PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Załącznik do Statutu PTTK

ORDYNACJA WYBORCZA

ZASADY I TRYB WYBORU WŁADZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PTTK

reklama
reklama

I. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PTTK I ICH WŁADZE WYBORCZE

§ 1

Władzami wyborczymi w PTTK są:

1. W kole lub klubie PTTK - walne zebranie koła lub klubu zwane dalej "zebraniem", które wybiera:

 1. zarząd koła lub klubu,
 2. komisję rewizyjną koła lub klubu, o ile zebranie podejmie uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej koła lub klubu,
 3. delegata (delegatów) - na zjazd oddziału,

2. W oddziale PTTK - zjazd oddziału, który wybiera:

 1. zarząd oddziału,
 2. komisję rewizyjną oddziału,
 3. sąd koleżeński oddziału, o ile zjazd oddziału podejmie uchwałę o wyborze sądu koleżeńskiego oddziału,
 4. delegata (delegatów) oddziału na Regionalne Konferencje Oddziałów PTTK,

3. W jednostce regionalnej z osobowością prawną - Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK, zwane dalej "zgromadzeniem oddziałów", które wybiera:

 1. zarząd jednostki regionalnej,
 2. komisję rewizyjną jednostki regionalnej,

4. Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK, zwana dalej "regionalną konferencją", która wybiera delegata (delegatów) na Walny Zjazd PTTK.

5. Walny Zjazd PTTK, który wybiera:

 1. Zarząd Główny,
 2. Główną Komisję Rewizyjną,
 3. Główny Sąd Koleżeński.

II. ZASADY ZWOŁYWANIA ZEBRAŃ, ZJAZDÓW ODDZIAŁÓW, ZGROMADZEŃ ODDZIAŁÓW, REGIONALNYCH KONFERENCJI I WALNEGO ZJAZDU PTTK

§ 2

1. Walne zebranie koła lub klubu zwoływane jest na podstawie uchwały zarządu koła lub klubu, podjętej przynajmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

2. Zjazd oddziału zwoływany jest na podstawie uchwały zarządu oddziału podjętej przynajmniej na 21 dni przed terminem zjazdu.

3. Zgromadzenie oddziałów zwoływane jest na podstawie uchwały zarządu jednostki regionalnej, podjętej przynajmniej na 28 dni przed terminem zgromadzenia.

4. Regionalna konferencja zwoływana jest na podstawie uchwały Zarządu Głównego podjętej przynajmniej na 28 dni przed terminem konferencji.

5. Walny Zjazd PTTK zwoływany jest na podstawie uchwały Zarządu Głównego, podjętej przynajmniej na 45 dni przed terminem zjazdu.

§ 3

W uchwale zwołującej zebranie, zjazd oddziału, zgromadzenie oddziałów, regionalną konferencję lub Walny Zjazd PTTK powinien być podany ich termin i miejsce, proponowany porządek obrad. Załącznikiem do uchwały jest projekt regulaminu obrad.

§ 4

1. O zebraniu, zjeździe oddziału, zgromadzeniu oddziałów, regionalnej konferencji i Walnego Zjazdu PTTK uczestnicy powinni zostać zawiadomieni na piśmie w przypadku:

 1. zebrania koła lub klubu - na 7 dni przed terminem zebrania,
 2. zjazdu oddziału - na 14 dni przed terminem zjazdu,
 3. zgromadzenia oddziałów - na 21 dni przed terminem zgromadzenia,
 4. regionalnej konferencji - na 21 dni przed terminem konferencji,
 5. Walnego Zjazdu PTTK - co najmniej 30 dni przed terminem zjazdu.

2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 należy podać termin i miejsce zebrania, zjazdu, zgromadzenia lub konferencji, proponowany porządek i regulamin obrad oraz wskazać termin i miejsce, w którym uczestnicy mogą zapoznać się takimi materiałami związanymi z obradami, jak: sprawozdania z działalności władz, informacje o liczebności wybieranych władz, liczbie wybieranych delegatów i zasadach ich wyboru na zjazd oddziału, zgromadzenia oddziałów, regionalną konferencję lub Walny Zjazd PTTK.W przypadku przewidywanych obrad nad zmianami w statucie bądź regulaminach, do zawiadomienia skierowanego do uczestników z głosem decydującym musi być dołączony projekt tych dokumentów.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może być dodatkowo także wywieszone w formie ogłoszenia w lokalach jednostek organizacyjnych PTTK.

