PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Załącznik do uchwały ZG nr 2/XVI/2005

Regulamin Wzorcowy
Komisji, Rad i Zespołów ZG PTTK

reklama
reklama

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy regulamin, uchwalony przez Zarząd Główny PTTK na podstawie art. 28 ust. 2 pkt. 8 Statutu PTTK, określa zakres i tryb działania, organizację i zasady tworzenia komisji, rad i zespołów Zarządu Głównego PTTK.

§2

Na podstawie niniejszego regulaminu komisje, rady i zespoły mogą uchwalić własne regulaminy, które podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PTTK.

Rozdział II
Zadania, tryb i zakres działania

§3

1.Do zakresu działania komisji, rad i zespołów Zarządu Głównego PTTK należą zagadnienia związane z realizacją celów i zadań PTTK w dziedzinie przez nie reprezentowanej, w szczególności fachowe doradztwo dla Zarządu Głównego, kształtowanie polityki w danej dziedzinie, koordynacja działalności właściwych komisji oddziałowych, zespołów ponadodziałowych oraz klubów.
2. Komisje, w ramach udzielonych pełnomocnictw, mogą występować w imieniu Zarządu Głównego PTTK do właściwych władz.
3.Komisje sporządzają plany pracy na okres kadencji ujmując w nich zadania do realizacji. Plany pracy podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Główny.

§4

Do zadań komisji stałych Zarządu Głównego należy:
1.   realizowanie zadań wynikających z uchwał Walnego Zjazdu PTTK, Zarządu Głównego
PTTK oraz właściwych Krajowych Narad Aktywu Turystyki (Górskiej, Jeździeckiej, Kajakowej, Kolarskiej, Motorowej, Narciarskiej, Pieszej, Żeglarskiej) i Krajowych Narad: Działalności Podwodnej, Imprez na Orientację, Krajoznawczej, Fotografii Krajoznawczej, Ochrony Przyrody, Opieki nad Zabytkami i Przewodnickiej.


 1. inspirowanie i koordynowanie działalności oddziałowych, między oddziałowych  i regionalnych komisji oraz wykorzystywanie ich potencjału, prowadzenie ewidencji powyższych jednostek;
 2. przedstawianie właściwym władzom wniosków i opinii dotyczących zagospodarowania
  turystycznego parków narodowych i innych terenów istotnych z punktu widzenia interesów turystyki;
 3. kształtowanie wzorców właściwych postaw i zachowań związanych z aktywnością turystyczną;
 4. rozwijanie wszelkich form działania związanych z ochroną środowiska przyrodniczego i
  kulturowego uwzględniających rozwój turystyki i krajoznawstwa;
 5. organizowanie prac związanych z wytyczaniem i znakowaniem szlaków turystycznych,
  ustalanie ich przebiegu, kontrola stanu znakowania i wykonywania prac znakarskich, o ile
  należy to do właściwości danej komisji;
 6. prowadzenie centralnej ewidencji szlaków turystycznych, organizowanie szkolenia znakarzy, nadawanie im uprawnień według kryteriów i programów zatwierdzonych przez ZG PTTK oraz prowadzenie ich ewidencji, o ile należy to do właściwości danej komisji;
 7. społeczny nadzór nad przestrzeganiem przez jednostki PTTK i osoby prowadzące obiekty
  PTTK regulaminu obiektu PTTK, wnioskowanie o stosowanie kar umownych  w stosunku do jednostek organizacyjnych i osób naruszających zasady prowadzenia obiektu;
 8. szkolenie, zgodnie z  obowiązującymi w PTTK programami, przodowników i instruktorów właściwej dla danej komisji dyscypliny, egzaminowanie i nadawanie im uprawnień oraz prowadzenie ich ewidencji;
 9. upowszechnianie zdobywania odznak turystycznych, ustalanie ich regulaminów, organizowanie sieci terenowych referatów weryfikacyjnych i prowadzenie centralnego referatu weryfikacyjnego dla wyższych stopni odznak, jeżeli należy to do właściwości komisji;
 10. inspirowanie i prowadzenie badań i studiów, organizowanie seminariów i konferencji na

tematy związane z problematyką właściwą dla danej komisji;

