PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Regulamin Przodownika Imprez na Orientację PTTK

reklama
reklama

§ 1

 1. Przodownik Imprez na Orientację, zwany dalej Przodownikiem InO, jest członkiem kadry programowej PTTK, inicjatorem organizowania i rozwoju InO.
 2. Przodownikiem InO może zostać kandydat spełniający następujące warunki:
  1. jest członkiem PTTK,
  2. ukończył 18 lat,
  3. ukończył szkolenie ogólne wg "Systemu Kształcenia w PTTK",
  4. posiada małą złotą Odznakę InO,
  5. był współorganizatorem przynajmniej 5 imprez na orientację, w tym jednej o zasięgu co najmniej regionalnym,
  6. przynajmniej 3 razy był jednym z głównych organizatorów InO (kierownik imprezy, sędzia główny, budowniczy tras),
  7. ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie specjalistyczne lub zdał egzamin eksternistyczny przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez KInO ZG PTTK, z materiału zawartego w "Programie Szkolenia Specjalistycznego Przodowników Imprez na Orientację PTTK".
 3. KInO ZG PTTK może zwolnić kandydata na Przodownika InO ze spełnienia jednego z wymogów zawartych w §1, pkt. 2. d-g
 4. Uprawnienia Przodownika InO nadaje KInO ZG PTTK na wniosek Komisji Egzaminacyjnej szkolenia specjalistycznego lub z własnej inicjatywy.

§ 2

 1. Przodownik InO ma obowiązek wcielania w życie programu PTTK przez swoją działalność organizacyjno-popularyzatorską, a w szczególności poprzez:
  1. pełnienie powierzonych mu samodzielnych funkcji przy organizowaniu InO,
  2. uczestniczenie w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu InO,
  3. czynne uczestniczenie w życiu organizacyjnym PTTK, zwłaszcza w swoim środowisku,
  4. propagowanie zasad ujętych w "Karcie Turysty",
  5. przestrzeganie i upowszechnianie zasad bezpieczeństwa w InO,
  6. zdobywanie i propagowanie zdobywania Odznaki Imprez na Orientację,
  7. udział w pracach Komisji Odwoławczej i propagowanie zasady zasady uczciwego współzawodnictwa w InO.

§ 3

 1. Przodownik InO ma prawo do:
  1. noszenia odznaki i posługiwania się legitymacją Przodownika InO,
  2. korzystania z przywilejów przysługujących kadrze PTTK,
  3. prowadzenia szkoleń organizatorów InO,
  4. weryfikacji OInO,
  5. rozstrzyganie spraw spornych w czasie InO jako członek Komisji Odwoławczej,
  6. potwierdzania pieczątką i podpisem udziału w InO,
  7. prowadzenia własnej książeczki OInO bez konieczności uzyskiwania potwierdzeń udziału w InO.

§ 4

 1. Uprawnienia Przodownika InO trwają do 4 lat.
 2. Przedłużenia ważności dokonuje KInO ZG PTTK na podstawie sprawozdania z działalności, sporządzonego przez Przodownika InO i złożonego do ww. Komisji w terminie przez nią wyznaczonym.
 3. Ewidencję Przodowników InO prowadzi KInO ZG PTTK.
 4. O każdej zmianie miejsca zamieszkania lub nazwiska Przodownik InO zobowiązany jest powiadomić KInO ZG PTTK w ciągu 3 miesięcy, w celu dokonania poprawek w ewidencji.
 5. W uzasadnionych przypadkach KInO ZG PTTK może zwolnić, na pewien okres, Przodownika InO z wykonywania obowiązków wynikających z §2 niniejszego regulaminu.

§ 5

 1. Przodownik InO może być pozbawiony uprawnień przez KInO ZG PTTK w przypadku:
  1. rezygnacji lub utraty członkostwa PTTK,
  2. lekceważenia lub niespełniania obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu,
  3. niezłożenia w odpowiednim czasie sprawozdania ze swojej działalności.

§ 6

 1. Przodownikowi InO Komisja InO ZG PTTK może nadać tytuł Honorowego Przodownika InO.
 2. Honorowy Przodownik Imprez na Orientację PTTK, zwany dalej Honorowym PInO, jest długoletnim członkiem kadry programowej PTTK, który przyczynił się do rozwoju i popularyzacji InO.
 3. Honorowym PInO może zostać Przodownik spełniający następujące warunki:
  1. posiada 20 lat udokumentowanej działalności przodownickiej InO,
  2. ukończył 50 lat lub posiada odznakę "25 lat w PTTK",
 4. Tytuł Honorowego PInO nadaje KInO ZG PTTK na wniosek jednostek organizacyjnych PTTK.
 5. Honorowy PInO zachowuje uprawnienia Przodownika InO i jednocześnie ma prawo do:
  1. noszenia odznaki i posługiwania się legitymacją Honorowego PInO,
  2. udziału z głosem doradczym w posiedzeniach KInO ZG PTTK.
 6. Uprawnienia Honorowego PInO są nadawane na:
  1. Krajowej Naradzie Aktywu Przodowników InO,
  2. Ogólnopolskim Zlocie Przodowników InO.
 7. Tytuł Honorowego PInO nadawany bezterminowo można stracić w przypadku utraty członkostwa PTTK.
 8. Ewidencję Honorowych PInO prowadzi KInO ZG PTTK. O każdej zmianie danych osobowych Honorowy PInO zobowiązany jest powiadomić KInO ZG PTTK.

§ 7

 1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do KInO ZG PTTK.
 2. Odwołania od decyzji KInO ZG PTTK rozstrzyga Główny Sąd Koleżeński PTTK.

Warszawa, 16.01.2000 r.
KInO ZG PTTK

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.