III. ZASADY WYBORU DELEGATÓW NA ZJAZD ODDZIAŁU, ZGROMADZENIE ODDZIAŁÓW, REGIONALNĄ KONFERENCJĘ ORAZ NA WALNY ZJAZD PTTK

§ 5

1. Naczelne władze PTTK, o których mowa w art. 20 ust. 2 Statutu PTTK wybierane są przez delegatów na Walny Zjazd wybranych na regionalnych konferencjach, przy czym jeden delegat na Walny Zjazd PTTK przypada na każdą rozpoczętą liczbę czterystu członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską za dany rok, zrzeszonych łącznie we wszystkich oddziałach, których delegaci uczestniczą w regionalnej konferencji.

2. Delegaci na zgromadzenia oddziałów i regionalne konferencje wybierani są na zjazdach oddziałów, przy czym na każdy oddział przypada jeden delegat plus jeden delegat na każdą rozpoczętą liczbę stu członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską za dany rok przy liczebności oddziału powyżej stu członków zwyczajnych z opłaconą za taki okres składką członkowską.

3. Delegaci na zjazdy oddziałów wybierani są na walnych zebraniach kół i klubów, wg następującego klucza wyborczego:

 • - w oddziałach z liczbą od 51 do 100 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską - 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 3 członków zwyczajnych
 • - w oddziałach z liczbą od 101 do 150 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską - 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 5 członków zwyczajnych
 • - w oddziałach z liczbą od 151 do 300 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską - 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 8 członków zwyczajnych
 • - w oddziałach z liczbą od 301 do 500 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską - 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 10 członków zwyczajnych
 • - w oddziałach z liczbą od 501 do 700 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską - 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 15 członków zwyczajnych
 • - w oddziałach z liczbą od 701 do 900 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską - 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 20 członków zwyczajnych
 • - w oddziałach z liczbą od 901 do 1200 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską - 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 25 członków zwyczajnych
 • - w oddziałach z liczbą od 1201 do 1500 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską - 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 30 członków zwyczajnych
 • - w oddziałach z liczbą od 1501 do 2000 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską - 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 35 członków zwyczajnych
 • - w oddziałach z liczbą powyżej 2000 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską - 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 40 członków zwyczajnych

IV. ZASADY UDZIAŁU W ZEBRANIU, ZJEŹDZIE ODDZIAŁU, ZGROMADZENIU ODDZIAŁÓW, REGIONALNEJ KONFERENCJI I WALNYM ZJEŹDZIE PTTK

§ 6

1. Z głosem decydującym udział biorą:

 1. w zebraniu koła lub klubu lub zjeździe oddziału liczącego nie więcej niż dwa koła lub kluby lub mniej niż 50 członków zwyczajnych - wszyscy członkowie zwyczajni, którzy okażą się ważną legitymacją członka PTTK z opłaconą składką członkowską za dany rok,
 2. w zjeździe oddziału liczącego co najmniej trzy koła lub kluby lub co najmniej 50 członków zwyczajnych - delegaci wybrani na zebraniach kół i klubów według zasad i rozdzielnika mandatów uchwalonego przez zarząd oddziału albo wszyscy członkowie oddziału,
 3. w zgromadzeniu oddziałów - delegaci wybrani na zjazdach oddziałów z danego województwa, według zasad i rozdzielnika mandatów uchwalonego przez zarząd jednostki regionalnej,
 4. w regionalnej konferencji - delegaci wybrani na zjazdach oddziałów z danego województwa, według zasad i rozdzielnika mandatów uchwalonego przez Zarząd Główny PTTK,
 5. w Walnym Zjeździe PTTK - delegaci wybrani na regionalnych konferencjach, obejmujących wszystkie oddziały z danego województwa, według zasad i rozdzielnika mandatów uchwalonego przez Zarząd Główny PTTK.