 1. opracowywanie  i  wydawanie  materiałów szkoleniowych, informacyjnych i popularyzatorskich;
 2. utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami   i   instytucjami   krajowymi,   zagranicznymi   i   międzynarodowymi   oraz reprezentowanie w nich PTTK;
 3. organizowanie centralnych (ogólnopolskich) imprez turystycznych i krajoznawczych;
 4. wykonywanie innych zadań wynikających ze specyfiki działań danej komisji.

§ 5

1.Do zakresu działania innych komisji, rad i zespołów, działających na podstawie art. 31 ust. 3 Statutu PTTK, należą zagadnienia określone w uchwale Zarządu Głównego powołującej komisję, radę lub zespół.
2. Komisje nie będące komisjami stałymi oraz rady i zespoły powoływane są przez Zarząd
Główny po konsultacji z przedstawicielami właściwej dyscypliny lub środowiska. Konsultacja może mieć formę narady połączonej z wyborami.
3. Organizację, zadania i tryb pracy komisji, rad i zespołów wymienionych
w art.31 ust. 3 określa Zarząd Główny w uchwale powołującej komisję.
4. Prawo zgłaszania kandydatów do komisji, rad i zespołów wymienionych w art.31 ust.2 przysługuje:

 1. Krajowej Naradzie Aktywu właściwej dyscypliny lub środowiska,
 2. ustępującej komisji, radzie lub zespołowi,
 3. członkom Zarządu Głównego PTTK,
 4. jednostkom regionalnym.

§6

 1. Komisje, rady i zespoły realizują swoje zadania we współpracy z innymi organami
  fachowymi i jednostkami PTTK, których przedstawiciele, w zależności od potrzeb, mogą
  uczestniczyć w ich posiedzeniach z głosem doradczym.
 2. W przypadku gdy działalność danej komisji, rady lub zespołu wchodzi w zakres
  działania innego organu fachowego Zarządu Głównego, działania powinny być uzgodnione
  między nimi. Przypadki sporne rozstrzyga  Zarząd Główny PTTK.

Rozdział III
Zasady tworzenia

§7

 1. Komisje stałe wybierane są na krajowych naradach w głosowaniu tajnym, w liczbie uchwalonej przez naradę w ilości od 5 do 9 członków na okres kadencji Zarządu Głównego. Kadencje komisji stałych obejmują okres między krajowymi naradami.
  Do wyborów komisji mają zastosowanie zasady określone w ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik do Statutu PTTK.
 2. Komisje tworzone przez Zarząd Główny PTTK na podstawie art. 31 ust. 3 Statutu PTTK liczą od 5 do 9 członków.

 1. Skład komisji oraz zmiany w nim następujące w okresie kadencji podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PTTK
 2. Krajową naradę aktywu zwołuje komisja w ciągu 3 miesięcy po Walnym Zjeździe PTTK, przy czym zawiadomienia wysyłane są co najmniej na miesiąc przed terminem narady. Narada powinna się odbyć nie później niż w ciągu 6 miesięcy po Walnym Zjeździe.
 3. Prawo uczestniczenia w naradzie z głosem decydującym przysługuje delegatom wybranym w liczbie i na zasadach określonych w regulaminie wyborczym uchwalonym przez komisje i zatwierdzonym przez Zarząd Główny PTTK. Z głosem doradczym uczestniczą w naradzie członkowie ustępującej komisji, przedstawiciele władz naczelnych PTTK i zaproszeni goście.

§8

 1. Krajowa narada aktywu dokonuje oceny działalności komisji oraz ustala kierunki  jej
  działalności na okres  kadencji.
 2. Uchwały krajowej narady aktywu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy wybranych delegatów.
 3. Uchwały krajowej narady aktywu podawane są do wiadomości Zarządu Głównego.

