PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Regulamin Młodzieżowego Przodownika Imprez na Orientację PTTK

reklama
reklama

§ 1

 1. Młodzieżowy Przodownik Imprez na Orientację, zwany dalej Młodzieżowym Przodownikiem InO, jest członkiem kadry programowej PTTK, inicjatorem organizowania i rozwoju imprez na orientację.
 2. Młodzieżowym Przodownikiem InO może zostać kandydat spełniający następujące warunki:
  1. jest członkiem PTTK,
  2. ukończył 16 lat, ale nie przekroczył 18 roku życia,
  3. ukończył szkolenie ogólne wg "Systemu Kształcenia w PTTK",
  4. posiada małą srebrną Odznakę InO,
  5. był współorganizatorem przynajmniej 5 imprez na orientację, w tym jednej o zasięgu co najmniej regionalnym,
  6. przynajmniej 3 razy był jednym z organizatorów InO,
  7. ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie specjalistyczne lub zdał egzamin eksternistyczny przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez KInO ZG PTTK, z materiału zawartego w "Programie Szkolenia Specjalistycznego Przodowników Imprez Na Orientację PTTK".
 3. KInO ZG PTTK może zwolnić kandydata na Młodzieżowego Przodownika InO ze spełnienia jednego z wymogów zawartych w §1, pkt. 2. d-g
 4. Uprawnienia Młodzieżowego Przodownika InO nadaje KInO ZG PTTK na wniosek Komisji Egzaminacyjnej szkolenia specjalistycznego lub z własnej inicjatywy.

§ 2

 1. Młodzieżowy Przodownik InO ma obowiązek wcielania w życie programu PTTK przez swoją działalność organizacyjno-popularyzatorską, a w szczególności poprzez:
  1. pełnienie powierzonych mu samodzielnych funkcji, za wyjątkiem funkcji kierownika, przy organizowaniu InO,
  2. uczestniczenie w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu InO,
  3. czynne uczestniczenie w życiu organizacyjnym PTTK, zwłaszcza w swoim środowisku,
  4. propagowanie zasad ujętych w "Karcie Turysty",
  5. przestrzeganie i upowszechnianie zasad bezpieczeństwa w InO,
  6. zdobywanie i propagowanie zdobywania Odznaki Imprez na Orientację.

§ 3

 1. Młodzieżowy Przodownik InO ma prawo do:
  1. noszenia odznaki i posługiwania się legitymacją Przodownika InO,
  2. korzystania z przywilejów przysługujących kadrze PTTK, za wyjątkiem uprawnień ograniczonych przepisami prawa ze względu na wiek,
  3. prowadzenia szkoleń organizatorów InO,
  4. weryfikacji OInO,
  5. rozstrzygania spraw spornych w czasie InO jako członek Komisji Odwoławczej,
  6. potwierdzania pieczątką i podpisem udziału w InO.

§ 4

 1. Uprawnienia Młodzieżowego Przodownika InO trwają do 2-ch lat, nie dłużej jednak niż do 20 roku życia.
 2. Przedłużenia ważności uprawnień dokonuje KInO ZG PTTK na podstawie sprawozdania z działalności sporządzonego przez Młodzieżowego Przodownika InO i złożonego do ww. Komisji w terminie przez nią wyznaczonym.
 3. Po spełnieniu przez MPInO wszystkich wymagań "Regulaminu Przodownika Imprez na Orientację" Komisja InO ZG PTTK nadaje uprawnienia Przodownika InO.
 4. Ewidencję Młodzieżowych Przodowników InO prowadzi KInO ZG PTTK.
 5. O każdej zmianie miejsca zamieszkania lub nazwiska Młodzieżowy Przodownik InO zobowiązany jest powiadomić KInO ZG PTTK w ciągu 3 miesięcy, w celu dokonania poprawek w ewidencji.
 6. W uzasadnionych przypadkach KInO ZG PTTK może zwolnić, na pewien okres, Młodzieżowego Przodownika InO z wykonywania obowiązków wynikających z §2 niniejszego regulaminu.
 7. Młodzieżowy Przodownik InO po ukończeniu 20 lat traci uprawnienia jeśli wcześniej nie powiadomił KInO ZG PTTK o spełnieniu wymaganych warunków regulaminowych dla uzyskania uprawnień Przodownika InO.

§ 5

 1. Młodzieżowy Przodownik InO może być pozbawiony uprawnień przez KInO ZG PTTK w przypadku:
  1. rezygnacji lub utraty członkostwa PTTK,
  2. lekceważenia lub niespełniania obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu,
  3. niezłożenia w odpowiednim czasie sprawozdania ze swojej działalności.

§ 6

 1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do KInO ZG PTTK.
 2. Odwołania od decyzji KInO ZG PTTK rozstrzyga Główny Sąd Koleżeński PTTK.

Warszawa, 14.01.1995 r.
KInO ZG PTTK

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.