2.Z głosem doradczym w zebraniu, zjeździe oddziału, zgromadzeniu oddziałów, regionalnej konferencji i Walnym Zjeździe PTTK mogą brać udział:

 1. członkowie honorowi PTTK,
 2. członkowie lub przedstawiciele członków wspierających,
 3. członkowie władz zwierzchnich PTTK,
 4. członkowie ustępujących władz, o ile nie są delegatami,
 5. osoby zaproszone
 6. .

§ 7

1. Dokumentami uprawniającymi do uczestnictwa w zebraniu, zjeździe oddziału, zgromadzeniu oddziałów, regionalnej konferencji i Walnym Zjeździe PTTK są:

 1. dla osób uczestniczących z głosem decydującym:
  1. a.w przypadku zebrania lub zjazdu, w którym uczestniczą wszyscy członkowie zwyczajni - legitymacja członka PTTK z opłaconą składką członkowską za dany rok,
  2. b.w przypadku zjazdu oddziału, zgromadzenia oddziałów, regionalnej konferencji i Walnego Zjazdu PTTK, w których uczestniczą delegaci - legitymacja członka PTTK z opłaconą składką członkowską za dany rok, mandat delegata oraz zaproszenie,
 2. dla osób uczestniczących z głosem doradczym - zaproszenie wystawione przez organizatora zebrania, zjazdu, zgromadzenia oddziałów, regionalnej konferencji lub Walnego Zjazdu PTTK.

2. Mandaty delegatów na zjazd oddziału, regionalną konferencję i Walny Zjazd PTTK wydają organizatorzy w dniu zjazdu, regionalnej konferencji lub Walnego Zjazdu PTTK, na podstawie list delegatów, sporządzonych w oparciu o odpowiednie protokoły wyboru delegatów, podpisane listy obecności delegatów oraz legitymację członka PTTK z opłaconą składką członkowską za dany rok.

3. Mandaty delegatów na zjazd oddziału, zgromadzenie oddziałów, regionalną konferencję i Walny Zjazd PTTK zachowują ważność przez okres trwania kadencji władz oddziału PTTK i władz naczelnych PTTK.

V. PRAWOMOCNOŚĆ ZEBRANIA, ZJAZDU ODDZIAŁU, ZGROMADZENIA ODDZIAŁÓW, REGIONALNEJ KONFERENCJI I WALNEGO ZJAZDU PTTK ORAZ PODEJMOWANYCH UCHWAŁ

§ 8

1. Prawomocność zebrania stwierdza komisja mandatowa wybrana przez zebranie. Zebranie jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział, co najmniej połowa liczby członków z głosem decydującym. W uzasadnionych przypadkach na odstępstwo od tej zasady musi wyrazić zgodę zarząd oddziału określając jednocześnie swoją uchwałą nowy wymóg prawomocności zebrania.

2. Prawomocność zjazdu oddziału stwierdza komisja mandatowa zjazdu wybrana przez zjazd, przy czym:

 1. w przypadku, gdy w zjeździe oddziału biorą udział wszyscy członkowie - zjazd oddziału jest prawomocny, jeżeli bierze w nim udział, co najmniej połowa liczby członków z głosem decydującym,
 2. w przypadku, gdy w zjeździe oddziału biorą udział delegaci z kół i klubów - zjazd oddziału jest prawomocny, jeżeli bierze w nim udział, co najmniej połowa delegatów wybranych na ten zjazd oddziału na zebraniach kół i klubów.

3. Prawomocność zgromadzenia oddziałów stwierdza komisja mandatowa wybrana przez to zgromadzenie. Zgromadzenie oddziałów jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział, co najmniej połowa delegatów wybranych na to zgromadzenie na zjazdach oddziałów.

4. Prawomocność regionalnej konferencji stwierdza komisja mandatowa wybrana przez tę konferencję. Regionalna konferencja jest prawomocna, jeżeli bierze w niej udział, co najmniej połowa delegatów wybranych na tę konferencję na zjazdach oddziałów.

