu srebrnym – (SOFK), weryfikują Zespoły Instruktorów Fotografii Krajoznawczej
Odznakę Fotografii Krajoznawczej w stopniu złotym - (ZOFK) i dużym - (DOFK), weryfikuje Główny Referat Weryfikacyjny
Odznakę Fotografii Krajoznawczej w stopniu honorowym – (OFK HON) weryfikuje Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK

§ 5

O przyznanie OFK ubiegać się może każdy, kto spełnił warunki określone regulaminem OFK.

§ 6

OFK zdobywana jest w oparciu o system punktów zgodnie z tabelą, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Przyznaje się ją za aktywność:
1. w uprawianiu fotografii krajoznawczej,
2. w podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji fotograficznych i krajoznawczych
3. w pracach organizacyjnych ruchu fotograficznego i krajoznawczego

§ 7

OFK przyznawana jest w stopniach:
- popularnym – (POFK), wymagającym uzyskania 60 pkt.
- brązowym – (BOFK), wymagających uzyskania dalszych 100 pkt.
- srebrnym – (SOFK), wymagających uzyskania dalszych 500 pkt.
- złotym - (ZOFK), wymagających uzyskania dalszych 1000 pkt.
- dużym – (DOFK), wymagającym uzyskania dalszych 4000 pkt.
- honorowym – (OFK HON) – przyznawanym wg zasad określonych w § 15 niniejszego regulaminu
( skróty nazw stopni odznaki dotyczą tabeli punktacji).

§ 8

OFK w stopniu popularnym – (POFK), przeznaczona jest dla szerokich rzesz turystów zainteresowanych fotografią znajdujący się na początku swojej fotograficznej drogi. OFK w stopniu popularnym (POFK) weryfikują i przyznają instruktorzy fotografii PTTK, działający w tym zakresie samodzielnie.

§ 9

OFK w stopniu brązowym – (BOFK), przeznaczona jest dla fotografów średnio zaawansowanych. Wymagania, jakie powinien spełnić starający się o nią maja zainteresować go swoim regionem.
BOFK weryfikują i przyznają instruktorzy fotografii PTTK, działający w tym zakresie samodzielnie.

§ 10

OFK w stopniu srebrnym – (SOFK), przeznaczona jest dla zaawansowanych fotoamatorów. Starający się o nią powinien wykazać się podstawowymi umiejętnościami technicznymi i teoretycznymi w zakresie fotografii oraz doświadczeniem organizacyjnym i wiedzą krajoznawczą. Odznakę w stopniu srebrnym - (SOFK) weryfikują i przyznają zespoły instruktorów fotografii PTTK i Główny Referat.

§ 11

OFK w stopniu złotym – (ZOFK), przeznaczona jest dla fotografujących o dużych kwalifikacjach, posiadających znaczne doświadczenie krajoznawcze i organizacyjne. Weryfikowana jest i przyznawana wyłącznie przez Główny Referat. Odznaka ta może być powtarzana m. in. w celu uzyskania potrzebnej liczby punktów do OFK w stopniu dużym - (DOFK), ale w zakresach obowiązujących dla DOFK ( kol. 8 tabeli)

§ 12

OFK w stopniu dużym – (DOFK), przeznaczona jest dla wysoko kwalifikowanych fotografów krajoznawców posiadających znaczny dorobek w tej dziedzinie i wysokie kwalifikacje organizacyjne oraz krajoznawcze, uczestniczących w realizacji programu fotografii krajoznawczej.
OFK w stopniu dużym – (DOFK), przyznaje Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK na wniosek Głównego Referatu ds. Instruktorów i OFK. Wręczana jest uroczyście na forum Fotografów Krajoznawców lub na równorzędnych imprezach organizowanych przez KFK. Wielokrotne jej uzyskanie honorowane jest dodatkowo wg. oddzielnych kryteriów.

 

§ 13

OFK honorowa – (OFK HON), stanowi wysokie wyróżnienie za wybitne osiągnięcia na polu fotografii krajoznawczej lub za wybitną działalność w szeregach kadry fotograficznej. Przyznawana jest przez Forum Fotografów Krajoznawców na wniosek KFK ZG PTTK, opracowany wg odrębnych kryteriów, ustalonych przez KFK ZG PTTK. Wręczana jest uroczyście wyłącznie na Forum Fotografów Krajoznawców wraz z dyplomem.

§ 14

OFK powinna być zdobywana i przyznawana w kolejności stopni.

§ 15

Czynności, wydarzenia i osiągnięcia zaliczone do OFK stopnia niższego nie mogą być ponownie wpisane i zaliczone do OFK stopnia wyższego lub do kolejnych powtórzeń odznak w stopniach: złotym - (ZOFK) i dużym (DOFK).

