PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

REGULAMIN PRZODOWNIKA TURYSTYKI NARCIARSKIEJ PTTK

reklama
reklama

§ 1.

Przodownik Turystyki Narciarskiej PTTK zwany dalej Przodownikiem jest członkiem kadry programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w zakresie narciarstwa turystycznego.

§ 2.

Do zadań Przodownika należy:

 1. organizowanie narciarstwa turystycznego, zgodnie z zasadami przyjętymi przez PTTK;
 2. organizowanie i prowadzenie wycieczek narciarskich oraz nauczanie zasad narciarstwa turystycznego;
 3. korygowanie błędów techniki narciarskiej dostrzeżonych u turystów będących pod jego opieka;
 4. czuwanie nad rzetelnością zdobywania odznak narciarskich PTTK;
 5. dokonywanie wstępnej weryfikacji odznak przez potwierdzanie uczestnictwa w poszczególnych wycieczkach, rajdach i innych imprezach narciarstwa turystycznego;
 6. propagowanie turystyki i krajoznawstwa oraz turystycznych odznak narciarskich PTTK;
 7. udzielanie fachowej porady i pomocy organizatorom turystyki odnośnie wszelkich aspektów narciarstwa turystycznego;
 8. praca społeczna w PTTK (kołach, klubach, Komisjach Turystyki Narciarskiej, Terenowych Referatach Weryfikacyjnych odznak narciarskich itp.)

§ 3.

Kandydat na Przodownika powinien spełniać następujące warunki:

 1. być członkiem PTTK i co najmniej od roku udzielać się w pracy społecznej w Kole, Klubie itp.;
 2. mieć ukończone 18 lat życia;
 3. posiadać GON lub NON co najmniej srebrną w stopniu małym.

§ 4.

W celu uzyskania stopnia Przodownika należy:

 1. odbyć kurs szkoleniowy zorganizowany centralnie przez Komisję Turystyki Narciarskiej ZG PTTK i zdać egzamin z następujących zagadnień programowych:
  • zasady turystyki, organizacji i prowadzenia wycieczek narciarskich, historia narciarstwa tereny narciarskie w Polsce;
  • terenoznawstwo, niebezpieczeństwa turystyki zimowej, zasady bezpiecznej jazdy na nartach (w tym udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu w nieszczęśliwych wypadkach);
  • terminologia w narciarstwie turystycznym oraz podstawowe zasady nauczania w tej dziedzinie;
  • idea oraz zasady ochrony środowiska naturalnego, zasady poruszania się w Parkach Narodowych;
  • regulaminy Przodownika Turystyki Narciarskiej PTTK oraz Narciarskich Odznak Turystycznych PTTK.
 2. zdać egzamin praktyczny z techniki jazdy na nartach, wymaganej dla odpowiednich warunków terenowych.

§ 6.

Komisja Turystyki Narciarskiej ZG PTTK nadaje Przodownikom uprawnienia na następujące tereny narciarskie w Polsce:

 1. wszystkie tereny narciarskie W,
 2. Tatry Polskie (tylko w przypadku, gdy kandydat brał udział w Tatrzańskim Rajdzie Narciarskim - na wniosek kierownika trasy) T,
 3. Tatry Słowackie (uwaga jak w punkcie b) TS,
 4. Sudety S,
 5. Beskidy Zachodnie BZ,
 6. Beskid Niski i Bieszczady Zachodnie BN,
 7. Góry Świętokrzyskie Ł,
 8. tereny nizinne N,

Poszerzenia uprawnień Przodownicy mogą dokonać tylko na kursach unifikacyjno-doszkoleniowych, organizowanych centralnie przez KTN ZG PTTK.

§ 6.

Legitymację z uprawnieniami Przodownika wydaje Prezydium KTN ZG PTTK, ważność legitymacji należy przedłużać co 5 lat.

§ 7.

Przodownik ma prawo:

 1. pełnić funkcję społecznie w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności, a w szczególności do:
  • popularyzacji wiedzy o uprawianiu narciarstwa turystycznego na terenach górskich i nizinnych;
  • nauczania techniki jazdy w stopniu niezbędnym do uprawiania narciarstwa turystycznego w górach lub na nizinach;
  • nabycia odznaki funkcyjne Przodownika i nosić je w trakcie pełnienia obowiązków Przodownika;
  • wstępnego weryfikowania odznak, potwierdzania protokołów odznak lub karnecików narciarza, prowadząc wycieczkę osobiście we wszystkich terenach za wyjątkiem terenów tatrzańskich, na które powinien posiadać uprawnienia wymienione w § 5 punkt a, b lub c. Przodownicy nie prowadzący wycieczek osobiście mają prawo potwierdzać wycieczki do odznak jedynie na tereny, na które posiadają uprawnienia. Przodownicy posiadający uprawnienia jedynie na tereny nizinne (§ 5 g) nie mogą prowadzić i weryfikować wycieczek górskich.
  • uzyskiwania zniżek noclegowych w obiektach PTTK, zgodnie z przepisami obowiązującymi w PTTK.

Przodownik może być wynagradzany za swoja działalność, w szczególności za organizowanie i przeprowadzanie imprez turystycznych oraz szkoleń, w ramach obowiązujących przepisów.

§ 8.

Przodownik ma obowiązek:

 1. realizować zadania wymienione w § 2,
 2. systematycznie podnosić swoje kwalifikacje poprzez:
  • uczestnictwo w imprezach narciarskich (kursy, rajdy, zloty)
  • uzyskiwanie wyższych stopni odznak narciarskich PTTK,
  • uczestnictwo w kursie unifikacyjno-doszkoleniowym co najmniej raz na 5 lat (obowiązek ten nie dotyczy Przodowników, którzy ukończyli 60 lat życia oraz Honorowych Przodowników),
 3. utrzymywać kontakt z własną terytorialnie jednostką organizacyjną PTTK,
 4. przesyłać sprawozdanie ze swej działalności do KTN ZG PTTK corocznie po każdym sezonie zimowym do 15 maja,
 5. informować KTN ZG PTTK o każdorazowej zmianie adresu,
 6. powiadomić KTN ZG PTTK o przerwaniu działalności lub rezygnacji z funkcji Przodownika.

§ 9.

KTN ZG PTTK mianuje zasłużonych Przodowników Przodownikami Honorowymi na podstawie odrębnego regulaminu.

§ 10.

Przodownik może być skreślony z ewidencji w przypadku:

 1. złożenie rezygnacji (na własne życzenie Przodownika),
 2. utraty członkostwa PTTK,
 3. pozbawienia uprawnień kadry PTTK orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego PTTK,
 4. nie spełniania bez uzasadnienia obowiązków wymienionych w § 2 a,
 5. utraty praw obywatelskich i honorowych.

§ 11.

Niniejszy Regulamin uchwalony przez Komisję Turystyki Narciarskiej ZG PTTK w dniu 8 czerwca 2002 roku i zatwierdzony Uchwałą ZG PTTK nr 78/XV/02 w dniu 12.10.2002 r. wchodzi w życie w sezonie zimowym 2002/2003. Uchyla się wcześniej przyjęte regulaminy Przodownika.

Kraków, dnia 8 czerwca 2002 roku
Komisja Turystyki Narciarskiej ZG PTTK

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.