5. Prawomocność Walnego Zjazdu PTTK stwierdza komisja mandatowa wybrana przez ten zjazd. Walny Zjazd PTTK jest prawomocny, jeżeli bierze w nim udział, co najmniej połowa delegatów wybranych na ten zjazd na regionalnych konferencjach.

§ 9

Uchwały zebrania, zjazdu, zgromadzenia oddziałów, regionalnej konferencji i Walnego Zjazdu PTTK zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał w sprawach, które są inaczej zastrzeżone statutem PTTK lub statutem danego oddziału.

VI. PRZEPROWADZENIE ZEBRANIA, ZJAZDU ODDZIAŁU, ZGROMADZENIA ODDZIAŁÓW, REGIONALNEJ KONFERENCJI ORAZ WYBORÓW, WŁADZ I DELEGATÓW

§ 10

Sposób przeprowadzenia obrad, podejmowania uchwał, wyboru władz i delegatów określa w sposób szczegółowy regulamin obrad, uchwalony przez zebranie, zjazd oddziału, zgromadzenie oddziałów, regionalną konferencję i Walny Zjazd PTTK odpowiednio.

VII. WYBORY WŁADZ KOŁA, KLUBU, ODDZIAŁU, JEDNOSTKI REGIONALNEJ, PTTK ORAZ DELEGATÓW

§ 11

1. Prawo kandydowania do władz koła, klubu, oddziału, jednostki regionalnej oraz władz naczelnych PTTK przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym PTTK, którzy posiadają ważną legitymację członka PTTK z opłaconą składką członkowską za dany rok i na których nie nałożono prawomocnym postanowieniem sądu koleżeńskiego PTTK kary zawieszenia w prawach członkowskich na czas obejmujący okres wyborów. Nie mogą też kandydować do władz na okres najbliższej kadencji członkowie zarządu koła, klubu, oddziału, zgromadzenia oddziałów oraz władz naczelnych PTTK, którzy nie uzyskali absolutorium.

2. Kandydatów do władz koła, klubu, oddziału, jednostki regionalnej oraz władz naczelnych PTTK oraz na delegatów na zjazd oddziału, zgromadzenie oddziałów, regionalną konferencję i Walny Zjazd PTTK proponuje komisja wyborcza wybrana przez zebranie, zjazd oddziału, zgromadzenie oddziałów, regionalną konferencję oraz Walny Zjazd PTTK.

3. Listę kandydatów, o których mowa w ust. 2 komisja wyborcza tworzy na podstawie zgłoszeń kandydatów przez uczestników odpowiednio zebrania, zjazdu oddziału, zgromadzenia oddziałów, regionalnej konferencji oraz Walnego Zjazdu PTTK. Kandydaci zgłaszani do określonego rodzaju władz oraz na delegatów muszą spełniać wymagania dotyczące członków władz określone w Statucie PTTK.

4. Kandydatów do nowych władz koła, klubu, oddziału, jednostki regionalnej oraz władz naczelnych PTTK oraz kandydatów na delegatów na zjazd oddziału, zgromadzenie oddziałów, regionalną konferencję oddziałów, Walny Zjazd PTTK mogą zgłaszać:

 1. wszyscy uprawnieni - posiadający prawo do uczestniczenia w zebraniu, zjeździe oddziału, zgromadzeniu oddziałów, regionalnej konferencji, Walnego Zebrania PTTK z głosem decydującym,
 2. ustępujące władze - w odniesieniu do kandydatów do nowo wybieranych władz.

§ 12

Zebranie, zjazd oddziału, zgromadzenie oddziałów i Walny Zjazd PTTK ustala według własnych kompetencji liczbę wybieranych członków do władz koła, klubu, oddziału, jednostki regionalnej oraz władz naczelnych PTTK.

§ 13

Wybory władz oraz delegatów odbywają się na wszystkich szczeblach organizacyjnych wyłącznie w głosowaniu tajnym.