§9

Oprócz krajowej narady aktywu, komisje mogą organizować roczne lub okresowe narady sprawozdawcze oraz inne spotkania, których zadaniem jest analizowanie działalności PTTK w dziedzinie właściwej dla danej komisji.

Rozdział IV
Organizacja i tryb pracy komisji

§10

1. Komisje  stałe wybierają ze  swego grona w głosowaniu tajnym przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego lub wiceprzewodniczących i sekretarza.
2.Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub wiceprzewodniczących i sekretarza innych komisji, rad i zespołów powołuje Zarząd Główny.
Komisje stałe mają prawo kooptować w głosowaniu tajnym nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru. Przy kooptacji członków obowiązują    przepisy jak przy wyborze nowych, określone w regulaminie wyborczym komisji, zatwierdzonym przez Zarząd Główny PTTK.

§11

Komisje stałe mogą działać bezpośrednio lub przez powołane przez siebie podkomisje lub
zespoły. Członkami zespołów mogą być także osoby nie będące członkami komisji.

§12

 1. Zebrania komisji, rady lub zespołu zwoływane są przez przewodniczącego lub osobę przez
  niego upoważnioną, w miarę potrzeb wynikających z zadań i specyfiki działania, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. O terminie i porządku obrad zebrania należy powiadomić Zarząd Główny.
 2. Prawo zwoływania zebrania komisji, rady lub zespołu przysługuje również Zarządowi Głównemu PTTK.
 3. Uchwały komisji, rad i zespołów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
  najmniej połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego
  zebrania. Uchwały komisji, rad i zespołów przekazywane są Zarządowi Głównemu PTTK.
 4. Zebrania komisji, rady lub zespołu są protokołowane, zaś dokumentacja ich działalności
  jest przechowywana w biurze ZG PTTK a następnie archiwizowana.
 5. Obsługę biurową komisji, rad i zespołów zapewnia Biuro ZG PTTK; w odniesieniu do Komisji Turystyki Górskiej i Komisji Turystyki Narciarskiej - Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie, w odniesieniu do Komisji Fotografii Krajoznawczej -Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi, w odniesieniu do Komisji Działalności Podwodnej Ogólnopolskie Centrum Szkolenia Podwodnego KDP PTTK.

§13

1. Zarządowi Głównemu PTTK przysługuje prawo uchylenia uchwał komisji, rad i zespołów, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, Statutem PTTK, niniejszym regulaminem lub interesami PTTK.

 1. Zarządowi Głównemu PTTK przysługuje prawo zawieszania lub odwoływania członka komisji, rady i zespołu, jeżeli jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, Statutem PTTK, niniejszym regulaminem lub interesami PTTK.
 2. Zarządowi Głównemu PTTK przysługuje prawo zawieszania lub odwoływania komisji, rady lub zespołu, jeżeli ich działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, Statutem PTTK, niniejszym regulaminem lub interesami PTTK. W przypadku odwołania komisji stałej Zarząd Główny zwołuje w ciągu trzech miesięcy od daty odwołania krajową naradę odpowiedniej dyscypliny lub środowiska, celem wyboru nowej komisji.

§14

Komisje, rady i zespoły działają w oparciu o środki finansowe w ramach budżetu ZG PTTK oraz mogą korzystać ze środków przyznanych na zadania zlecone.

§ 15

Komisje, rady i zespoły Zarządu Głównego używają pieczęci firmowych podłużnych z napisem: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny Komisj, oraz  informacjami teleadresowymi.

§16

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Głównego PTTK.
 2. W sprawach nie uregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa, Statutu PTTK i Regulaminu ZG PTTK.

§ 17

1. Regulamin niniejszy, uchwalony uchwałą Zarządu Głównego PTTK Nr 2/XVI/05 z dnia 1 października 2005 roku wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Zarząd Główny PTTK

 

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.