§ 16

Uznana przy weryfikacji danego stopnia OFK nadwyżka punktów może być zaliczona przy następnej weryfikacji na poczet OFK stopnia wyższego, o ile nie jest to sprzeczne z tabelą punktacji tego stopnia.

§ 17

KFK ZG PTTK może odmówić przyznania OFK lub pozbawić osobę posiadająca OFK prawa jej posiadania – za naruszenie zasad koleżeństwa, za działanie na szkodę PTTK lub za działalność uznaną za niezgodną z zasadami obowiązującego prawa.

§ 18

Spełnienie warunków regulaminowych powinno być udokumentowane w Dzienniczku Odznaki Fotografii Krajoznawczej

§ 19

Dzienniczek OFK jest podstawowym dokumentem umożliwiającym przyznanie OFK danego stopnia w oparciu o przeprowadzoną weryfikację dokonanych w nim zapisów. Jeżeli nie ma dostępnych dzienniczków OFK, zapisy mogą być prowadzone w notesach lub zeszytach formatu A5.

§ 20

Dzienniczek OFK powinien stanowić kronikę wydarzeń i osiągnięć jego posiadacza w zakresie fotografii. Pożądane jest, więc, by obok zapisów niezbędnych w celu zgromadzenia wymaganej ilości punktów do uzyskania weryfikacji danego stopnia OFK, posiadacz dzienniczka notował w nim również wszystkie godne uwagi i zapamiętania wydarzenia, czynności oraz osiągnięcia z dziedziny fotografii nawet te, które nie polegają punktowaniu wg tabeli OFK.

§ 21

Zapisy w dzienniczku OFK powinny być dokonywane zgodnie z jego układem i tabelą punktacji, w kolejności zdarzeń i osiągnięć w formie jasnej, zwięzłej i jednoznacznej. Wzór rubryk dzienniczka stanowi załącznik nr 2.

§ 22

Poszczególne zapisy dokonań w dzienniczkach OFK, za które przysługują punkty do odznaki, powinny być potwierdzone przez Instruktora Fotografii PTTK, po przeprowadzeniu przez niego weryfikacji tych zapisów w oparciu o przedłożone mu dowody ich wiarygodności. W wyjątkowych przypadkach, gdy na danym terenie brak jest Instruktora Fotografii PTTK – prawidłowo wypełniony i udokumentowany dzienniczek OFK można przedłożyć wraz z dowodami wiarygodności naniesionych zapisów w najbliższym Zespole Instruktorów Fotografii PTTK. Gdy zaś i to jest niemożliwe, z uwagi na brak zespołu w danym regionie, można powyższe dokumenty przedłożyć lub przesłać do Głównego Referatu ds. Instruktorów i OFK

§ 23

Weryfikacja zapisów w dzienniczku OFK polega na badaniu ich zgodności ze stanem faktycznym, przedłożonymi dowodami i potwierdzeniami oraz na sprawdzeniu prawidłowości wyliczeń przysługujących punktów, w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązującą tabelę punktacji jak i na ewentualnej korekcie tych wyliczeń oraz zapisów.

§ 24

Potwierdzeniem przeprowadzonej weryfikacji i przyznania OFK danego stopnia jest odpowiedni wpis w „Protokole przyznania OFK”, dokonany przez Instruktora Fotografii PTTK przy OFK w stopniach: popularnym (POFK) i brązowym - (BOFK), przez Zespół Instruktorów Fotografii PTTK ( przy SOFK), lub przez Główny Referat ds. Instruktorów i OFK ( przy ZOFK i pozostałych stopniach. Wpis taki powinien zawierać podpisy instruktorów fotografii PTTK dokonujących weryfikacji oraz pieczęcie funkcyjne, właściwe dla danej jednostki weryfikującej.

§ 25

Do interpretacji postanowień niniejszego regulaminu, rozstrzygania o prawidłowości dokonanych zapisów i przeprowadzonych weryfikacji upoważniony jest Główny referat ds. Instruktorów i OFK.

§ 26

Główny Referat ds. Instruktorów OFK opracowuje i przedstawia Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK niezbędne zmiany regulaminu OFK.

§ 27

Dzienniczki, regulaminy i odznaki OFK są rozprowadzane przez biura oddziałów PTTK na zasadach ogólnie obowiązujących.

Regulamin niniejszy został przyjęty przez
KFK ZG PTTK dnia 13.10.2008 r.