§ 14

1. Wybory do władz koła, klubu, oddziału, jednostki regionalnej i władz naczelnych PTTK oraz delegatów na zjazd oddziału, zgromadzenie oddziałów, regionalną konferencję i Walny Zjazd PTTK przeprowadza komisja skrutacyjna, wybrana odpowiednio na zebraniu, zjeździe oddziału, zgromadzeniu oddziałów, regionalnej konferencji i Walnym Zjeździe PTTK spośród uczestników tych zgromadzeń z głosem decydującym.

2. Komisja skrutacyjna przeprowadza wybory, o których mowa w ust. 1 zgodnie z regulaminem przyjętym na zebraniu, zjeździe oddziału, zgromadzeniu oddziałów, regionalnej konferencji i Walnym Zjeździe PTTK odpowiednio.

3. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do władz i na delegatów.

§ 15

1. Wybory do władz oraz wybory delegatów odbywają się za pomocą oddzielnych kart wyborczych, przygotowanych przez komisję skrutacyjną.

2. Na karcie wyborczej (kartach wyborczych) do władz, komisja skrutacyjna umieszcza nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym z podziałem na rodzaje wybieranych władz.

3. Na karcie wyborczej delegatów, komisja skrutacyjna umieszcza w porządku alfabetycznym nazwiska kandydatów na delegatów.

4. Przy nazwie wybieranego rodzaju władz i delegatów winna być podana ustalona liczba członków wybieranych do danego rodzaju władzy oraz delegatów.

§ 16

Głos w głosowaniu jest ważny, jeżeli:

 1. został oddany za pomocą karty wyborczej.
 2. liczba nie skreślonych kandydatów na karcie wyborczej jest równa lub mniejsza od liczby określonej dla wybieranego rodzaju władzy lub liczby delegatów.

§ 17

1. O wybraniu kandydata na członka władz decyduje uzyskanie, co najmniej połowy głosów oddanych przy zachowaniu wymogów §15 oraz zajęcie miejsca w zatwierdzonej liczbie członków danego rodzaju władz.

2. O wyborze delegata na zjazd oddziału, zgromadzenie oddziałów, regionalną konferencję, Walny Zjazd PTTK decyduje uzyskanie, co najmniej połowy oddanych głosów przy zachowaniu wymogów §15 oraz zajęcie miejsca w zatwierdzonej liczbie delegatów.

§ 18

1. Jeżeli w wyborach do danego rodzaju władz lub delegatów nie wybrano pełnej liczby członków określonej dla danego rodzaju władzy lub delegatów, zarządza się wybory uzupełniające.

2. W wyborach uzupełniających biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy nie zostali wybrani w pierwszym głosowaniu.

3. Przy wyborach uzupełniających obowiązują zasady jak w: §§16 i 17, przy czym komisja skrutacyjna zobowiązana jest przypomnieć nazwiska kandydatów do poszczególnych rodzajów władz i delegatów, biorących udział w wyborach uzupełniających, a także podać liczbę osób, którą wybiera się w głosowaniu uzupełniającym dla osiągnięcia liczby członków określonej dla danego rodzaju władzy lub delegatów.

4. Jeżeli w wyborach uzupełniających do danego rodzaju władzy lub delegatów nie wybrano także pełnej liczby członków określonej dla danego rodzaju władzy lub delegatów, zarządza się drugą turę wyborów uzupełniających. W tej turze wyborów obowiązują następujące zasady:

 1. wyboru dokonuje się spośród tych kandydatów, którzy w wyborach uzupełniających otrzymali największą liczbę głosów, przy czym liczba kandydatów uczestniczących w wyborach nie może być większa niż dwukrotność liczby osób wybieranych w tej turze wyborów do danego rodzaju władzy lub delegatów,
 2. o wyborze kandydata do danego rodzaju władzy lub na delegata decyduje zwykła większość głosów tzn. wybierane są te osoby, które otrzymały największą liczbę głosów i zmieściły się w liczbie miejsc określonej w tej turze wyborów dla danego rodzaju władzy lub delegatów.

VIII. UKONSTYTUOWANIE SIĘ WŁADZ

§ 19

Zebrania konstytuujące poszczególne rodzaje władz powinny się odbyć po zakończeniu wyborów w dniu obrad zebrania, zjazdu, zgromadzenia oddziałów oraz Walnego Zjazdu PTTK. W przypadkach wyjątkowych w dni następne, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zakończenia zebrania, zjazdu, zgromadzenia oddziałów lub Walnego Zjazdu PTTK. Zebraniu konstytuującemu przewodniczy członek prezydium obrad zebrania, zjazdu, zgromadzenia oddziałów lub Walnego Zjazdu PTTK odpowiednio.

§ 20

1. Wybory prezesa zarządu koła, klubu i oddziału odbywają się w głosowaniu tajnym za pomocą kart do głosowania.

2. Wybory prezesa zarządu, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza komisja skrutacyjna wyłoniona spośród członków komisji skrutacyjnej zebrania lub zjazdu odpowiednio.

3. Prezesem zarządu może być każdy z członków nowo wybranego zarządu koła, klubu lub oddziału odpowiednio.

4. Po rozdzieleniu kart do głosowania przez komisję, o której mowa w ust. 2 członkowie danego zarządu wpisują nazwisko swojego kandydata.

5. Prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę głosów obecnych członków nowo wybranego zarządu.

6. Jeżeli w wyborach żaden z kandydatów nie otrzymał, co najmniej połowy głosów, zarządza się wybory uzupełniające, w których udział biorą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W takim przypadku prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.

7. Podział funkcji wśród członków zarządu następuje na wniosek nowo wybranego prezesa.

§ 21

W skład zarządu koła, klubu lub oddziału może także wchodzić sekretarz lub urzędujący członek zarządu powołany przez zarząd, chyba że statut oddziału stanowi inaczej.

§ 22

1. Przy wyborze prezesa komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego oddziału, jeżeli taki sąd został wybrany, a także przy podziale funkcji wśród członków komisji rewizyjnej i członków sądu koleżeńskiego oddziału, stosuje się odpowiednio przepisy §§20 i 21.

2. Przy wyborze prezesa zarządu jednostki regionalnej i komisji rewizyjnej jednostki regionalnej, a także przy podziale funkcji wśród członków zarządu jednostki regionalnej i komisji rewizyjnej jednostki regionalnej, stosuje się odpowiednio przepisy §§20 i 21.

3. Przy wyborze prezesa Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK, a także przy podziale funkcji wśród członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK, stosuje się odpowiednio przepisy §§20 i 21.

IX. DOKUMENTY ZEBRANIA, ZJAZDU ODDZIAŁU, ZGROMADZENIA ODDZIAŁÓW, REGIONALNEJ KONFERENCJI I WALNEGO ZJAZDU PTTK

§ 23

1. Podstawowymi dokumentami zebrania, zjazdu oddziału są:

 1. regulamin obrad uchwalony przez zebranie, zjazd oddziału,
 2. uchwała zarządu oddziału w sprawie klucza wyborczego i rozdzielnika mandatów dla kół i klubów na zjazd oddziału,
 3. protokół zebrania, zjazdu oddziału, podpisany przez przewodniczącego obrad i sekretarza,
 4. uchwały, wnioski i postulaty zebrania, zjazdu oddziału,
 5. opinia zjazdu oddziału w sprawie kierunków działalności PTTK, przedstawionych przez Zarząd Główny PTTK,
 6. protokoły komisji mandatowej dotyczące prawomocności zebrania, zjazdu oddziału,
 7. protokoły komisji wyborczej,
 8. protokoły komisji skrutacyjnej, w sprawie wyboru władz i delegatów,
 9. protokoły komisji skrutacyjnej z zebrań konstytuujących nowo wybrane władze,
 10. zaświadczenia wyboru delegata (delegatów) koła lub klubu na zjazd oddziału lub, odpowiednio zaświadczenia wyboru delegata (delegatów) oddziału na regionalną konferencję,
 11. podstawowe informacje o wybranych władzach koła, klubu lub oddziału odpowiednio.