II. Tabela punktacji do Odznaki Fotografii Krajoznawczej PTTK

Zakres I – uprawianie fotografii Krajoznawczej
Zakres II – podnoszenie wiedzy i kwalifikacji krajoznawczych i fotograficznych
Zakres III – działalność organizacyjna w zakresie fotografii krajoznawczej


Zakres

Pozycja


Treść zadania

Punktacja

POFK

BOFK

SOFK

ZOFK

DOFK

1

2

3

4

5

6

7

8

I

1

Każde zdjęcie wykorzystanie w kronice jednostki PTTK – w gablocie , gazecie ściennej itp.


1


1


-


-


-

I

2

Każde zdjęcie lub przezrocze przyjęte na wystawę lub     konkursie organizowanych przez lub przy współudziale PTTK, albo na imprezie zaakceptowanej przez KFK ZG PTTK
1. o charakterze lokalnym
2. o charakterze wojewódzkim
3. o charakterze ogólnopolskim
4. o charakterze centralnym lub wiodącym
5. za zdobycie nagród i wyróżnień plus 100 % punktów uzyskanych jak wyżej. ( cykle liczą się jak jedna praca)

 

 

2
-
-
-

 

 

2
3
-
-

 

 

-
3
4
-

 

 

-
-
4
5

 

 

-
-
4
5

I

3

Za zdjęcie krajoznawcze reprodukowane w:
1. prasie lokalnej
2. prasie centralnej, wydawnictwach i telewizji

 

-
-

 

-
-

 

10
20

 

10
20

 

10
20

I

4

Każde zdjęcie lub przezrocze przyjęte do archiwum PTTK:
1. oddziału
2. Regionalnej Pracowni Krajoznawczej
3. Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi

 

2
-
-

 

2
-
-

 

-
3
-

 

-
3
5

 

-
3
5

I

5

1. Za każdy zestaw, diaporamę lub prezentację która uzyskała akceptacje instruktora FK
2. Film video z komentarzem ustnym bez montażu, za każdą minutę (5 – 10 min) *
3. Film video, udźwiękowiony i montowany (do 15 minut) – za każdą minutę *
* wymaga opinii instruktora fotografii PTTK

 

-

-

-
 

 

-

-

-

 

20

3

-

 

20

3

5
 

 

20

-

5
 

I

6

Posiadanie własnego archiwum zdjęć krajoznawczych*, zawierającego:
1. minimum 50 zdjęć lub przezroczy
2. minimum 200 zdjęć lub przezroczy
3. minimum 800 zdjęć lub przezroczy dotyczących własnego regionu
4. minimum 2000 zdjęć lub przezroczy dotyczących różnych regionów Polski lub wybranych zagadnień krajoznawczych
5. minimum 5000 zdjęć lub przezroczy dotyczących różnych regionów Polski lub wybranych zagadnień krajoznawczych

* nośnikiem traktowanym równorzędnie może być
też taśma magnetowidowa, płyta CD/DVD i inne nośniki elektroniczne

 

10
-
-

 

-

-

 

-
25
-

 

-

-

 

-
-
100

 

-

-

 

-
-
-

 

350

-

 

-
-
-

 

350

1000

I

7

Indywidualne i grupowe wystawy tematyczne:

1. eksponowane w środowisku a liczącym minimum 15 zdjąć formatu 18 x 24 cm i zaopiniowane pozytywnie przez instruktora fotografii PTTK – za każde zdjęcie
2. eksponowane w miejscach publicznych i ogólnodostępnych a liczące minimum 25 prac formatu 24 x 30 i zaopiniowanie pozytywnie przez instruktora fotografii PTTK – za każde zdjęcie
3. zdjęcia na stronach internetowych – grupowe – za każde zdjęcie*
4. indywidualna strona internetowa – za każde zdjęcie*

* wymaga potwierdzenia przez instruktora Fotografii Krajoznawczej PTTK , max 20% na każdy stopień odznaki

 

 

-

 

-

 

-

 
-

 

 

2

 

-

 

2


-

 

 

2

 

3

 

2


-

 

 

-

 

3

 

 
2


10

 

 

-

 

-

 

2

 

10

I

8

Wyróżnienia specjalne za działalność i osiągnięcia na polu fotografii Krajoznawczej:
1. dyplom KFK ZG PTTK, ZPAF, itp.
2. Nagroda im. Fryderyka Kremsera
3. udział w wystawie zaproszonych twórców, zorganizowanej przez KFK ZG PTTK lub CFK
4. Inne nagrody stowarzyszeń i organizacji fotograficznych

 

-
-

-
--
-

-
-

 

-
-

-
-

 

100
200

100
100

 