2. Podstawowymi dokumentami regionalnej konferencji są:

 1. regulamin i porządek obrad, uchwalony przez konferencję,
 2. protokół z obrad konferencji, podpisany przez przewodniczącego obrad i sekretarza,
 3. uchwała Zarządu Głównego PTTK w sprawie klucza wyborczego i rozdzielnika mandatów dla zjazdów oddziałów,
 4. uchwały, wnioski i postulaty regionalnej konferencji kierowane do Walnego Zjazdu PTTK,
 5. stanowisko regionalnej konferencji w sprawie kierunków działalności PTTK, przedstawionych przez Zarząd Główny PTTK,
 6. protokoły komisji mandatowej dotyczące prawomocności konferencji,
 7. protokół komisji wyborczej,
 8. protokoły komisji skrutacyjnej dotyczące wyboru delegatów na Walny Zjazd PTTK,
 9. zaświadczenia wyboru delegatów na Walny Zjazd PTTK,

3. Podstawowymi dokumentami zgromadzenia oddziałów są:

 1. regulamin i porządek obrad, uchwalony przez zgromadzenie,
 2. uchwała Zarządu Głównego PTTK w sprawie klucza wyborczego i rozdzielnika mandatów dla zjazdów oddziałów,
 3. protokół z obrad zgromadzenia, podpisany przez przewodniczącego obrad i sekretarza,
 4. uchwały, wnioski i postulaty zgromadzenia,
 5. protokoły komisji mandatowej dotyczące prawomocności zgromadzenia,
 6. protokół komisji wyborczej,
 7. protokoły komisji skrutacyjnej, w sprawie wyboru władz jednostki regionalnej,
 8. protokoły komisji skrutacyjnej z zebrań konstytuujących nowo wybrane władze.

4. Podstawowymi dokumentami Walnego Zjazdu PTTK są:

 1. regulamin obrad uchwalony przez zjazd,
 2. uchwała Zarządu Głównego w sprawie klucza wyborczego i rozdzielnika mandatów dla regionalnych konferencji,
 3. uchwała o nadaniu godności Członka Honorowego PTTK,
 4. protokół zjazdu, podpisany przez przewodniczącego obrad i sekretarza,
 5. uchwały, wnioski i postulaty zjazdu w sprawie kierunków działalności PTTK,
 6. projekt zmian Statutu PTTK, jeżeli będzie przedmiotem zjazdu,
 7. protokoły komisji mandatowej dotyczące prawomocności zjazdu,
 8. protokoły komisji wyborczej,
 9. protokoły komisji skrutacyjnej w sprawie wyboru naczelnych władz PTTK,
 10. protokoły komisji skrutacyjnej z zebrań konstytuujących nowo wybrane władze,
 11. podstawowe informacje o wybranych naczelnych władzach PTTK.

X. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 24

1. Koło, klub przesyła do zarządu oddziału dokumentację, o której mowa w §23 ust.1 z zebrania w terminie do 10 dni od daty jego zakończenia oraz ankietę informacyjną o członkach nowo wybranych władz koła, klubu.

2. Zarząd oddziału przesyła do Zarządu Głównego PTTK dokumentację ze zjazdu oddziału, o której mowa §23 ust.1 w terminie do 14 dni od daty jego zakończenia oraz ankietę informacyjną o członkach nowo-wybranych władz oddziału.

3. Zarząd jednostki regionalnej przesyła do Zarządu Głównego PTTK dokumentację z regionalnej konferencji oddziałów PTTK, o której mowa w §23 ust. 2 w terminie 14 dni od daty jej zakończenia.

4. Zarząd jednostki regionalnej przesyła do Zarządu Głównego PTTK dokumentację ze zgromadzenia oddziałów, o której mowa w § 23 ust. 3 w terminie 14 dni od daty jego zakończenia.

§ 25

1. Zarząd oddziału, po zjeździe oddziału, zgodnie z art. 20 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) jest obowiązany o zmianach we władzach oddziału i zmianie statutu niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy, a w terminie 14 dni od chwili zakończenia zjazdu - organ nadzorujący właściwy dla siedziby oddziału.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku jednostki regionalnej i PTTK.

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.