100
200

100
100

II

1

Ukończenie kursu fotograficznego
1. stopnia podstawowego
2. wyższego stopnia


10
-


10
25


-
25


-
-


-
-

II

2

Przynależność do klubu lub sekcji fotograficznej PTTK w momencie weryfikacji odznaki

10

10

10

-

-

II

3

Uczestnictwo w imprezach programowych i szkoleniowych, organizowanych przez lub przy współudziale PTTK albo zaakceptowanych przez KFK ZG PTTK;
1. lokalnych, jak spotkania autorskie, projekcje, wykłady, pokazy, wystawy fotograficzne, plenery itp.- za każdy dzień
2. wojewódzkich – jak wyżej, za każdy dzień
3. ogólnopolskie - jak wyżej, za każdy dzień
4. centralnych lub wiodących organizowanych przez KFK ZG PTTK, lub na jej zlecenie, za każdy dzień

 

2

-
-

-

 

2

-
-

-

 

-

3
4

-

 

-

3
4

10

 

-

-
-

10

II

4

Posiadane kwalifikacje krajoznawcze i turystyczne (w momencie weryfikacji odznaki) 
1. Przodownika, Instruktora
2. Przewodnika PTTK .

 

 
-
-

 

-
-
 

 

10
-

 

-
20

 

 
-
-

III

1

Pełnienie funkcji organizacyjnej (np. członka prezydium)
1. w klubie fotograficznym, zespole, sekcji, kole i.t.p. – za każdą kadencję
2. w zespole Instruktorów Fotografii PTTK - za każdą kadencję
3. w Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK - za każdą kadencję

-

-
-

25

-
-

25

-
-

25

50
100

25

50
100

III

2

Za udział w organizacji imprez szkoleniowych i programowych, organizowanych przez lub przy współudziale PTTK albo zaakceptowanych przez KFK ZG PTTK:
1. prelekcji, pokazów przezroczy, spotkań autorskich, wykładów itp.
2. kursów, seminariów, plenerów, itp.
3. kursów, seminariów, plenerów i innych imprez dla centralnego aktywu KFK ZG PTTK.
4. za pełnienie funkcji kierowniczej w zespole organizacyjnym imprezy, dolicza się 100 % punktów przyznanych jak wyżej.5

-
-

5

20
-

5

20
-

5

20
50

-

-
50

III

3

Za udział w organizacji wystaw lub konkursów fotograficznych i zestawów przezroczy organizowanych przez lub przy współudziale PTTK, albo na zlecenie KFK ZG PTTK:
1. środowiskowych ( szkoła, zakład, uczelnia, klub)
2. lokalnych ( miasto, gmina)
3. wojewódzkich i międzywojewódzkich
4. ogólnopolskich*
5. centralnych pod patronatem KFK ZG PTTK*
*wymagane jest potwierdzenie przez KFK ZG PTTK
6. za pełnienie funkcji kierownika imprezy, dolicza się 100% punktów przyznanych jak wyżej

 

 

10
20
-
-
-

 

 

10
20
-
-
-

 

 

10
20
50
100
-

 

 

10
20
50
100
200

 

 

-
-
-
100
200

III

4

Za prowadzenie wykładów lub zajęć praktycznych dotyczących fotografii:
1. na kursach stopnia podstawowego, organizowanych przez lub przy współudziale PTTK, albo zaakceptowanych przez KFK ZG PTTK – za każdy dzień
2. na seminariach, plenerach i kursach dla zaawansowanych, organizowanych jak wyżej
– za każdy dzień
3. na seminariach, plenerach i szkoleniach organizowanych przez KFK ZG PTTK lub na jej zlecenie – za każdy dzień


-

-
-

 

 

2

 

5

10


2

 

5

10


2

 

5

10


-

 

5

10

III

5

Za działalność koncepcyjną i teoretyczną:
1.opracowanie nowej koncepcji organizacyjnej, programowej, metodycznej, skryptu lub innych materiałów o dużym znaczeniu dla fotografii krajoznawczej x / xx
x – wymagana jest akceptacja KFK ZG PTTK
xx – liczbę punktów ustala każdorazowo Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK
2. ogłoszenia opracowania, jak wyżej,
drukiem dolicza się 100 punktów przyznanych jak w p. 1
3.opublikowany artykuł, recenzja itp.
Dotyczące fotografii krajoznawczej,
wystawy, imprezy fotograficznej i inne.

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
Zarząd Główny
Komisja Fotografii Krajoznawczej
Warszawa

-
-

-
-

-
-

 

500

 

 

 

100

 

500

 

 

 

100

Regulamin niniejszy został przyjęty przez
KFK ZG PTTK dnia 13.10.2008 r.

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.